diumenge, 25 de juny de 2017

MONTSERRAT - Altar Immaculada - PericasUna de les primeres obres religioses de l'arquitecte Josep Maria Pericas va ser l'altar de la Immaculada a l'Abadia de Montserrat.

Es tracta d'una obra influenciada en gran part per Gaudí, realitzada tota ella en marbre blanc. Trobem tant formes orgàniques com ara una mena de costellams, ossets com representacions florals en els lliris dels panells ceràmics i els arbres i corones d'heura dels esgrafiats. Els pinacles acaben tots ells en creus.


L'obra es va realitzar entre 1904 i 1910 i els elements decoratius (llànties, canelobres, etc)  també són d'En Pericas.

La Mare de Déu està flanquejada pels sants catalans Ramon Nonat i Josep Oriol.
En un dels murs hi ha la imatge de Sant Emilià, antic soldat romà, d'aquí l'espasa que porta. Sota del sant un tron.


* * * * *


Una de las primeras obras religiosas del arquitecto Josep Maria Pericas fue el altar de la Inmaculada en la Abadía de Montserrat.Se trata de una obra influenciada en gran parte por Gaudí, realizada toda ella en mármol blanco. Encontramos tanto formas orgánicas (una especie de costillares, pequeños huesecitos) como representaciones florales (los lirios de los paneles cerámicos y los árboles y coronas de hiedra de los esgrafiados). Los pináculos acaban todos ellos en cruces.

La obra se realizó entre 1904 y 1910 y los elementos decorativos (lámparas, candelabros, etc) también son del propio Pericas.

La Virgen está flanqueada por los santos catalanes Ramón Nonato y Josep Oriol.
En uno de los muros está la imagen de San Emiliano, antiguo soldado romano, de ahí la espada que lleva. Debajo del santo un trono.


* * * * *


One of the first religious works of the architect Josep Maria Pericas was the altar of the Immaculate in the basilica of Montserrat.

It is a work very influenced by Gaudí all realized in white marble. We find both organic forms (a kind of ribs, small bones) as floral representations (the lilies of the ceramic panels and the trees and ivy crowns of the sgraffiti). All the pinnacles are crowned by crosses.The work was done between 1904 and 1910 and the decorative elements (lamps, candelabras, etc.) are also designed by Pericas.

The Virgin is flanked by the Catalan saints Ramon Nonat and Josep Oriol.

On one of the walls is the image of Saint Emiliano, a former Roman soldier, hence the sword he carries. Under the saint a throne.


diumenge, 11 de juny de 2017

BARCELONA - El Buen Gusto Barcelonés


(fons Jorge Álvarez)

L'altra dia l'amic Jorge Álvarez em feia arribar còpia d'aquesta postal .

Es tracta del resultat de la reforma que Josep Pla va fer en el seu comerç de sabateria "El Buen Gusto Barcelonés"  ubicat en ple centre de Barcelona, al carrer de la Canuda, 3-5, l'abril del 1911.

Per aquesta reforma comptà amb dos dels millors decoradors de l'època: els escenògrafs del Liceu, Miquel Moragas i Salvador Alarma. La fusteria va anar a càrrec de J. Petit i F. Pañellas i el treball en vidre el féu el vitraller Joan Espinagosa.

Josep Pla oferia tots els serveis de la sabateria en la premsa.

Desgraciadament ja no existeix. Podem comparar la decoració de l'època amb l'actual.

(Google Maps)

* * * * *Mi amigo Jorge Álvarez me pasaba la copia de esta postal.

Se trata del resultado de la reforma que José Pla inauguró en abril de 1911 en su comercio de zapatería "El Buen Gusto Barcelonés" ubicado en pleno centro de Barcelona, en la calle de la Canuda, 3-5.

Para esta reforma contó con dos de los mejores decoradores de la época: los escenógrafos del Liceu, Miquel Moragas y Salvador Alarma. La carpintería fue a cargo de J. Petit y F. Pañellas y el trabajo en vidrio fue a cargo del vidriero Joan Espinagosa.

Josep Pla ofrecía todos los servicios de la zapatería en la prensa.

Desgraciadamente ya no existe. Podemos comparar la decoración de la época con la actual.

* * * * *

My friend Jorge Alvarez send me the copy of this postcard.

This is the result of the reform that Josep Pla inaugurated in April 1911 in his footwear trade "El Buen Gusto Barcelonés" located in the heart of Barcelona, Canuda street, 3-5.

For this reform , he contracted on two of the best decorators of the time: the scenographers of the Liceu, Miquel Moragas and Salvador Alarma. The carpentry was by J. Petit and F. Pañellas and the work in glass was realized by the glassmaker Joan Espinagosa.

Josep Pla offered all the services of the shoe store in the press.


Unfortunately it no longer exists. We can compare the original decoration with the actual.

dilluns, 5 de juny de 2017

VALLADOLID - Cánovas del Castillo, 6


La casa de Julián Hernández (1916) és, potser, la  més catalana de les sis-set construccions modernistes que el mestre d'obres Modesto Coloma va projectar a Valladolid.

En ella pren referències al vessant historicista el qual es manifesta en les arcuacions superiors, la forma de la reixeria dels balcons que recorda els vitralls, les obertures d'arc apuntat d'influència gòtica i les figures escultòriques.

De les escultures podem veure uns titans que suporten els balcons del segon pis i  uns dracs de tors humà els del tercer.

Les finestres trilobulades del primer pis recorden les obertures de Domènech i Estapà.

En la pedra dels balcons hi ha una espècie de triglifs.

Coloma va néixer en un poble de Palència el 1840 i es va treure el títol de mestre d'obres a Valladolid, ciutat on morí el 1932.

* * * * * 

La casa de Julián Hernández (1916) es, quizás, la más catalana de las seis o siete construcciones modernistas que el maestro de obras Modesto Coloma proyectó en Valladolid.

En ella toma referencias a la vertiente más historicista la cual se manifiesta en las arquerías superiores, la forma de la rejería de los balcones que recuerda a las vidrieras, las oberturas de arco apuntado de influencia gótica y las figuras escultóricas.

Las esculturas se manifiestan en unos titanes que aguantan los balcones del segundo piso y unos dragones de torso humano los del tercero.

Las ventanas trilobuladas del primer piso recuerdan las oberturas de Domènech Estapà.

En la piedra de los balcones hay una especie de triglifos.

Coloma nació en un pueblo de Palencia en 1840 y obtuvo el título de maestro de obras en Valladolid, ciudad en la que murió en 1932.* * * * *

The house of Julián Hernández (1916) is, perhaps, the most Catalan of the six or seven Art Nouveau constructions that the master  builder Modesto Coloma projected in Valladolid.

There are references to  the Historicism which is manifested in the upper arches, the form of the iron shape of the balconies that remembers to the stained glass, the gothic archs and the sculptural figures.

The sculptures are manifested in titans and dragons of human torso.

The trefoil windows of the first floor are based on those of Domènech Estapà.
In the stone of the balconies there is a sort of triglyphs.


Coloma was born in a little town of Palencia in 1840 and obtained the title of master builder in Valladolid, city in which he died in 1932.