dissabte, 28 de gener del 2017

CALELLA - Cal Menuts

A Calella (Barcelona) hi ha una sèrie de cases que tenen la façana principal al carrer de Jovara i una altra, a vegades un pavelló, a la banda de Mar (carrer Anselm Clavé). Algunes d'elles són  modernistes.

Una de les destacables és la coneguda com a "Cal Menuts" amb façana al carrer Jovara, 156 i al carrer Anselm Clavé, 81. Com d'altres de Calella, se'n desconeixia la seva autoria.                                              façana c/ Jovara


                                      pavelló de mar

Fa pocs dies, el Jordi Pérez Corrales, de l'Arxiu Històric de Calella, m'ensenyava el plànol que havien trobat (Isaac Candelario) del pavelló de mar de la mateixa.

Acompanyava una petició de llicència de permís d'obra de Joan Bassols i Rosset presentada el març del 1908, a través de Narcís Baronet i Lluís. Els plànols de la casa projectats per l'arquitecte Josep Pausas i Coll.

Es desconeix qui va ser l'autor de la façana davantera, però segurament deuria  ser el mateix Pausas, donat que la majoria de vegades s'acudia a un mateix arquitecte per fer les obres pròpies.

Pausas era en aquella època l'arquitecte municipal d'Igualada, població on té la majoria de les seves obres modernistes, a banda de Barcelona.

              Podeu veure una altre obra de Pausas clicant a :

De Joan Bassols se sap que era el concessionari per a Espanya dels automòbils SPA (Società Piemontese Automobili) que tenia la seu al carrer Indústria, 9 -abans 229-(entre Bailèn i Passseig de Sant Joan) de Barcelona.

                                                           (La Vanguardia, 04/05/1922)


La casa és coneguda com a "Cal Menuts" perquè sembla (no s'ha pogut corroborrar) que la propietat passà a Juli Pedemonte Llobet, un dels fills, juntament amb Emilio i Joan, de l'industrial tèxtil Bonaventura Pedemonte, descendent d'italians, que eren coneguts com "els menuts" per la seva poca alçària. Els germans Pedemonte eren els propietaris de la indústria tèxtil "Pedemonte Hermanos". La vinculació dels Pedemonte amb el tèxtil de Calella parteix del seu avi, l'italià Giovanni Pedemonte qui es va casar amb una calellenca i es va quedar a la localitat.
El pavelló de mar  va ser mutilat a finals dels anys 1920 o a principi dels anys 1930 quan va perdre l'espectacular coronament de punxes que podem observar en la postal adjunta.

Cal Menuts, v.1910, en el seu estat original

Als 1950s la casa va patir reformes. Al 1969 la casa es va vendre i més tard es van transformar els baixos del carrer Jovara per instal·lar-hi un local de frankfurts. Al 2013 la propietat va passar als germans Villegas.

Actualment el pavelló està tapiat i està prevista la seva propera restauració.

* * * * *

En Calella (Barcelona) hay una serie de casas que tienen la fachada principal en la calle de Jovara y otra, a veces un pabellón, en el lado de Mar (calle Anselm Clavé). Algunas de ellas son modernistas.

Una de las más destacables es la conocida como "Cal Menuts" con fachada a la calle Jovara, 156 y a la calle Anselm Clavé, 81. Como otras de Calella, se desconocía su autoría.

Hace pocos días, Jordi Pérez Corrales, del Archivo Histórico de Calella, me enseñaba el plano del pabellón de mar de la misma que había encontrado Isaac Candelario al consultar documentación en el mismo.

Acompañaba al plano una petición de Juan Bassols Rosset presentada en marzo de 1908, a través de Narciso Baronet Luis, para la petición de licencia de obra. El plano del pabellónm estaba firmado por el arquitecto Josep Pausas Coll.

Se desconoce quién fue el autor de la fachada delantera, pero seguramente debería ser el mismo Pausas, dado que la mayoría de veces se acudía a un mismo arquitecto para hacer las obras propias.

Pausas era en aquella época el arquitecto municipal de Igualada, población donde tiene la mayoría de sus obras modernistas, aparte de Barcelona.


              se puede ver otra obra de Pausas clicando en :


De Juan Bassols se sabe que era el concesionario para España de los automóviles SPA (Società Piemontese Automobili) que tenía la sede en la calle Industria, 9 (entre Bailèn y Passseig de Sant Joan) de Barcelona,

La casa es conocida como "Cal Menuts" porque parece (no se ha podido corroborar) que la propiedad pasó a Julio Pedemonte Llobet, uno de los hijos, junto con Emilio y Juan, del industrial textil Buenaventura Pedemonte, descendiente de italianos, que eran conocidos como "los pequeños" ("els menuts") por su poca altura. Los hermanos Pedemonte eran los propietarios de la industria textil "Pedemonte Hermanos". La vinculación de los Pedemonte con el textil de Calella parte de su abuelo, el italiano Giovanni Pedemonte quien se casó con una calellenca y se quedó en la localidad.

