dimarts, 24 de febrer del 2015

LA SECUITA - Vistabella / Les Gunyoles - Antigues Escoles

En dos localitats del municipi de La Secuita, a Tarragona, es troben dues edificacions idèntiques que corresponen ambdues a les antigues Escoles.

Tot visitant la famosa església construïda per Jujol a Vistabella, vaig trobar un altre edifici modernista, el corresponent a les Escoles del poble, edificades l'any 1917 i actualment seu del Casal Jujol.

Fa uns dies, però, el lletraferit i divulgador de la cultura catalana, l'Antonio Mora Vergés, em feia arribar la foto de les antigues Escoles de Les Gunyoles, també del 1917 i.... idèntiques a les anteriors. I ara també en comptes d'escoles hostatgen el Centre Cívic.

És a dir, un mateix autor va dissenyar un mateix edifici per a dues poblacions.

Desconeixem qui va ser-ne l'autor, però no seria estrany que fos l'arquitecte tarragoní Ramon Salas i Ricomà autor de nombroses escoles per la província (Falset, Amposta, Alcover, etc).

Si algú té coneixement de l'autor, agrairíem la seva col·laboració.

Gràcies a la gent de Vistabella hem descobert que es tracta de dues edificacions de Josep Maria Pujol de Barberà.

Si voleu tenir coneixement d'antigues Escoles de Catalunya així com d'esglésies i demés edificis us recomano els blocs de l'Antonio:


                                                      (Les Gunyoles)

En dos localidades del municipio de La Secuita (provincia de Tarragona), se encuentran dos edificaciones idénticas que corresponden ambas a las antiguas Escuelas.

Mientras visitaba la famosa iglesia que Jujol construyó en Vistabella, encontré otro edificio modernista, el correspondiente a las Escuelas del pueblo, edificadas en 1917 y actualmente sede del Casal Jujol.

Curiosamente hace unos días, el literato y divulgador de la cultura catalana, Antonio Mora Vergés, me enviaba la foto de las antiguas Escuelas de Les Gunyoles, también de 1917 e .... idénticas a las anteriores. Y a su vez actualmente en vez de escuelas albergan el Centro Cívico.

Es decir, el mismo autor diseñó un mismo edificio para dos poblaciones.

Desconocemos quién fue el autor, pero no sería extraño que fuera el arquitecto tarraconense Ramon Salas Ricomà autor de numerosas escuelas de la provincia (Falset, Amposta, Alcover, etc).


Gracias a personas de Vistabella hemos descubierto que se trata de dos edificios proyectados por Josep Maria Pujol de Barberà.

Si desea tener conocimiento de antiguas Escuelas de Cataluña así como de iglesias y otros edificios os recomiendo los blogs de Antonio:                                     (Vistabella)

In two localities of the municipality of La Secuita (Tarragona), are two identical buildings that were the old schools.

While visiting the famous church that Jujol built in Vistabella, I found another modernist building, corresponding to the schools of the town, built in 1917. Now it is the Casal Jujol.

Interestingly a few days ago, the writer and popularizer of Catalan culture, Antonio Mora Vergés, sent me the photo of the old schools of Les Gunyoles, built also in 1917 and .... identical to the above. And nowadays instead of schools house the Civic Center of the village.

That is, the same author designed one identical building for two villages.

We do not know who the author was, but it would not be surprising that it was the Tarragona architect Ramon Salas Ricomà author of numerous schools in the province (Falset, Amposta, Alcover, etc).

Thanks to the people of Vistabella, we have discovered the name of its architect: Josep Maria Pujol de Barberà.

If you want to have knowledge of ancient Schools of Catalonia as well as churches and other buildings I recommend the blogs of Antonio:

diumenge, 15 de febrer del 2015

MALLORCA (CALA MAJOR) - Hotel Príncipe Alfonso

L’Hotel Príncipe Alfonso es troba ubicat al carrer Joan Miró de Cala Major, a Palma de Mallorca.

Va ser projectat el 1906 per l’arquitecte Gaspar Bennazar a instàncies de Lluís Albert Mascaró i comptà amb la col·laboració del també arquitecte Jaume Aleñà, col·laboració que ja s’havia donat en altres edificacions a Palma com ara la seu de Sa Nostra (c/ Ramon Llull, 2, 1904-06) i el desaparegut Teatre Líric (1900-02).


Ambdós arquitectes eren arquitectes municipals de Palma i tenen una àmplia obra a la Ciutat. Gaspar Bennazar Moner va néixer a Palma el 1869, es va titular a Madrid el 1897 i va morir circumstancialment a Barcelona el 1933, mentre que Jaume Aleñà Guinart va néixer i morir a Palma (1870-1945) i també es va titular a Madrid el 1899.L’hotel pren com a referència els edificis neomudèjars i presenta una façana de pedra calcària amb l’ornamentació a base de franges de maons vidrats de colors. Una torre exempta està unida a l’edifici mitjançant una passarel·la i hi ha altres elements independents. Ha sofert diverses modificacions al llarg del temps.La decoració interior era de clara influència hispanoàrab.

