vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

diumenge, 14 de juliol de 2019

SENTMENAT - Cementiri

(fotos al final de l'article / fotos al final del artículo / more pictures at the end of the article)

En quedar petit l'antic cementiri parroquial, l'Ajuntament de Sentmenat decidí construir-ne un de nou als afores de la vila.

El 1904 rebé l'autorització per comprar els terrenys al Serrat de Can Clapers i al 1905 l'arquitecte municipal Antoni de Falguera projectava el mateix.

Per pagar el cost de l'obra, l'Ajuntament emeté un emprèstit per valor de 20.000pta que es cobrí ràpidament.

Les obres les dirigí el constructor local Menna Balaguer Obrador. En la ceràmica intervingué el taller de Lluís Brú i en les escultures el d'Alfons Juyol.

L'arquitecte Falguera prengué com a referent el modernisme austríac.

El cementiri s'inaugurà el 26/12/1905. Les obres duraren menys d'un any.

* * * * * 

Cuando quedó pequeño el antiguo cementerio parroquial, el Ayuntamiento de Sentmenat decidió construir uno nuevo en las afueras de la ciudad.

En 1904 recibió la autorización para comprar los terrenos en el Serrat de Can Clapers y en 1905 el arquitecto municipal Antoni de Falguera lo proyectaba.

Para poder sufragar el coste de la obra, el Ayuntamiento emitió un empréstito por valor de 20.000pts que se cubrió rápidamente.

Las obras las dirigió el constructor local Menna Balaguer Obrador. En la cerámica intervino el taller de Lluís Brú y en las esculturas el de Alfonso Juyol.

El arquitecto Falguera tuvo como referente al modernismo austríaco.

El cementerio se inauguró el 26/12/1905. Les obras duraron menos de un año.

* * * * *

When the old cemetery became small, Sentmenat Town Hall decided to build another on on the outskirts of the city.

In 1904 he received the authorization to buy the land in the Serrat de Can Clapers and in 1905 the municipal architect Antoni de Falguera projected the cemetery.

To be able to afford the cost of the work, the City Council issued a loan worth 20,000pta which was covered quickly.

The works were directed by local builder Menna Balaguer Obrador. In the ceramics, the workshop of Lluís Brú and the sculptures of Alfonso Juyol took part.

The architect Falguerat had as reference to Austrian Sezession.

The cemetery was inaugurated on 12/26/1905. The works ended in less than a year.


* * * * *

fotos: Valentí Pons Toujouse
plànol: títol de propietatdivendres, 28 de juny de 2019

LA CONSTRUCTION MODERNE

A l'igual que els edificis i altres arts, també els diaris i les revistes s'adaptaven a les noves modes estilístiques.

Pintors, decoradors o arquitectes dissenyaven les capçaleres.

Aquí podem veure com va anar evolucionant la portada de la revista francesa "La Construction Moderne" entre 1901 i 1911.

* * * 

Al igual que los edificios y las otras artes, también los periódicos y las revistas se adaptaban a las nuevas modas estilísticas.

Pintores, decoradores o arquitectos diseñaban las cabeceras.

Aquí podemos ver cómo fue evolucionando la portada de la revista francesa "La Construction Moderne" entre 1901 y 1911.

* * * 

Like buildings and other arts, newspapers and magazines were also adapted to new stylistic fashions.

Painters, decorators or architects designed the covers.

Here we can see how the cover of the French magazine "La Construction Moderne" evolved between 1901 and 1911.

1901

19031904


1905
1909

1911