dissabte, 20 d’octubre del 2018

SANT POL - Escoles

(foto: Lucien Roisin)

Un dels millors edificis modernistes de Sant Pol de Mar són les Escoles.
Edifici que té com a protagonistes els mateixos de la casa Planiol:

Ramon Planiol: que dóna 50.000 pta per a la construcció
Josep Planiol, el seu germà: que lliura les claus de l'edifici
Ignasi Mas: l'arquitecte que dissenya l'edifici

veure article (cliqueu a:)


A l'edifici li manca l'escultura de l'àngel de la guarda a la part central, la qual va ser destruïda a la Guerra Civil.

Passem a veure com es reflectia a la premsa de l'època la seva inauguració i fixem-nos que a Las Provincias (València) li canvien el nom i ubicació a la població.

* * * * *

Uno de los mejores edificios modernistas de Sant Pol de Mar son las Escuelas.
Edificio que tiene como protagonistas a los mismos de la casa Planiol:

Ramon Planiol: que da 50.000 ptas para la construcción
José Planiol, su hermano: que entrega las llaves del edificio
Ignasi Mas: el arquitecto que diseña el edificio

ver artículo (clicar encima de:)


Al edificio le falta la escultura del ángel de la guarda en la parte central, la cual fue destruída en la Guerra Civil.

Pasemos a ver como se reflejaba en la prensa de la época su inauguración y fijémonos que en Las Provincias (Valencia) le cambian el nombre de la población.

* * * * * 

One of the best Art Nouveau buildings of Sant Pol de Mar are the Schools.
The protagoniksts are the same as the Planiol house:

Ramon Planiol: which gives 50,000 ptas for construction
José Planiol, his brother: who hands over the keys to the building
Ignasi Mas: the architect who designs the building

see article (click on :)The building lacks ornamentation with saint in the central part.
Let's see how it was reflected in the press of the time its inauguration and note that in Las Provincias (Valencia) change the name of the village.

(foto: Valentí Pons Toujouse)

(foto: Valentí Pons Toujouse)

PREMSA (cliqueu al damunt per ampliar)

LA VANGUARDIA (27-07-1910)


LAS PROVINCIAS (València) 27-07-1910


LA ACTUALIDAD (Barcelona) 02-08-1910


LA HORMIGA DE ORO 06-08-1910


ILUSTRACIÓ CATALANA 07-08-1910


LA ESCUELA MODERNA 01-10-1910LA COSTA DE LLEVANT 31-07-1910
(Li dedica tres pàgines, incloem la primera:diumenge, 14 d’octubre del 2018

BARCELONA - panteó gaudinià Jaume Bayó-fotos al final-

Al Cementiri de Sant Andreu (Barcelona) ens sorprèn aquest panteó gaudinià.

És obra d'un altre dels anomenats gaudinistes, l'arquitecte Jaume Bayó, germà de Josep Bayó, un dels contractistes d'en Gaudí.

En aquesta obra del 1905-06 Bayó pren referències d'en Gaudí en la creu que remata el conjunt, la reixa d'entrada i la sinuositat de l'arcada i de Francesc Berenguer  a l'interior, en els esgrafiats, sarcòfags i peu de l'altar.

L'obra va ser encarregada per Martí Rius i l'escultor va ser Josep Campeny.

Podeu veure una altra obra de Bayó, clicant a


* * * * * 

En el Cementerio de Sant Andreu (Barcelona) nos sorprende este panteón gaudiniano.

Es obra de otro de los llamados gaudinistas, el arquitecto Jaume Bayó, hermano de Josep Bayó, uno de los contratistas de Gaudí.

En esta obra del 1905-06 Bayó toma referencias de Gaudí en la cruz que remata el conjunto, la reja de entrada y la sinuosidad de la arcada y de Francesc Berenguer en el interior, en los esgrafiados, los sarcófagos y en el pie del altar.

La obra fue encargada por Martí Rius y el escultor fue Josep Campeny.

Podéis ver otra obra de Bayó, haciendo clic en


* * * * *

In the cemetery of Sant Andreu (Barcelona) we are surprised by this Gaudínian tomb.

It is the work of another of the called Gaudinians, the architect Jaume Bayó, brother of Josep Bayó, one of Gaudí's contractors.