(fotos actuals de Laura Mallia i Valentí Pons)

                                        * * * 

El Hotel Príncipe Alfonso se encuentra ubicado en la calle Joan Miró de Cala Mayor, en Calvià, Palma de Mallorca.

Fue proyectado en 1906 por el arquitecto Gaspar Bennazar a instancias de Luis Alberto Mascaró y contó con la colaboración del también arquitecto Jaume Aleñá, colaboración que ya se había dado en otras edificaciones en Palma como la sede de Sa Nostra (c / Ramon Llull, 2, 1904-06) y el desaparecido Teatro Lírico (1900-02).Ambos arquitectos eran arquitectos municipales de Palma y tienen una amplia obra en la Ciudad. Gaspar Bennazar Moner nació en Palma en 1869, se tituló en Madrid en 1897 y murió circunstancialmente en Barcelona en 1933, mientras que Aleñà nació y murió en Palma (1870-1945) y también se tituló en Madrid en 1899.

El hotel toma como referencia los edificios mudéjares y presenta una fachada de piedra caliza con la ornamentación a base de franjas de ladrillos vidriados de colores. Una torre exenta está unida al edificio mediante una pasarela y existen otros elementos independientes. Ha sufrido varias modificaciones a lo largo del tiempo.La decoración interior era de clara influencia hispanoárabe.


                                        * * * 

The Hotel Prince Alfonso is located at Cala Major, Palma de Mallorca.

It was designed in 1906 by architect Gaspar Bennazar for Luis Alberto Mascaró and with the collaboration of another architect Jaume Aleñà, collaboration that had already occurred in other buildings in Palma as the headoffice of Sa Nostra (c / Ramon Llull, 2 , 1904-1906) and the late Teatre Líric (1900-1902).Both architects were municipal architects of Palma and have extensive work in the City. Gaspar Bennazar Moner was born in Palma in 1869, he graduated in Madrid in 1897 and died circumstantially in Barcelona in 1933, while Jaume Aleñà Guinart was born and died in Palma (1870-1945) and graduated in Madrid in 1899.The hotel draws on the Moorish buildings and has a limestone facade with ornamentation based on bands of colored glazed bricks. A freestanding tower is attached to the building by a footbridge and there are other independent elements. It has undergone several changes over time.

The interior decoration was clear Hispano-Moorish influence.


dissabte, 7 de febrer del 2015

BARCELONA - Rambla Volart, 16

Comencem el mes de febrer amb l'enderrocament d'una altra casa modernista.

Aquesta estava situada a la Rambla Volart, núm. 16 de Barcelona, tot i que antigament va tenir el número 14.

No tenia dades de la mateixa, és a dir, no coneixia ni el promotor ni l'arquitecte o mestre d'obres que la va projectar. Sabia que era del 1903 perquè ho posava en el coronament de l'edifici. Bé en l'antic coronament ja que a primers dels 2000's aquest va ser escapçat. (Ho podeu veure en les fotografies)

Si algú coneix qui la va projectar, li agrairia que m'ho digués.Empezamos el mes de febrero con el derribo de otra casa modernista.

Esta estaba situada en la Rambla Volart, núm. 16 de Barcelona, aunque antiguamente tuvo el número 14.

No tenía datos de la misma, es decir, no conocía ni el promotor ni el arquitecto o maestro de obras que la proyectó. Sabía que era de 1903 porque así constaba en el coronamiento del edificio. Bien,  en el antiguo coronamiento ya que a primeros de los 2000 's este fue mutilado. (Puede verse en las fotografías)

Si alguien tiene datos del arquitecto, le agradecería que me lo comunicáse.
February started with the demolition of another Art Nouveau house.

This one was located on the Rambla Volart, no. 16, in Barcelona, although formerly had the number 14.

I hadn't got data of this house,  ie, I didn't know neither the owner nor the architect or master builder who designed it. I knew it was from 1903 because that was mentioned in the building. Well, it was mentioned since the early 2000 's when the house was mutilated. (You can see it in the photos)

diumenge, 1 de febrer del 2015

BARCELONA - Gran Via, 439 - Garcia Nuñez

Normalment es poden veure lleons, dracs, gegants, éssers humans que flanquegen l'accés principal a l'edifici. El que no és tan normal és que dues serps, una a cada banda de la porta, des de sota del balcó estiguin a l'aguait de qui vol entrar a la casa.

Us passo un exemple que es dóna en aquest edifici projectat pel catalano-argentí Julià Garcia Núñez el 1903 per a Pere Brias.Normalmente se pueden ver leones, dragones, gigantes, seres humanos que flanquean el acceso principal al edificio. Lo que no es tan normal es que dos serpientes, una a cada lado de la puerta, desde debajo del balcón estén pendientes de quien quiere entrar en la casa. 

Os paso un ejemplo que se da en este edificio proyectado por el catalano-argentino Julián García Núñez en 1903 para Pedro Brias.

 - - - 

Usually you can see lions, dragons, giants, Atlante figures flanking the main entrance to the building. What is not normal is that two snakes, one on each side of the door, from under the balcony, are watching to those who want to enter the house.


I pass you an example given in this building designed by the Catalan-Argentine architect Julian Garcia Núñez. 

Pedro Brias House in Barcelona, 1903.