dimecres, 1 de febrer del 2012

SITGES - Ribera, 71


A principis de segle XX Bernardo Fernández Valdés va projectar una sèrie d’edificacions a l’actual Passeig de la Ribera de Sitges, llavors coneguda com “prolongació del passeig de la Ribera”, i a tocar de l’”hort de Vilanova”. En total van ser vuit cases i el garatge i el conjunt es va construir entre els anys 1908 i 1909. Arran del mateix aquesta part de passeig va prendre el nom de “Passeig Bernardo Fernández”.
D’aquest conjunt modernista tan sols resten dempeus algunes cases. Hi destacava el garatge, del qual ens ocupem en aquest article.
A primera vista sembla obra de Joan Rubió i Bellver, però, a l’igual que totes les cases, va ser ideat per l’arquitecte Marcel·lià Coquillat a qui Bernardo Fernández ja havia encarregat la seva pròpia casa el 1905 (passeig de la Ribera, 32, actualment destruïda).
Podríem qualificar l’obra de gaudiniana i en ella sobresurten el joc d’arcades, d’influència gòtica, el trencadís que omple els buits i la finestra lluminària central. El parament era de maó vist i la forta inclinació del teulat venia reforçada cromàticament amb l´ús de la ceràmica.
Coquillat va ser arquitecte municipal de Barcelona i de Sant Just Desvern i si parlem d’obres en estil modernista, en va realitzar per la província de Barcelona, a més de Cartagena, Múrcia, Elx, Alacant, Valdepeñas, Madrid i Peñamallera (Astúries)
Coquillat va néixer a Elx (Alacant) el 1864 i va morir també a la província d’Alacant, a Busot, el 1923. Tenia el títol del 1892 per Barcelona. A Elx va ser nomenat fill predilecte per la seva contribució a l’Església de Santa Maria.A principios del siglo XX Bernardo Fernández Valdés proyectó una serie de edificaciones en el actual Paseo de la Ribera de Sitges, entonces conocido como "prolongación del Paseo de la Ribera", y cerca de la "huerta de Vilanova". En total fueron ocho casas y el garaje y el conjunto se construyó entre los años 1908 y 1909. A raíz del mismo esta parte de paseo tomó el nombre de "Paseo Bernardo Fernández".
De este conjunto modernista sólo quedan en pie algunas casas. Destacava el garaje, del que nos ocupamos en este artículo.
A primera vista parece obra de Joan Rubió i Bellver, pero, al igual que todas las casas, fue ideado por el arquitecto Marceliano Coquillat a quien Bernardo Fernández ya había encargado su propia casa en 1905 (paseo de la Ribera, 32, actualmente destruida).
Podríamos calificar la obra de gaudiniana y en ella sobresalen el juego de arcadas, de influencia gótica, el trencadís que llena los vacíos y la ventana luminaria central. El paramento era de ladrillo visto y la fuerte inclinación del tejado venía reforzada cromáticamente por el uso de la cerámica.
Coquillat fue arquitecto municipal de Barcelona y de Sant Just Desvern y si hablamos de obras en estilo modernista, las realizó por la provincia de Barcelona, ​​además de Cartagena, Murcia, Elche, Alicante, Valdepeñas, Madrid y Peñamallera (Asturias)
Coquillat nació en Elche (Alicante) en 1864 y murió también en la provincia de Alicante, en Busot, en 1923. Tenía el título de 1892 por Barcelona. En Elche fue nombrado hijo predilecto por su contribución a la Iglesia de Santa María.

VILAGARCÍA - farmacia Bermejo


D’entre totes les edificacions modernistes que existeixen o han existit a la localitat pontevedrenca de Vilagarcía de Arousa cal destacar, o millor dit calia destacar,  la Casa-farmàcia Bermejo amb els annexos Almacenes Coloniales. Dic calia perquè l’obra ha estat mutilada amb l’addició de diversos pisos per tal de convertir-la en hotel.

Del que era la farmàcia han conservat part del coronament i algun tret decoratiu, mentre que els magatzems han tingut millor sort donat que tan sols han sofert la remunta.

La casa va ser bastida a petició de Ricardo Bermejo Blanco l’any 1908. I tot i que sembla obra de l’arquitecte Antonio López Hernández, actiu a Pontevedra en aquella època, el més sorprenent és que és del també arquitecte Jesús López de Rego. Remarco sorprenent perquè fins ara només em constaven obres de López de Rego a Santiago.

Jesús López de Rego Labarta  va néixer i morir a Santiago de Compostel·la (1876-1972) i va obtenir el títol a l’Escola de Madrid el 1901.

