dissabte, 17 de febrer de 2018

BARCELONA / RUBÍ - Escoles Ribas-veure fotos al final de l'article-
-ver fotos al final del artículo-
-see pictures at the end of the article-


Els germans Ribas Regordosa (Frederic, Rossend i Lluís) eren els propietaris de la fàbrica de velluts "El Vapor Nou" (Hijos de Pablo Ribas) a Rubí.

Frederic era el director de la fàbrica. Casat amb Carme Gual, no tenien fills. Recordant els orígens humils del seu pare (fundador de l'empresa familiar) i de les necessitats dels infants, en el seu testament disposà que es destinés la fortuna familiar a la construcció d'unes escoles.

En morir el darrer dels germans, en Lluís, les escoles encara no estaven construïdes, però la seva deixa testamentària ratifica l'acord original.

Així es disposà de 12.000.000 de pessetes (72.000€ de l'època) que el Patronat de la herència va destinar a  adquirí uns terrenys a Rubí i a Barcelona per tal de construir unes Escoles i un Orfenat respectivament.

Les Escoles es construïren entre 1913 i 1916, el seu arquitecte fou Emili Sala Cortés i en elles va utilitzar majoritàriament l'estil modernista. Ocupen 18.350 m2 de terreny. L'escola és un edifici d'una sola planta amb 2.917 m2.

Posteriorment, el 1919, el Patronat va adquirir un terrenys a Can Besora (a la Vall d'Hebron, Barcelona) per bastir-hi l'Orfenat. En aquest cas, l'arquitecte ja no va ser l'Emili Sala (mor el 1920), sinó un altre dels arquitectes més importants de l'època, l'Enric Sagnier. Sagnier utilitzà un llenguatge noucentista inspirat en el barroc. L'Orfenat compta amb uns 47.000 m2 de terreny, l'edifici ocupa uns 9.000 m2 i comptava amb 800 places i 500 llits. L'edifici es va construir entre 1920 i 1930. Als anys 1970's es va convertir en Escola Pública.

* * * * *

Los hermanos Ribas Regordosa (Federico, Rosendo y Luis) eran los propietarios de la fábrica de panas "El Vapor Nuevo" (Hijos de Pablo Ribas) en Rubí.

Federico era el director de la fábrica. Casado con Carmen Gual, no tenían hijos. Recordando los orígenes humildes de su padre (fundador de la empresa familiar) y de las necesidades de los niños, en su testamento dispuso que se destinara la fortuna familiar a la construcción de unas escuelas.

Al morir el último de los hermanos, Luis, las escuelas aún no estaban construidas, pero en su disposición testamentaria ratificó el acuerdo original.

Así se dispuso de 12.000.000 de pesetas (72.000€ de la época) que el Patronato de la herencia destinó a adquirió unos terrenos en Rubí y en Barcelona al efecto de construir unas Escuelas y un Orfanato, respectivamente.

Las Escuelas se construyeron entre 1913 y 1916, su arquitecto fue Emili Sala Cortés y en ellas utilizó mayoritariamente el estilo modernista. Ocupan 18.350 m2 de terreno. La escuela es un edificio de una sola planta con 2.917 m2.

Posteriormente, en 1919, el Patronato adquirió un terrenos en Can Besora (en la Vall d'Hebron, Barcelona) para edificar el Orfanato. En este caso, el arquitecto ya no fue Emili Sala (muere en 1920), sino otro de los arquitectos más importantes de la época, Enric Sagnier. Sagnier utilizó un lenguaje noucentista inspirado en el barroco. El Orfanato cuenta con unos 47.000 m2 de terreno, el edificio ocupa unos 9.000 m2 y contaba con 800 plazas y 500 camas. El edificio se construyó entre 1920 y 1930. En los años 1970 's se convirtió en Escuela Pública.

* * * * *

The brothers Ribas Regordosa (Federico, Rosendo and Luis) were the owners of the factory "El Vapor Nuevo" (Hijos de Pablo Ribas) in Rubí.

Federico was the director of the factory. Married to Carmen Gual, they had no children. In accordance with the humble origins of his father (founder of the factory) and the needs of childhood, in his will he decided to destiny the family fortune to the construction of schools.

When the last of the brothers, Luis, died, the schools were not yet built, but in his testamentary disposition he ratified the original agreement.

Thus it was available 12,000,000 pesetas (€ 72,000 at the time) that the Heritage Board allocated to acquire land in Rubí and Barcelona to build schools and an orphanage, respectively.

The Schools were built between 1913 and 1916, its architect was Emili Sala Cortés and in them he used mostly the Art Nouveau style. They occupy 18,350 m2 of land. The school is a one-story building with 2,917 m2.