In this work of 1905-06 Bayó takes references from Gaudí in the cross that completes the tomb, the entrance gate and the sinuosity of the arcade and from Francesc Berenguer in the interior, in the sgraffiti, the sarcophagi and at the pedestal of the altar .

The work was commissioned by Martí Rius and the sculptor was Josep Campeny.
You can see another work by Bayó, by clicking on


(fotos: Valentí Pons Toujouse)
dissabte, 6 d’octubre del 2018

SABADELL - Despatx Genís i PontEl 1915 Eduard Maria Balcells projectava aquesta petita meravella del modernisme sabadellenc.

Es tractava del despatx per a la raó social Genís y Pont, empresa tèxtil formada per Antonio Genís i Joan Pont Elías, que després passa a ser "Pont Hermanos", els quals podrien ser Ramon, Jaume i Bàrbara Pont i Bas.

L'edifici compta amb molts detalls del modernisme català (estuc, fals carreu de pedra, ornamentació vegetal i animals -dracs-, ceràmica vidrada, etc) i alguns del  modernisme vienès (triglifs, ones a les pilastres i les pinyes superiors i en els motius dels ferros forjats). 

També es pot veure l'escut de Sabadell (la ceba) amb el símbol del comerç (Mercuri). Manca l'estructura de ferro que coronava l'edifici, si més no en el projecte presentat a l'Ajuntament.

Són notables les finestres i la porta d'accés, aquesta composta per un arc dividit en tres que corresponen a porta i finestres en una estructura que es mira de repetir a la planta baixa de la façana lateral.

Es troba en l'angle dels carrers Sant Josep i Carme, al centre de Sabadell.

Com a curiositat, Balcells i Pont tornaren a relacionar-se quan l'edifici passà a ser la seu de "Balcells i Pont Arquitectes"

(veure més fotos al final de l'article)
(fotos: Valentí Pons Toujouse)


En 1915 Eduard Maria Balcells proyectaba esta pequeña maravilla del modernismo sabadellense.

Se trataba del despacho para la razón social Genís y Pont, empresa textil formada por Antonio Genís y Joan Pont Elías, que luego pasó a ser "Pont Hermanos", los cuales podrían ser Ramon, Jaume y Bàrbara Pont i Bas.

El edificio cuenta con muchos detalles del modernismo catalán (estuco, falso sillar de piedra, ornamentación vegetal y animales -dragones-, cerámica vidriada, etc) y algunos del modernismo vienés (triglifos, ondas en las pilastras y las piñas superiores, además de los motivos en los hierros forjados).

También se puede ver el escudo de Sabadell (la cebolla) con el símbolo del comercio (Mercurio). Falta la estructura de hierro que coronaba el edificio, al menos en el proyecto presentado en el Ayuntamiento.

Son notables las ventanas y la puerta de acceso compuesta por un arco dividido en tres que corresponden a puerta y ventanas en una estructura que se intenta repetir en la planta baja de la fachada lateral.

Se encuentra en el ángulo de las calles Sant Josep y Carme, en el centro de Sabadell.

Como curiosidad, Balcells y Pont volvieron a relacionarse cuando el edificio pasó a ser la sede de "Balcells i Pont Arquitectes"

(ver más fotos al final del artículo)
(fotos: Valentí Pons Toujouse)In 1915 Eduard Maria Balcells designed this small marvel of Sabadell modernism.

It was the office for "Genís y Pont", a textile company formed by Antonio Genís and Joan Pont Elías, which later became "Pont Hermanos", which could be Ramon, Jaume and Bàrbara Pont i Bas

The building has many details of Catalan Art Nouveau (stucco, false stone ashlar, plant and animal ornamentation -dragons-, glazed ceramics, etc) and some of the Viennese Sezession (triglyphs, waves in the pillars and upper pineapples, in addition to the motifs in forged irons). You can also see the coat of Sabadell (the onion) with the symbol of commerce (Mercury). The iron structure that crowned the building, at least in the project presented at the Town Hall, is missing.

Notable are the windows and the access door composed of an arch divided into three that correspond to the door and windows in a structure that is intended to be repeated on the ground floor of the side façade.

It is located at the corner of Sant Josep and Carme streets, in the center of Sabadell.Pintura realitzada per Agustí Bartolomé González