dilluns, 28 d’octubre del 2019

Gaspar Camps - Album Salon 1901

Gaspar Camps i Junyent
Igualada (Anoia, Catalunya), 29/12/1874 - Barcelona, 11/04/1942
Cartellista i pintor

Il·lustracions dels mesos de l'any
Revista "Álbum Salón", 1901

Álbum Salón: revista quincenal iberoamericana de literatura i art: primera il·lustració espanyola en colors. Barcelona: Editorial Miguel Seguí.


(cliqueu al damunt per expandir-se)


dijous, 17 d’octubre del 2019

BARCELONA - Acadèmia San Martín


Al carrer Independència de Barcelona, núm. 307, tocant a Mallorca hi havia el Colegio Academia San Martín un centre obert en el curs 1923/24 i que tancà en la dècada dels 1980's

Ocupava dos edificis, l'esmentat d'Independència, i l'altre al carrer Xifré, 25.

El del carrer Independència corresponia a l'antiga casa-magatzem d'En Lluís Planagumà Quera projectada el 1910 per l'arquitecte Manuel J. Raspall.

Aquesta casa, d'estil modernista vienès, presentava com a característica més remarcable el segon pis i el coronament: una finestra d'arc rebaixat dividida en tres per dues columnes i un medalló o triglif en el coronament. La façana presentava esgrafiats.

Era una casa molt típica de les de l'arquitecte Raspall, es poden veure de similars a la localitat de La Garriga.

Raspall va ser un arquitecte molt prolífic en època modernista i posterior. Hem tractat altres edificis d'ell en aquest bloc (podeu clicar en el següent enllaç):


L'Acadèmia era dirigida per Joan Manuel Rovira Melià. Oferia primer i segon ensenyament i en els darrers temps era escola de comerç i d'idiomes, preparació per al Graduat Escolar i per oposicions a Banca, principalment.

Solia atorgar premis anuals als alumnes més aplicats i als de millor comportament, ja fos en el mateix centre o en locals de teatre del barri. La notícia apareixia a la premsa.

En el curs del seu 50è aniversari (1973/74) es donaren medalles i s'edità un disc amb l'himne del cinquentenari, amb la col·laboració de Mari Merche y su Panda i la veu de Miguel Rey.

L'edifici fou enderrocat

(veure reportatge fotogràfic al final de l'article)

* * * * * 

En la calle Independencia de Barcelona, ​​núm. 307, cerca de la calle Mallorca estaba el Colegio Academia San Martín, un centro abierto en el curso 1923/24 y que cerró en la década de los 1980 's

Ocupaba dos edificios, el mencionado de Independencia, y  otro en la calle Xifré, 25.

El de la calle Independencia era la antigua casa-almacén de Luis Planagumà Quera proyectada en 1910 por el arquitecto Manuel J. Raspall.

Esta casa, de estilo modernista vienés, presentaba como característica más remarcable el segundo piso y el coronamiento: una ventana de arco rebajado dividida en tres por dos columnas y un medallón o triglifo en el coronamiento. La fachada presentaba esgrafiados.

Era una casa muy típica de las del arquitecto Raspall; se pueden ver de similares en la localidad de La Garriga.

Raspall fue un arquitecto muy prolífico en época modernista y posterior. Hemos tratado otros edificios de él en este bloc (podeis clicar en el siguiente enlace para verlos):


La Academia estaba dirigida por Juan Manuel Rovira Meliá. Ofrecía primera y segunda enseñanza y en los últimos tiempos, escuela de comercio y de idiomas, preparación para el Graduado Escolar y para oposiciones a Banca, principalmente.

Solía ​​otorgar premios anuales a los alumnos más aplicados y a los de mejor comportamiento, ya fuera en el mismo centro o en locales de teatro del barrio. La noticia aparecía en la prensa.

En el curso de su 50 aniversario (1973/74) se dieron medallas y se editó un disco con el himno del cincuentenario, con la colaboración de Mari Merche y su Panda y la voz de Miguel Rey.

El edificio fue destruido

(Ver reportaje fotográfico al final del artículo)

* * * * *

In the Independencia Street of Barcelona, ​​no. 307, near Mallorca Street was the Colegio Academia San Martín, a center opened in the 1923/24 academic year and which closed in the 1980s

It occupied two buildings, the mentioned one of Independence, and another one in Xifré, 25.

The one on Independencia was the old warehouse-house of Luis Planagumà Quera, designed in 1910 by the architect Manuel J. Raspall.

This Viennese Sezession style house had the second floor and the crown as the most remarkable feature: a lowered arch window divided into three by two columns and a medallion or triglyph in the crown. The facade presented sgraffiti.

It was a very typical house of those of the architect Raspall; They can be seen similar in the town of La Garriga.

