vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimarts, 7 de juliol de 2020

BARCELONA - Alcolea 55 - coronament


(fotos al final de l'article)

Al carrer Alcolea, 55 de Barcelona es troba la casa que Josep Samsó Badia va fer reformar i ampliar el 1913.


Fins fa poc el coronament es trobava escapçat, només es podien veure unes formes florals en els extrems del mateix.

No sabem com era originalment, donat que en el plànol del projecte de l'arquitecte Modest Feu el coronament es mostra pla.

Actualment s'han ajuntat les formes florals amb una línia curvilínia pròpia del modernisme i s'ha afegit el relleu amb dues cares juvenils.

Si més no, s'ha fet un acabament molt correcte d'aquest edifici.

La resta d'elements modernistes de la façana són els relleus florals de les obertures (que es repeteixien en altres edificis de la ciutat), la forma dels balcons i els falsos carreus.

Modest Feu va tornar a treballar per Josep Samsó el 1919 al proper carrer Valladolid, número 20.

* * * * *

En la calle Alcolea, 55 de Barcelona se encuentra la casa que José Samsó Badia reformó y amplió en 1913.

Hasta hace poco presentaba un coronamiento modificado en el que solamente se podían ver unas formas florales en los extremos del mismo.

No sabemos como era originalmente, dado que en el plano del proyecto del arquitecto Modest Feu el coronamiento se muestra plano.

Actualmente se han unido las formas florales con una línea curvilínea propia del modernismo y se ha añadido un relieve con dos caras juveniles en el centro del mismo.

Por lo menos, se ha hecho un acabado muy correcto en este edificio.

El resto de elementos modernistas de la fachada son los relieves florales de las oberturas (que se repeten en otros edificios de la ciudad), la forma de los balcones y los falsos sillares.

Modest Feu volvió a trabajar por Josep Samsó en 1919 en la cercana calle Valladolid, número 20.

* * * * *

On Calle Alcolea, 55 in Barcelona rises the house that José Samsó Badia reformed and expanded in 1913.

Until recently it had a modified crown in which only a few floral forms could be seen at the ends of it.

We do not know how it was originally, since in the project of the architect Modest Feu, the crown is flat.

Currently, the floral forms have been joined with a curvilinear line typical of  Art Nouveau and a relief with two youthful faces in the center of it has been added.

At least, a very correct finish has been done on this building.

The rest of the AN elements of the façade are the floral reliefs of the openings (which are repeated in other buildings in the city), the shape of the balconies and the false ashlars.

Modest Feu returned to work for Josep Samsó in 1919 at nearby Valladolid street, number 20.


estat anterior

plànol arquitecte
(Arxiu Municipal de Barcelona)

comparativa


(fotos: Valentí Pons)


dimecres, 20 de maig de 2020

BARCELONA - Travessera de Gràcia, 245A l'època modernista moltes de les actuacions que feren els arquitectes i/o mestres d'obra corresponien a reformes i ampliacions de cases ja existents.

A la confluència de la Travessera amb Torrent de les Flors tenim un cas.
La casa no se sap ben bé a qui corresponia en un inci, sembla, per unes fitxes que havia a la Càtedra Gaudí, que podria correspondre a la casa de Teresa Paulí reformada el 1896 per Josep Pérez Terraza.

En tot cas, la casa existia el 1880 ja que en aquella època havia als baixos la farmàcia d'Antonio Elias, la qual passà a Joaquim Jordà Padró el 1894. Els baixos de la casa presenten algunes obertures clàssiques del s XIX.

La casa tenia a principis del segle XX un sol pis d'alçada i la seva numeració corresponia al 165 de la Travessera. La numeració d'aquesta via va anar canviant en el temps degut a la integració de Gràcia a Barcelona i al seu posterior perllongament cap a la Diagonal.

El 1911 J. Sagarra va sol·licitar l'ampliació d'un segon pis que va dur a terme el mestre d'obres Josep Graner, el qual aprofitaria per posar l'ornamentació modernista dels esgrafiats, la decoració del coronament, les garlandes Sezession i els balcons abombats.

El 2014 es va enllestir una reforma de la casa que deixa veure molt bé la decoració original.

* * * * *

En la época modernista muchas de las actuaciones que hicieron los arquitectos y/o maestros de obra correspondían a reformas y ampliaciones de casas ya existentes.

En la confluencia de la Travessera de Gràcia con Torrent de les Flors tenemos un ejemplo de ello.

La casa no se sabe bien a quién pertenecía iniclamente ni cuando se construyó, parece, por unas fichas que había en la Cátedra Gaudí, que podría corresponder a la casa de Teresa Paulí reformada en 1896 por Josep Pérez Terraza.

En todo caso, la casa existía en 1880 ya que en aquella época había en los bajos la farmacia de Antonio Elias, la cual pasó a Joaquim Jordà Padró en 1894. Los bajos presentan oberturas clásicas del s XIX.

La casa tenía a principios del siglo XX un solo piso de altura y su numeración correspondía al 165 de la Travessera. La numeración de esta vía ha cambiado en el tiempo debido a la integración de Gràcia en Barcelona y a la posterior prolongación de dicha vía hacia la Diagonal.

En 1911 J. Sagarra solicitó la ampliación de un segundo piso que llevó a cabo el maestro de obras Josep Graner, el cual aprovecharía para incluir la decoración modernista de los esgrafiados, el nuevo remate del edificio, las guirnaldas Sezession y los balcones abombados.

En 2013/14 se llevó a cabo una reforma de la casa que retornó la imagen de la decoración original.

estat de la casa el 2003La Vanguardia, 17.06.1907


(fotos: Valentí Pons Toujouse)