El pabellón de mar fue mutilado a finales de los años 1920 o a principios de los años 1930 cuando perdió el espectacular remate con agujas que podemos observar en la postal adjunta.

En los 1950s la casa sufrió reformas, den 1969 la casa se vendió y más tarde se modificaron los bajos de la calle Jovara para instalar un frankfurt. En 2013 la propiedad pasó a los hermanos Villegas.

Actualmente el pabellón está tapiado y está prevista su próxima restauración.


* * * * *

In Calella (Barcelona) there are a number of houses that have the main façade in the street of Jovara and the other one, sometimes a pavilion, on the side of the Sea (Anselm Clave). Some of them are Art Nouveau.

One of the most remarkable is the one known as "Cal Menuts" with façade to the street Jovara, 156 and to the street Anselm Clavé, 81. Like others of Calella, its authorship was unknown.

A few days ago, Jordi Pérez Corrales, from the Historical Archive of Calella, showed me the project of the pavilion of the same that they had found.

A petition of Joan Bassols Rosset presented in March 1908, through Narcís Baronet Luis, was accompanied by a request for a building permission. The project of the pavilion was signed by the architect Josep Pausas Coll.

It is unknown who was the author of the front facade, but surely should be the same Pausas, because it was very common that the same owner called the same architect for his houses.

Pausas was at that time the municipal architect of Igualada, town where he has most of his Art Nouveau works, apart from Barcelona.


             you could see another Pausas' work at:

Joan Bassols is known to be the concessionaire for Spain of the SPA (Società Piemontese Automobili), which had its headquarters in Indústria Str., 9 (between Bailèn and Passseig de Sant Joan) in Barcelona

The house is known as "Cal Menuts" because it seems (it has not been possible to corroborate) that the property passed to Julio Pedemonte, one of the sons, with Emilio and Juan, of the textile industrial Buenaventura Pedemonte, descendant of Italians, who were known as "the short ones" ("menuts") because of their low height. The Pedemonte brothers were the owners of the textile industry "Pedemonte Hermanos". The linking of the Pedemonte with the textile of Calella leaves of its grandfathers, the Italian Giovanni Pedemonte who married with a woman from Calella and stablished there.

The pavilion was mutilated in the late 1920s or early 1930s when it lost the spectacular shot spiress that can be seen in the attached postcard.

In the 1950s the house underwent renovations and in 2013 the property passed to the Villegas brothers.

At the moment the pavilion is closed and it is foreseen its next restoration.


diumenge, 22 de gener del 2017

MATARÓ - Casa natal de Puig i Cadafalch

150è aniversari de Puig i Cadafalch

Casa natal de Puig i Cadafalch al carrer Carreró, 39 de Mataró. Actualment en venda. Façana protegida.
La posem com a homenatge a l'arquitecte, no com a edificació modernista

Casa natal de Puig i Cadafalch en la calle Carrerró, 39 de Mataró. Actualmente en venta. Fachada protegida.
La ponemos como homenaje al arquitecto, no como casa modernista

Birthplace of Puig i Cadafalch. Carreró, 39 (Mataro, Barcelona). Currently on sale. Protected façade.
diumenge, 15 de gener del 2017

MATARÓ - Puig i Cadafalch - Casa Coll i Regàs - escultures

Mataró (Maresme, Catalunya)
casa Joaquim Coll i Regàs, 1897-98
arquitecte: Josep Puig i Cadafalch
escultor: Eusebi Arnau

-detalls escultòrics - 

 


dissabte, 7 de gener del 2017

BARCELONA - homenatge a Josep Masdeu

Comencem l'any amb un homenatge al mestre d'obres Josep Masdeu i Puigdemasa (Barcelona, 1851-1930) reflectit en 10 obres que signà a Barcelona ciutat.

Empezamos el año con un homenaje al maestro de obras Josep Masdeu Puigdemasa (Barcelona, 1851-1930) reflejado en 10 obras que firmó en Barcelona ciudad.

The year begins with an homage to the masterbuilder Josep Masdeu Puigdemasa (Barcelona, 1851-1930) reflected in 10 buildings signed by him in the city of Barcelona.


Podeu veure més obres clicant a 
Podéis ver más obras tecleando en
You can see more buildings by clicking at

http://vptmod.blogspot.com.es/2010/02/barcelona-sors-23-25-joan-blanques-29.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2012/01/barcelona-alcolea-80-82.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2016/03/barcelona-provenca-185-casa-segarra.html

http://vptmod.blogspot.com.es/2013/05/barcelona-virgili-49.html