Later, in 1919, the Board acquired land in Can Besora (in the Vall d'Hebron, Barcelona) to build the Orphanage. In this case, the architect was no longer Emili Sala (he died in 1920), but another of the most important architects of the time, Enric Sagnier. Sagnier used a Noucentista language inspired by the Baroque. The Orphanage has some 47,000 m2 of land, the building occupies about 9,000 m2 and had 800 places and 500 beds. The building was built between 1920 and 1930. In the 1970's it became a Public School.

GERMANS RIBAS:

germans Regordosa (Biblioteca Escoles Ribas)

 esquela Frederic Ribas (Publicidad, 15-04-1906)RUBÍ
notes de premsa a "La Vanguardia"
BARCELONA

L'Abans La Valll d'Horta
Fons Just Hiniestrosa GurpeguiVanguardia, 23-04-1952
diumenge, 4 de febrer de 2018

LES PLANES - Escoles
Dintre de la campanya d'alfabetització de tots els pobles d'Espanya, es decidí de construir unes escoles a Les Planes d'Hostoles, a la comarca de la Garrotxa, província de Girona.

L'arquitecte Joan Roca va ser l'encarregat del projecte i entre 1911 i 1912 dissenyà l'edifici.

Per diferents circumstàncies, les obres de les Escoles no es van iniciar fins al 1916 i finalment s'inauguraren el 15/12/1918 amb l'assistència de totes les autoritats civils i eclesiàstiques de la província, sent beneïdes pel bisbe Francesc Mas.

La construcció va ser possible gràcies a l'esforç de l'alcalde de la localitat, en Pere Sacrest, del rector de la Universitat de Barcelona, el doctor Valentí Carulla i, sobretot, de l'industrial Tomàs Recolons i Lladó que cedí els terrenys que tenia en la Carretera d'Olot a Santa Coloma de Farners. 

Carulla i Recolons tenen sengles làpides en la façana de l'edifici.

El cost de les Escoles fou d'uns 541€ de l'època, dels quals l'Estat espanyol n'aportà 216€.


Roca Pinet és un dels arquitectes dels quals hi ha més articles en aquest bloc: (podeu clicar en l'enllaç)

http://vptmod.blogspot.com.es/2012/03/bescano-central-electrica.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/07/girona-casa-norat.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/11/banyoles-cementiri.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2009/05/vilajuiga-alexandre-deulofeu-4.html

* * * * *


Dentro de la campaña de alfabetización de todos los pueblos de España, se decidió construir unas escuelas en Les Planes d'Hostoles, en la comarca de la Garrotxa, provincia de Girona.

El arquitecto Joan Roca fue el encargado del proyecto y entre 1911 y 1912 diseñó el edificio.

Por diferentes circunstancias, las obras de las Escuelas no se iniciaron hasta 1916 y se finalizaron en 1918. Se inauguraron el 15-12-1918 con la asistencia de todas las autoridades civiles y eclesiáticas de la provincia, siendo bendecidas por el obispo Francisco Mas.

La construcción fue posible gracias al esfuerzo del alcalde de la localidad, Pere Sacrest, del rector de la Universidad de Barcelona, ​​el doctor Valentín Carulla y, sobre todo, del industrial Tomás Recolons Lladó que cedió los terrenos que tenía en la Carretera de Olot a Santa Coloma de Farners.

Carulla y Recolons tienen sendas lápidas en la fachada del edificio.

El coste de las Escuelas fue de unos 541 € de la época, de los que el Estado español aportó 216 €.


Roca Pinet es uno de los arquitectos de los que hay más artículos en este blog: (podeis clicar en el enlace)

http://vptmod.blogspot.com.es/2012/03/bescano-central-electrica.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/07/girona-casa-norat.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/11/banyoles-cementiri.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2009/05/vilajuiga-alexandre-deulofeu-4.html

* * * * *Within the literacy campaign of all the villages of Spain, it was decided to build an school in Les Planes d'Hostoles, province of Girona.

The architect Joan Roca was in charge of the project and between 1911 and 1912 he designed the building.

Due to different circumstances, the works of the School did not begin until 1916 and were completed in 1918. The School was inaugurated on 15-12-1918 with the assistance of all the civil and ecclesiastical authorities of the province, being blessed by Bishop Francesc Mas.

The construction was possible thanks to the efforts of the mayor of the town, Pere Sacrest, the rector of the University of Barcelona, ​​Dr. Valentí Carulla and the industrial Tomás Recolons Lladó who gave the piece of ground land he had on the Road that communicates de Olot and Santa Coloma de Farners.

The cost of the School was about € 541 at the time, of which the Spanish State contributed € 216.

Roca Pinet has other articles in this blog: (click on the link)

http://vptmod.blogspot.com.es/2012/03/bescano-central-electrica.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/07/girona-casa-norat.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/11/banyoles-cementiri.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2009/05/vilajuiga-alexandre-deulofeu-4.html