dijous, 19 de desembre de 2013

dissabte, 14 de desembre de 2013

MURCIA - llibre Arquitectura Modernista


"ARQUITECTURA MODERNISTA EN LA REGIÓN DE MURCIA"
Guillermo Cegarra Beltrí - Elvira Sánchez Espinosa
Libros Mablaz, 2013


Aprofito el bloc per comunicar l'edició d'un nou llibre sobre el modernisme.
En aquest cas es tracta d'un Inventari de totes les construccions modernistes existents i desparegudes en la regió murciana. El llibre també tracta algunes edificacions premodernistes i postmodernistes i aquelles que sense ser modernistes tenen alguns elements o detalls d'aquest estil. En resum, s'obté un ampli ventall que mostra com el modernisme es va introduir en la Regió i com hi va influir, com, a vegades, l'arquitecte o el mestre d'obres o bé el propietari no s'atrevien a entrar-hi de ple però a l'hora volien tenir alguna cosa que els entronqués amb la "modernitat".
Els edificis es presenten en forma de fitxes estructurades en subcapítols segons el tipus d'edificació: mansions, torres, cases, casinos i centres d'esbarjo, centres educatius, comerços, hotels, cafès, instal·lacions militars, indústries, arquitectura del ferro, elements funeraris i altres.
A més podem trobar una biografia tant dels artífexs com dels promotors i un altre capítol dedicat a cadascuna de les arts decoratives. 
Tant Guillermo Cegarra Beltrí, per cert besnét d'un dels grans arquitectes modernistes no tan sols murcians sinó espanyols, el tortosí Víctor Beltrí, com Elvira Sánchez Espinosa han fet un molt bon treball de recerca que es veu recompensat amb aquest llibre.
Es tracta d'una altra edició de Libros Mablaz.
Aprovecho el blog para comunicar la edición de un nuevo libro sobre el modernismo .
En este caso se trata de un Inventario de todas las construcciones modernistas existentes y desaparecidas en la región murciana. El libro también trata algunas edificaciones premodernistas y postmodernistas y aquellas que sin ser modernistas tienen algunos elementos o detalles de este estilo. En resumen, se obtiene una amplia visión que muestra como el modernismo se introdujo en la Región y su influencia, ya que a veces el arquitecto o el maestro de obras o bien el propietario no se atrevían a entrar de lleno en el modernismo pero tampoco querían renunciar a la "modernidad".
Los edificios se presentan en forma de fichas estructuradas en subcapítulos según el tipo de edificación: mansiones, torres, casas, casinos y centros de recreo, centros educativos, comercios, hoteles, cafés, instalaciones militares, industrias, arquitectura del hierro, elementos funerarios y otros.
Además podemos encontrar una biografía tanto de los artífices como de los promotores y otro capítulo dedicado a cada una de las artes decorativas.
Tanto Guillermo Cegarra Beltrí, por cierto bisnieto de uno de los grandes arquitectos modernistas no sólo murcianos sino españoles, el tortosino Víctor Beltrí, como Elvira Sánchez Espinosa han realizado un gran trabajo de investigación que se ve recompensado con este libro.
Es otra edición de Libros Mablaz.

divendres, 6 de desembre de 2013

BARCELONA - Bailèn, 126 - Jeroni F. Granell

Jeroni F. Granell i Manresa es va titular com a arquitecte el 1891 a l’Escola de Barcelona. Havia nascut a la pròpia Barcelona el 1868, fill del mestre d’obres Jeroni Granell i Mundet.

La seva obra es desenvolupa a Reus, Mataró, La Garriga i, la major part, a Barcelona. A la nostra ciutat ens ha deixat mostres a l’Eixample, Sarrià, Vallvidrera, Sant Gervasi, el Poblenou, Gràcia.  Podem veure edificis d’habitatges, torres, botigues (gairebé totes desaparegudes), hotels, panteons.

