dijous, 25 de juliol del 2019

SABADELL - casa Marcos Manich
(fotos: Valentí Pons Toujouse)

El 1912 Joaquim Manich projectava un rengle de quatre cases per al seu pare, Marcos Manich, de les quals només en resta una, la que correspon al número 58 del carrer Blasco de Garay.

No sabem si les altres tres es van arribar a construir o no.

Deuria ser una de les seves primeres obres, ja que Joaquim Manich va obtenir el títol d'arquitecte el 1911 i per això, és lógic, que el seu pare li encarregués l'obra el 1912.

Mostra influències de Josep Renom, l'arquitecte més habitual fins aleshores a Sabadell. Joaquim era fill de Marcos Manich Parera i de Rosa Comerma Torrella i amb el temps esdevindria l'arquitecte municipal de Sabadell. L'edifici destaca per l'estucat de la façana, el maó vist de l'arc de les obertures i les bandes ondulades de la Sezession en els baixos.

* * * * 

En 1912 Joaquín Manich proyectaba una fila de cuatro casas para su padre, Marcos Manich, de las que sólo queda una, la que corresponde al número 58 de la calle Blasco de Garay.

No sabemos si las otras tres se llegaron a construir o no.

Debería ser una de sus primeras obras, puesto que Joaquín Manich obtuvo el título de arquitecto en 1911 y por ello, es lógico, que su padre le encargara la obra en 1912.

Muestra influencias de Josep Renom, el arquitecto más habitual hasta entonces en Sabadell. Joaquín era hijo de Marcos Manich Parera y de Rosa Comerma Torrella y con el tiempo se convertiría en arquitecto municipal de Sabadell.

El edificio destaca por el estucado de la fachada, el uso de ladrillo visto en el arco de las oberturas y las bandas onduladas de la Sezession en los bajos.

* * * *

 In 1912 Joaquín Manich planned four houses for his father, Marcos Manich, of which only one remains, which corresponds to number 58 of Blasco de Garay street.

We do not know if the other three were built or not.

It should be one of his first works. Joaquín Manich obtained the title of architect in 1911 and therefore, it is logical that his father commissioned the work to him in 1912.

It shows influences of Josep Renom, the most common architect until then in Sabadell.

Joaquín was the son of Marcos Manich Parera and Rosa Comerma Torrella and will become the municipal architect of Sabadell.

The building stands out for the coating of the facade, the use of brick in the arch of the overtures and the wavy bands of the Sezession in the ground floor.

diumenge, 14 de juliol del 2019

SENTMENAT - Cementiri

(fotos al final de l'article / fotos al final del artículo / more pictures at the end of the article)

En quedar petit l'antic cementiri parroquial, l'Ajuntament de Sentmenat decidí construir-ne un de nou als afores de la vila.

El 1904 rebé l'autorització per comprar els terrenys al Serrat de Can Clapers i al 1905 l'arquitecte municipal Antoni de Falguera projectava el mateix.

Per pagar el cost de l'obra, l'Ajuntament emeté un emprèstit per valor de 20.000pta que es cobrí ràpidament.

Les obres les dirigí el constructor local Menna Balaguer Obrador. En la ceràmica intervingué el taller de Lluís Brú i en les escultures el d'Alfons Juyol.

L'arquitecte Falguera prengué com a referent el modernisme austríac.

El cementiri s'inaugurà el 26/12/1905. Les obres duraren menys d'un any.

* * * * * 

Cuando quedó pequeño el antiguo cementerio parroquial, el Ayuntamiento de Sentmenat decidió construir uno nuevo en las afueras de la ciudad.

En 1904 recibió la autorización para comprar los terrenos en el Serrat de Can Clapers y en 1905 el arquitecto municipal Antoni de Falguera lo proyectaba.

Para poder sufragar el coste de la obra, el Ayuntamiento emitió un empréstito por valor de 20.000pts que se cubrió rápidamente.

Las obras las dirigió el constructor local Menna Balaguer Obrador. En la cerámica intervino el taller de Lluís Brú y en las esculturas el de Alfonso Juyol.

El arquitecto Falguera tuvo como referente al modernismo austríaco.

El cementerio se inauguró el 26/12/1905. Les obras duraron menos de un año.

* * * * *

When the old cemetery became small, Sentmenat Town Hall decided to build another on on the outskirts of the city.

In 1904 he received the authorization to buy the land in the Serrat de Can Clapers and in 1905 the municipal architect Antoni de Falguera projected the cemetery.

To be able to afford the cost of the work, the City Council issued a loan worth 20,000pta which was covered quickly.

The works were directed by local builder Menna Balaguer Obrador. In the ceramics, the workshop of Lluís Brú and the sculptures of Alfonso Juyol took part.

The architect Falguerat had as reference to Austrian Sezession.

The cemetery was inaugurated on 12/26/1905. The works ended in less than a year.


* * * * *

fotos: Valentí Pons Toujouse
plànol: títol de propietat