divendres, 14 de novembre del 2014

ENIGMA (5) - Barcelona

Aquest edifici es troba al començament d'un passeig de l'Eixample barceloní.
Es va construir entre els anys 1907 i 1909.
Aviam si descobriu de quin edifici es tracta.


                                             

Este edificio se encuentra en el inicio de un paseo del Ensanche barcelonés.
Se construyó entre los años 1907 y 1909.
A ver si adivináis de qué edificio se trata.


This building is located at the beginning of a Boulevard at Barcelona's Eixample.
It was built between 1907 and 1909.
Which building is it?.

dimecres, 5 de novembre del 2014

VALLS - Cèsar Martinell - Can Claravalls

Si bé Cèsar Martinell és conegut sobretot pels seus cellers escampats per tota la geografia catalana, especialment a la província de Tarragona, també realitzà força obra privada, restauracions d’edificis i obra religiosa.

Així mentre desenvolupava la tasca d’arquitecte municipal de la seva ciutat natal, Valls, aprofitava per erigir edificis modernistes en la mateixa com ara la Casa Claravalls.

En aquesta casa el que més crida l’atenció és el bon efecte cromàtic de l’arrebossat groc de la façana amb l’hàbil ús del maó vist, ús en el qual l’arquitecte era tot un mestre.

Cal destacar els balcons del segon pis que reposen sobre una estructura de maó que enllaça amb els balcons del primer pis tot formant un sol conjunt, el coronament amb merlets triangulars que recorden els utilitzats per Gaudí en el convent de les Teresianes de Barcelona, l’ús dissimulat de la ceràmica vidrada en el capcer i en els botons blaus i les obertures acampanades dels baixos. 

Sota la galeria superior apareix un escut de Valls amb la data de l’any de la construcció, el 1916.

La casa es troba al carrer d’Anselm Clavé, 33.

(foto: Valentí Pons i Toujouse)


Si bien César Martinell es conocido sobre todo por sus bodegas esparcidas por toda la geografía catalana, especialmente en la provincia de Tarragona, también realizó bastante obra privada, restauraciones de edificios y obra religiosa.

Así mientras desarrollaba la labor de arquitecto municipal de su ciudad natal, Valls, aprovechaba para erigir edificios modernistas en la misma tales como la Casa Claravalls.

En esta casa lo que más llama la atención es el efecto cromático del revoque amarillo de la fachada con el hábil manejo del ladrillo, en el que el arquitecto era todo un maestro.

Cabe destacar los balcones del segundo piso que descansan sobre una estructura de ladrillo que sirve de enlace con los balcones del primer piso formando un solo conjunto, el coronamiento con almenas triangulares que recuerdan la solución utilizada por Gaudí en el convento de las Teresianas de Barcelona, el uso disimulado de la cerámica vidriada en el remate y en los botones azules y las aberturas acampanadas de los bajos. Debajo de la galería superior aparece un escudo de Valls con la fecha del año de la construcción, 1916.

La casa se encuentra en la calle Anselm Clavé, 33.
Cèsar Martinell is well known for its Wine Cellars ("The Cathedrals of Wine") scattered throughout Catalonia, especially in the province of Tarragona, but he also designed some private houses, restoration works of buildings and religious work. 

So while developing the work of municipal architect in his hometown, Valls, he projected  some Art Nouveau buildings such as Claravalls House. 

In this house, what is striking is the effect of yellow plaster facade with skillful use of brick, in which the architect was a master. 

Are notable second floor balconies resting on a brick structure that links the first floor balconies and form a single unit. Triangular battlements remind the solution used by Gaudí in the convent of Theresian Sisters in Barcelona. Dissimulate use of glazed ceramics at the top, at the blue buttons and balconies. Below the upper gallery appears the shield of Valls with the year of construction, 1916. 


The house is located in Anselm Clave Street, 33.