La majoria de les seves construccions corresponen al modernisme més manierista, els trets més remarcables, si parlem dels edificis d’habitatges de l’Eixample, són els esgrafiats, els emmarcaments de les obertures, la rica decoració vegetal, les figures de fades, els vestíbuls d’entrada.

El cas que ens ocupa és una de les cases que construí per a Rossend Capellades, aquesta al carrer de Bailèn, núm. 126, bastida entre els anys 1904 i 1906. No deixa de sorprendre’ns la decoració, la qual es pot veure en els mínims detalls, sinó fixeu-vos en els ànecs de les mènsules que suporten el balcó del principal.

Granell morí a Barcelona el 1931.(fotos: Valentí Pons i Toujouse)

Una altra obra de Granell
Otra obra de Granell:Jerónimo F. Granell y Manresa se ​​tituló como arquitecto en 1891 por la Escuela de Barcelona. Había nacido en la propia Barcelona en 1868, hijo del maestro de obras Jeroni Granell y Mundet.

Su obra se desarrolla en Reus, Mataró, La Garriga y, la mayor parte, en Barcelona. En nuestra ciudad nos ha dejado muestras en el Eixample, Sarrià, Vallvidrera, Sant Gervasi, Poblenou, Gràcia. Podemos ver edificios de viviendas, chalets, tiendas (casi todas desaparecidas), hoteles, panteones.

La mayoría de sus construcciones corresponden al modernismo más manierista, los rasgos más destacables, si hablamos de los edificios de viviendas del Ensanche (Eixample), son los esgrafiados, los enmarcamientos de las oberturas, la rica decoración vegetal, las figuras de hadas, los vestíbulos de entrada.

El caso que nos ocupa es una de las casas que construyó para Rosendo Capellades, esta en la calle de Bailén, n. 126, construida entre los años 1904 y 1906. No deja de sorprendernos la decoración, la cual se puede ver en los mínimos detalles, sino fijaros en los patos de las ménsulas que soportan el balcón del principal.


Granell murió en Barcelona el 1931.

diumenge, 1 de desembre de 2013

BARCELONA - Ciutadella - "El Castell"


Al Parc Zoològic de la Ciutadella de Barcelona es troba aquesta estructura que actualment es fa servir per donar xerrades.

Formava part de la tanca del camí militar de l’actual carrer Wellington i permetia l’accés a través d’una passarel·la al Dipòsit d’Aigües del Parc, dissenyat per Josep Fontserè i del qual cal recordar la intervenció de Gaudí en el càlcul de l’estructura del mateix.

El disseny d’aquesta construcció es deu a l’arquitecte Antoni Maria Gallissà, el qual la va projectar l’any 1887, es tractaria, doncs, d’una obra que es podria qualificar de protomodernisme amb una forta influència del mudèjar.

El parament alterna l’ús del maó vist amb el conglomerat de pedra.

Tant la forma de la barana com del coronament central en forma de merlets d’un castell àrab fan que l’estructura sigui precisament coneguda avui en dia com “El Castell”.


(fotos: Valentí Pons i Toujouse)

En el Parque Zoológico de la Ciudadela de Barcelona se encuentra esta estructura que actualmente se utiliza para dar conferencias.

Formaba parte de la pared de cerca que cerraba el camino militar de la actual calle Wellington y permitía el acceso a través de una pasarela al Depósito de Aguas del Parque, diseñado por Josep Fontserè con la intervención de Gaudí en el cálculo de la estructura del mismo.

El diseño de esta construcción se debe al arquitecto Antoni Maria Gallissà, que la proyectó en el año 1887, se trataría, pues, de una obra que se podría calificar de protomodernista con una fuerte influencia del mudéjar.

El conjunto alterna el uso del ladrillo visto con el conglomerado de piedra.

Tanto la forma de la barandilla como del coronamiento central en forma de almenas de un castillo árabe hacen que la estructura sea precisamente conocida hoy en día como "El Castillo".