La casa Bermejo situada a Castelao, 23 amb Alexandre Bóveda i Arzobispo Lago presentava una combinació de detalls del modernisme català amb altres més propis de la sezession. Una foto de l’època es pot veure a:
Les dades d’aquest edifici i de molts altres de Vilagarcía les he aconseguit amb la inestimable ajut de l’arxiver Roberto Sobrado a qui vull agrair el seu veritable interès i col·laboració.
De entre todas las edificaciones modernistas que existen o han existido en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arousa hay que destacar, o mejor dicho había que destacar, la Casa-farmacia Bermejo con los anexos Almacenes Coloniales. Digo era porque la obra ha sido mutilada con la adición de varios pisos para convertirla en hotel.

De la antigua farmacia han conservado parte del coronamiento y algún rasgo decorativo, mientras que los almacenes han tenido mejor suerte ya que sólo han sufrido la remonta.

La casa fue construida a petición de Ricardo Bermejo Blanco en 1908. Y aunque podría parecer obra del arquitecto Antonio López Hernández, activo en Pontevedra en aquellos años, lo más sorprendente es que es del también arquitecto Jesús López de Rego. Remarco sorprendente porque hasta ahora sólo me constaban obras de López de Rego en Santiago.

Jesús López de Rego Labarta nació y murió en Santiago de Compostela (1876-1972) y obtuvo el título en la Escuela de Madrid en 1901.

La casa Bermejo situada en Castelao, 23 con Alexandre Bóveda y Arzobispo Lago presentaba una combinación de detalles del modernismo catalán con otros más propios de la Sezession. Una foto de la época se puede ver en:
Los datos de este edificio y de muchos otros de Vilagarcía los he conseguido con la inestimable ayuda del archivero Roberto Sobrado a quien quiero agradecer su verdadero interés y colaboración.

GUADARRAMA - refugi de muntanya

El 1911 la revista "Pequeñas  Monografías de Arte" va convocar un concurs entre els alumnes de les dues Escoles d'Arquitectura existents a Espanya: la de Madrid i la de Barcelona. En el concurs havien de projectar un refugi per la Serra de Guadarrama (Madrid). Els tres premis foren per a Francisco Ferrero Llusiá (Escola de Madrid), Ferran Tarragó Nogué (Barcelona) i Gustavo Fernández Balbuena (Madrid). Però, cal esmentar l'accèssit aconseguit per Ramon Puig Gairalt amb una obra plenament gaudiniana.

Ramon Puig Gairalt va titular-se el 1912 a Barcelona, però ja d'estudiant havia realitzat algunes obres, entre les quals havia la Torre Puig de L'Hospitalet de Llobregat feta bastir pel seu pare, Ramon Puig Campreciós i lamentablement desapareguda. Els plànols d'aquesta casa els va signar el mestre d'obres Mariano Tomàs Barba.

Un cop aconseguit el títol va ser nomenat arquitecte municipal de la seva localitat natal, L'Hospitalet, càrrec que va desenvolupar fins passada la Guerra Civil.

L'obra de referència s'adapta magníficament al terreny i utilitza la pedra i els arcs parabòl·lics en totes les seves obertures i en la torrassa central. Presenta també unes gracioses xemeneies. En alguns trets recorda el que l'arquitecte Jeroni Martorell va edificar a Ulldeter (Setcases, Girona) entre 1906 i 1909.
Llàstima que no es dugués a terme.En 1911 la revista "Pequeñas Monografías de Arte" convocó un concurso entre los alumnos de las dos Escuelas de Arquitectura existentes en España: la de Madrid y la de Barcelona. En el concurso debían proyectar un refugio para la Sierra de Guadarrama (Madrid). Los tres premios fueron para Francisco Ferrero Llusià (Escuela de Madrid), Fernando Tarragó Nogué (Barcelona) y Gustavo Fernández Balbuena (Madrid). Pero, hay que mencionar el accésit conseguido por Ramón Puig Gairalt con una obra plenamente gaudiniana.

Ramon Puig Gairalt se tituló en 1912 en Barcelona, pero ya de estudiante había realizado algunas obras, entre las que estaba la Torre Puig de L'Hospitalet de Llobregat mandada construir por su padre, Ramón Puig Campreciós, y lamentablemente desaparecida. Los planos de esta casa los firmó el maestro de obras Mariano Tomás Barba.

Una vez conseguido el título fue nombrado arquitecto municipal de su localidad natal, L'Hospitalet, cargo que desarrolló hasta pasada la Guerra Civil.

La obra de referencia se adapta magníficamente al terreno y utiliza la piedra y los arcos parabólicos en todas sus oberturas y en el torreón central. Presenta también unas graciosas chimeneas. En algunos aspectos recuerda al refugio que el arquitecto Jeroni Martorell edificó en Ulldeter (Setcases, Girona) entre 1906 y 1909.

Lástima que no se llevara a cabo.