diumenge, 28 d’agost del 2016

DONOSTIA - cementiri

Al cementiri de Polloe de Sant Sebastià (Donostia) podem observar aquesta sepultura realitzada per l'escultor marbrista Tomás Altuna el 1907.

En ella hi ha una creu on va creixent l'heura i unes flors enfiladisses, però l'element més notori és l'escultura d'una dona que plora la mort dels seus.
L'escultura presenta una clara influència de l'obra de Josep Llimona.En el cementerio de Polloe de San Sebastián (Donostia) podemos observar esta sepultura realizada por el escultor marmolista Tomás Altuna en 1907.

En ella hay una cruz en la cual va creciendo la hiedra además de unas flores trepadoras, pero el elemento más destacable es la escultura de una mujer que llora la muerte de los suyos.

La escultura presenta una clara influencia de la obra de Josep Llimona.In the cemetery of Polloe at San Sebastian (Donostia) we can see this burial created by the marble sculptor Tomas Altuna in 1907.

There is a cross on which ivy grows along with some climbing flowers, but the most notable feature is the sculpture of a woman  weeping for his family.


The sculpture shows a clear influence of the work of Josep Llimona.

dissabte, 13 d’agost del 2016

SANT POL - casa Planiol


Ignasi Mas Morell (Barcelona, 1881-1953) es va titular com a arquitecte el 1907 a Barcelona.

Comença a projectar algunes cases a Sant Pol, però el 1907 a instàncies del santpolenc Ramon Planiol Claramunt decideix establir-se a L'Havana on Planiol feia fortuna amb el seu negoci d'importació i exportació de materials de construcció i fusteria, amb la "Fábrica de Mosaicos La Cubana" creada a la localitat de Luyanó el 1903 i, a partir del 1915, amb  la de "Placas de fibrocemento Termolit-Planiol". A banda, el pare d'Ignasi Mas ja havia provat la recerca de fortuna  a Cuba en anys anteriors.

A L'Havana Mas revalida el seu títol d'arquitecte i projecta el Col·legi de Notaris i la casa de Ramon Planiol, una casa modernista en ple Malecón de la qual no hi ha documentació gràfica.

Després de dos anys, el 1909 torna a Catalunya i obté la plaça d'arquitecte municipal de Sant Pol. Un cop a Sant Pol construirà la casa del germà de Ramon, Josep Planiol Claramunt, al llavors carrer de l'Església, actual carrer de l'Abat Deas, la qual havia projectat inicialment el 1907.

La casa sembla que va ser encàrrec de Ramon Planiol.

Josep Planiol va arribar a ser alcalde de Sant Pol.


Es tracta d'una casa entre mitgeres que destaca per la seva ornamentació modernista. Als baixos la façana està recoberta de còdols de riu al sòcol, trencadís i rajoles de color blanc i blau. La planta principal és ocupada per una balconada suportada per unes exagerades mènsules i amb una triple obertura resseguida per roses de ceràmica vidrada grana.


Tant la planta principal com la segona presenten una façana d'estuc, encara que a la part superior de la segona neixen unes bandes altre cop blanc-i-blaves que arriben fins a les mènsules que suporten l'inclinadíssim teulat sense obertures i recobert de rajoles blanques, blaves i vermelles.

A la planta principal hi ha els escuts de Sant Pol i de Cuba en sengles rajoles.

El cromatisme fresc de la façana podria respondre a una influència de la coloració caribenya, encara que a la casa del Dr. Roura (1906) ja havia assajat amb l'estuc blanc i les rajoles en aquell cas verdes.

Una altra casa d'Ignasi Mas a:


(fotos: Valentí Pons Toujouse)


Ignasi Mas Morell (Barcelona, ​​1881 a 1953) obtuvo el título de arquitecto en 1907 en Barcelona.

Empieza a proyectar algunas casas en Sant Pol, pero en 1907 a instancias del sampolense Ramon Planiol Claramunt decide establecerse en La Habana donde Planiol acumulaba fortuna con su negocio de importación y exportación de materiales de construcción y carpintería, con la "Fábrica de Mosaicos la Cubana" creada en la localidad de Luyanó en 1903 y a partir de 1915 con la de "Placas de fibrocemento Termolit-Planiol". Además, el padre de Ignasi Mas ya había probado la búsqueda de fortuna en Cuba en años anteriores.

En La Habana Mas revalida su título de arquitecto y proyecta el Colegio de Notarios y la casa de Ramón Planiol, una casa modernista en pleno Malecón de la que no hay documentación gráfica.

Después de dos años, en 1909 vuelve a Catalunya y obtiene la plaza de arquitecto municipal de Sant Pol. En Sant Pol construirá la casa del hermano de Ramón, José Planiol Claramunt, en la entonces calle de la Iglesia, actual calle del Abat Deas, la cual había sido proyectada inicialmente en 1907.

La casa parece que fue encargo de Ramon Planiol.

José Planiol llegó a ser alcalde de Sant Pol.


Se trata de una casa entre medianeras que destaca por su ornamentación modernista. En los bajos la fachada está recubierta de guijarros en el zócalo, trencadís y baldosas de color blanco y azul. La planta principal está ocupada por un balcón soportado por unas exageradas ménsulas y con una triple obertura flanqueada por rosas de cerámica vidriada granate.


Tanto la planta principal como la segunda presentan una fachada de estuco, aunque en la parte superior de la segunda nacen unas bandas, también blancas y azules, que llegan hasta las ménsulas que soportan el inclinadísimo tejado sin oberturas y recubierto de baldosas blancas, azules y rojas.


En la planta principal se encuentran los escudos de Sant Pol y de Cuba en sendos azulejos.

El cromatismo fresco de la fachada podría responder a una influencia de la coloración caribeña, aunque en la casa del Dr. Roura (1906) ya había ensayado con el estuco blanco y los azulejos en aquel caso de color verde.

Otra casa de Ignasi Mas en:Ignasi Mas Morell (Barcelona, ​​1881-1953) obtained the title of architect in 1907 in Barcelona.

In his beginning, he project some houses in Sant Pol, but in 1907 at the behest of  Ramon Planiol Claramunt decided to settle in Havana where Planiol accumulated fortune with his business of  importation  and exportation  of construction and carpentry  materials and with the Factory of Mosaics "La Cubana "created in the town of Luyanó in 1903 and, since 1915, with the Factory of fiber cement plates "Termolit-Planiol ". In addition, the father of Ignasi Mas had already tried to search  fortune in Cuba in previous years.

Mas in Havana revalidated his title of architect and project the Association of Notaries and the house of Ramon Planiol, an Art Nouveau house in the Malecon.
After two years, in 1909 returns to Catalonia and gets the place of municipal architect of Sant Pol. Once in Sant Pol he projects this same year the house of the brother of Ramon, Josep Planiol Claramunt, in the street of Abat Deas.

Josep Planiol became mayor of Sant Pol.

It is a house plenty of Art Nouveau ornamentation. In the ground floor the facade is covered with rolling stones, trencadis and white and blue tile. The main floor is occupied by a balcony supported by exaggerated corbels and with a triple windows flanked by garnet ceramic roses.

Both the main floor and the second floor had the facade covered by stucco. On top of the second there is a group of white and blue tiled strips that reach the brackets that support the roof. The roof has no openings and is covered with white, blue and red tiles.

On the main floor the shields of Sant Pol and Cuba are in separate tiles.


Fresh chromaticism of the facade could be because the influence of Caribbean color, but in the house of Dr. Roura (1906) had already proved with white stucco and green tiles.

Another house of Ignasi Mas at: