dimarts, 12 d’agost del 2014

BÈLGICA - obertures circulars

Una de les fonts del modernisme va ser l'art de la Xina i del Japó.

El seu origen es troba en l'Exposició Internacional del 1862 a Londres en la qual tingué força èxit l'art japonès el qual serviria d'inspiració als artistes prerafaelites. Dels prerafaelites passà als modernistes. La tonalitat dels seus colors, les aquarel·les i dibuixos, els papers pintats, els vestits (quimonos, etc), la "japonaiserie" en general es posà de moda.

Però  no solament va ser el Japó, també la Xina, la "chinoiserie": els seus dracs, grues, palaus, jardins i d'aquests últims les portes de la Lluna, que són els que ens ocupa, prengueren molta rellevància.

Aquestes portes circulars de la Lluna representen la Lluna Plena, la unitat, però sobretot representen la felicitat, la joia i la bona sort. El modernisme, principalment en la seva variant Art Nouveau, se'n féu ressò i les utilitzà força vegades, sobretot a Bèlgica, tant com a portes com en finestres.

Aquí us oferim uns quants exemples:


BRUSSEL·LES - Square Ambriorix, 11
Gustave Strauven, 1900-03
(foto: Valentí Pons Toujouse)


SOIGNIES-Station, 73
Émile François, 1902
(foto: Valentí Pons Toujouse)Una de las fuentes del modernismo fue el arte de China y de Japón.

Su origen se encuentra en la Exposición Internacional de 1862 de Londres en la que tuvo bastante éxito el arte japonés el cual serviría de inspiración a los artistas prerrafaelitas. De los prerrafaelitas pasó a los modernistas. La tonalidad de sus colores, las acuarelas y dibujos, los papeles pintados, los vestidos (kimonos, etc), la "japonaiserie" en general se puso de moda. 

Pero no fue solamente el Japón, también China, la "chinoiserie": sus dragones, grullas, palacios, jardines y de de estos últimos las puertas de la Luna, que son los que nos ocupa, tuvieron mucha relevancia. 

La puerta de la Luna es una  puerta circular que representa la Luna Llena, la unidad, pero sobre todo representa la felicidad, la alegría y la buena suerte. El modernismo, principalmente en su variante Art Nouveau, se hizo eco de este simbolismo y lo utiliza a menudo, sobre todo en Bélgica, tanto en puertas como en ventanas. 

Aquí os ofrecemos algunos ejemplos:


LIEJA-Parlement, 6-8
Victor Rogister, 1906
(foto. Ron Conijn)


One of the sources of Art Nouveau was the art of China and Japan.

Its origin is in the International Exhibition in London in 1862 where the Japanese art was quite successful and impacted strongly in the Pre-Raphaelites artists. From the Pre-Raphaelites went to the modernist artists. The different hue of colors, the watercolors and drawings, wallpapers, costumes (kimono, etc.), the "japonaiserie" in general came into vogue.

Not only was Japan, but China, "Chinoiserie": their dragons, cranes, palaces, gardens, and from these the Moon-gates took much relevance.

The Moon-gate represents the Full Moon, a kind of circular door that means not only Unity, but also represent happiness, joy and good luck. Modernisme, especially in its Art Nouveau variant, took example of this symbolism and use it quite often, especially in Belgium.


Here are some examples in doors and in windows.

SOIGNIES-Prévost, 9
s/d
(foto: Valentí Pons Toujouse)


dissabte, 2 d’agost del 2014

LAZKAO - Cementiri

L’arquitecte Guillermo Eizaguirre Ayestarán és un altre dels que van conrear el modernisme a Euskadi, en aquest cas, en la província de Guipúscoa.

Fill del mestre d’obres Julián Eizaguirre

 (vegi’s article:


Guillermo va néixer a Tolosa el 1878, localitat on va desenvolupar gran part de la seva obra i de la que va ser arquitecte municipal i on també moriria el novembre del 1933. El 1904 havia obtingut el títol per l’Escola de Madrid.

L’obra modernista de Guillermo Eizaguirre es pot localitzar, a banda de Tolosa, a Donostia (Sant Sebastià), Errezil i Beasain, a més del cas que ens ocupa a Lazkao.

El cementiri de Lazkao presenta dos pavellons independents units per una fina i delicada tanca. Alineat en el centre de la tanca s’alça, a l’interior del recinte, la capella. Els pavellons són idèntics i simètrics i gran part de la seva façana és ocupada per la típica finestra Sezession. Aquest conjunt és un dels darrers de l’etapa modernista d’aquest arquitecte, donat que, sobretot, arran del Congrés d’Arquitectes de Sant Sebastià del 1915, molts, Guillermo inclòs, es van decantar cap a l’estil regionalista.

El cementiri és del 1918 i es troba apartat del centre de la localitat, al barri de Lazkaomendi.

El arquitecto Guillermo Eizaguirre Ayestarán es otro de los que cultivaron el modernismo en Euskadi, en este caso, en la provincia de Guipúzcoa.

Hijo del maestro de obras Julián Eizaguirre

  (véase artículo:

Guillermo nació en Tolosa en 1878, localidad en la que desarrolló gran parte de su obra y de la que fue arquitecto municipal y en donde también moriría en noviembre de 1933. En 1904 había obtenido el título por la Escuela de Madrid.
La obra modernista de Guillermo Eizaguirre se puede localizar, aparte de Tolosa, en Donostia (San Sebastián), Errezil y Beasain, además del caso que nos ocupa en Lazkao.

El cementerio de Lazkao presenta dos pabellones independientes unidos por una fina y delicada verja. Alineado en el centro del muro de cierre se levanta, en el interior del recinto, la capilla. Los pabellones son idénticos y simétricos y gran parte de su fachada está ocupada por la típica ventana Sezession. Este conjunto es uno de los últimos de la etapa modernista de este arquitecto, dado que, sobre todo, a raíz del Congreso de Arquitectos de San Sebastián de 1915, muchos, Guillermo incluido, se decantaron hacia el estilo regionalista.


El cementerio es del 1918 y se encuentra apartado del centro de la localidad, en el barrio de Lazkaomendi.