dilluns, 1 de febrer del 2010

CERDANYOLA - BARCELONA


Aquests dos conjunts de cases presenten certes similituds tot i trobar-se en localitats diferents de la província de Barcelona, el primer a Barcelona ciutat i l'altre a Cerdanyola del Vallès.

El de Barcelona està al barri d'Horta, al carrer Canonge Almera, núm. 15-17 i el formen dues cases datades al 1914. No he localitzat el nom del seu autor.

El segon conjunt està al carrer Sant Francesc, núms. 11-19, constituït per cinc cases projectades per l'arquitecte Enric Matas Ramis, el propietari era Joan Aloy i van ser construïdes per Morral i Pujol el 1916.

Donada la similitud entre elles i que Matas té obres modernistes a Horta, podria dir-se que els dos conjunts són del mateix autor. La única diferència es troba en els laterals del coronament i en els òculs. L'estructura és la mateixa: cases de planta baixa amb una porta central flanquejada per dues finestres. L'ornamentació de les llindes és idèntica.

---

Estos dos conjuntos de casas presentan ciertas similitudes a pesar de estar en localidades diferentes de la provincia de Barcelona, el primero en Barcelona ciudad y el otro en Cerdanyola del Vallès.

El de Barcelona está en el barrio de Horta, en la calle Canonge Almera, núm. 15-17 y lo forman dos casas fechadas en el 1914. No he localizado el nombre de su autor.

El segundo conjunto está en la calle Sant Francesc, núms. 11-19, está constituido por cinco casas proyectadas por el arquitecto Enric Matas Ramis, el propietario era Joan Aloy y fueron construidas por Morral y Pujol el 1916.

Dada la similitud entre ellas y que Matas tiene obras modernistas en Horta, podria decirse que los dos conjuntos son del mismo autor. La única diferencia se encuentra en los laterales del coronamiento y en los óculos. La estructura es la misma: casas de planta baja con una puerta central flanqueada por dos ventanas. La decoración de los dinteles es idéntica.

BARCELONA - Sors, 23-25 / Joan Blanques, 29Al barri de Gràcia ens trobem amb dues cases molt semblants.


La primera, la del carrer Sors, va ser edificada el 1910 per Josep Castelló segons projecte del mestre d'obres Josep Masdeu.


De la segona, Joan Blanques, se'n desconeix l'autor, encara que no seria agosarat atribuir-la al propi Masdeu, donat que la decoració general de l'edifici és gairebé idèntica. La única diferència entre ambdues es dóna en el coronament: mentre a Joan Blanques acaba en una sèrie de sis palmetes enfrontades en grups de dos, en la de Sors aquestes palmetes s'allarguen fins trobar-se i formar una mena de nínxol amb un cap de mico al centre. Aquest nínxol conté un respirall.

En este articulo se observan dos casas muy parecidas que se encuentran en el barrio de Gràcia.


La primera de ellas, la de la calle Sors, fué edificada en 1910 para Josep Castelló según proyecto del maestro de obras Josep Masdeu.


De la segunda, Joan Blanques, se desconoce el autor, aunque no sería osado atribuirla al propio Masdeu dado que la decoración general del edificio es casi idéntica. La única diferencia entre ambas se da en el coronamiento: mientras que en Joan Blanques acana en una serie de seis palmetas enfrentadas a pares, en la de Sors estas palmetas se alargan hasta encontrarse y formar una especie de nicho con una cabeza de mono en el centro. Este nicho contiene un respirador.