Raspall was a very prolific architect in Art Nouveau. We have spoke about other buildings of him in this bloc (you can click on the following link to see them):


The Academy was managed by Juan Manuel Rovira Meliá. It offered first and second teaching and in recent times, Trade and Language school, preparation for the Graduate School and for oppositions to Banking, mainly.

They used to give annual prizes to the most applied students and those with the best behavior, either in the same center or in theater in the neighborhood. The news appeared in the press.

In the course of its 50th anniversary (1973/74) medals were given and a record was released with the fiftieth anniversary anthem, with the collaboration of Mari Merche y su Panda and the voice of Miguel Rey.

Diluvio, 09-06-1928

paper secant (todocoleccion.net)


La Vanguardia, 29-07-1925

Medalla Premi al Més Aplicat
curs 1955/56
(todocoleccion,net)


Medalla i disc del Cinquentenari
(todocoleccion.net)

Edificació actual

dijous, 10 d’octubre del 2019

MATARÓ - Villa Elisabeth
El 1901 Eduard Ferrés projectava Villa Elisabeth per a Isabel Llorens a Mataró.
No he pogut localitzar l'esmantada vil·la.
Algú sap on es podria trobar o té notícies de la mateixa?

(foto llibre sobre Eduard Ferrés)

* * * 


En 1901 Eduard Ferrés proyectaba Villa Elisabeth para Isabel Llorens en Mataró.
No he podido localizar la mencionada villa.
¿Tiene alguien noticias de la misma?

(foto libro sobre Eduard Ferrés)

dijous, 3 d’octubre del 2019

BARCELONA / MURCIA - Coquillat - Mercats


(Mercat de Sarrià)

El 1908 Marcel·lià (no Marcelí com molts cops es publica) Coquillat projecta un mercat per a Múrcia, el Mercat de Verónicas, el qual tingué una vida molt trasbalsada: es va iniciar, al poc temps es va aturar, a tocar del 1930 es va acabar de forma diferent a la projectada i finalment es va enderrocar, una veritable llàstima.

El 1910 Arnau Calvet, arquitecte municipal de la llavors vila de Sarrià, i el mateix Coquillat, arquitecte municipal que era de la propera Barcelona, projecten el Mercat de Sarrià.

Aquest Mercat sí que es va dur a terme i es va inaugurar el 1913.

Es pot contemplar la forta influència del mercat murcià en el de Sarrià: la forma de l'entrada principal (varien el nombre d'arcs d'accés) i sobretot els laterals. És segur que el projecte té molt de Coquillat.

Coquillat té obra a Barcelona i província, a la regió de Múrcia, a les províncies d'Alacant (era fill d'Elx) i Tarragona i a Madrid, Valdepeñas  i Astúries, molta d'ella en estil modernista.

(Mercat de Sarrià)
(Mercat de Múrcia)

* * * * *

En 1908 Marceliano (no Marcelino como muchas veces se publica) Coquillat proyecta un mercado -plaza de abastos y salón de contrataciones- para Murcia, el Mercado de Verónicas, el cual tuvo una vida muy trastornada: se inició, al poco tiempo la obra se paralizó, se terminó cerca de 1930 de forma diferente a la proyectada y finalmente se derribó. Una verdadera lástima.

En 1910 Arnau Calvet, arquitecto municipal de la entonces villa de Sarrià, y el mismo Coquillat, arquitecto municipal que era de la cercana Barcelona, proyectan el Mercado de Sarrià.

Este Mercado sí se llevó a cabo y se inauguró en 1913.

Se puede contemplar la fuerte influencia que tuvo el mercado murciano en el de Sarrià: la forma de la entrada principal (varían el número de arcos de acceso) y sobre todo los laterales. Es seguro que el proyecto tiene mucho de  Coquillat.

Coquillat tiene obra en Barcelona y provincia, en la región de Murcia, en las provincias de Alicante (era hijo de Elche) y Tarragona y en Madrid, Valdepeñas y Asturias, mucha de ella en estilo modernista.

                                                 (Mercat de Sarrià)
                                                (Mercat de Múrcia)* * * * *

In 1908 Marceliano Coquillat projects a market for Murcia, the Verónicas Market, which had a very deranged life: the works were paralyzed, began again and finally it was completed around 1930 in a different style but was finally shot down.

In 1910 Arnau Calvet, municipal architect of the then village of Sarrià, and Coquillat himself, municipal architect of the nearby Barcelona, ​​designed the Sarrià Market.

This Market was carried out and opened in 1913.

You can see the strong influence that the Murcia market had in Sarrià: the shape of the main entrance (the number of access arches varies) and especially the lateral walls. It is certain that the project has a lot of Coquillat.

Coquillat has work in Barcelona and province, in the region of Murcia, in the provinces of Alicante (he was the son of Elche) and Tarragona and in Madrid, Valdepeñas and Asturias, much of it in Art Nouveau style.

(fotos: Valentí Pons Toujouse)
(plànols: Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi i els de Múrcia publicats el 1909 a la revista Arquitectura y Construcción)