dissabte, 4 de juliol de 2015

BUDAPEST - Aulich, 3

Els països de l'Est europeu  ens sorprenen amb un modernisme força desconegut d' arrels pròpies o bé amb influències de la Sezession austríaca sobretot (influència de l'Imperi Austrohongarès) encara que també de l'Art Nouveau francès i del modernisme català.

El present edifici es podria incloure en els d'influència del modernisme català.

Va ser erigit al Districte Vè de Budapest per l'arquitecte Albert Kálmán Körössy, un arquitecte nascut a Szeged (Hongria) el 18/06/1869, titulat per l'Escola de Munic (Alemanya) el 1891 i que va morir a Budapest el 21/10/1955. Té obres a l'antic Imperi: Budapest i Nyíregyháza (Hongria), Bratislava (Eslovàquia) i Timisoara (Romania)
Aquest edifici m'ha sorprès per l'acurada restauració que s'ha dut a terme (podeu comparar les dues imatges), encara que no s'ha reedificat la cúpula de ceràmica vidrada que tingué en els seus orígens.

Presenta una rica ornamentació floral (tulipes, moresc, etc) i animal (esquirols, granotes encalçant libèl·lules, xuts, paons), rostres humans, etc.Es divideix en un eix central i dos de laterals. El central està rematat per un gablet amb una representació ceràmica d'Eva al Paradís agafant la poma.

L'escultor del conjunt va ser Géza Maróti i es va edificar el 1901.

El propietari era Lajos Walkó. Es troba al carrer Aulich, 3.

(fotografies: Guillermo Cegarra i Valentí Pons)
Los países del Este europeo nos sorprenden con un modernismo bastante desconocido de raíces propias o bien con influencias de la Sezession austriaca sobre todo (influencia del Imperio Austrohúngaro) aunque también del Art Nouveau francés y del modernismo catalán.

El presente edificio se podría incluir en los de influencia del modernismo catalán.
Fue erigido en el Distrito V de Budapest por el arquitecto Albert Kálmán Körössy, un arquitecto nacido en Szeged (Hungría) el 06/18/1869, titulado por la Escuela de Munich (Alemania) en 1891 y que murió en Budapest el 21/10/1955. Tiene obras en el antiguo Imperio: Budapest y Nyíregyháza (Hungría), Bratislava (Eslovaquia) y Timisoara (Rumanía)Este edificio me ha sorprendido por la cuidadosa restauración que se ha llevado a cabo (puede comparar las dos imágenes), aunque no se ha reedificado la cúpula de cerámica vidriada que tuvo en sus orígenes.

Presenta una rica ornamentación floral (tulipanes, maíz, etc) y animal (ardillas, ranas cazando libélulas, buhos, pavos reales), rostros humanos, etc.Se divide en un eje central y dos laterales. El central está rematado por un gablete con una representación cerámica de Eva en el Paraíso cogiendo la manzana.

El escultor del conjunto fue Géza Maróti y se edificó en 1901.

El propietario era Lajos Walkó. Está en la calle Aulich, 3.The countries of Eastern Europe surprise us with a relatively unknown Art Nouveau. Its roots are in local Influences or with influences from Austrian Sezession (because of the Austro-Hungarian Empire) but also of the French Art Nouveau and Catalan Modernisme.

This building could be included in the influence of Catalan modernisme.The building can be seen in the Fifth District of Budapest. It was erected  by architect Albert Kálmán Körössy, an architect born in Szeged (Hungary) on 06/18/1869, entitled by the School of Munich (Germany) in 1891 and who died in Budapest the 21/10/1955. It works in the Ancient Empire: Budapest and Nyíregyháza (Hungary), Bratislava (Slovakia) and Timisoara (Romania)

This building  surprised me by the careful restoration work that has been carried out (you can compare the two images), although it has not rebuilt the dome of glazed ceramics that had in its origins.It has a rich floral ornamentation (tulips, corn, etc) and animal (squirrels, frogs pursuing dragonflies, owls, peacocks), human faces, etc.It is divided into a central axis and two lateral. The central axis is towered by a gable with a ceramic representation of Eve in Paradise picking the apple.

The sculptor was  Géza Maróti and was built in 1901.


The owner was Lajos Walkó. It's in Aulich Street, 3