dissabte, 23 d’abril del 2016

diumenge, 17 d’abril del 2016

BARCELONA - Feliu i Codina - Colònia Estiuenca

L'altre dia vaig demanar al grup de facebook "Horta-memòria del barri"


si tenien notícies d'aquestes cases.

Desconeixia l'autor i els propietaris de les mateixes, només sabia que pertanyien a la "Colònia Estiuenca de Can Quintana".

Es troben al carrer de Feliu i Codina de Barcelona, carrer que antigament  s'anomenava precisament "Rambla de Quintana"

Les cases deuen ser pel seu modernisme tardà i característiques ornamentals obra de l'arquitecte Josep Domènech Mansana, el qual construí diverses casetes pel barri o del també arquitecte Enric Matas Ramis molt vinculat al barri i al qual, a més, Domènech Mansana li signà algun projecte.

Atenent-nos a la casa "gran" de la foto de l'Arxiu Felip Capdevila, casa encara existent, deuen ser de cap al 1916.

Les consultes a grups són força positives. En aquest cas, m'he assabentat de la gent que hi ha viscut: els Llivina, els Cuyàs, els Carbonell.

També m'he assabentat d'un fet més luctuós: la violació i posterior assassinat d'una veïna d'uns 30 anys el 1989 al número 34. Un veí fou incriminat, posat a presó i després es demostrà que era innocent.

Gràcies a tots els qui m'heu respost. * * * * *El otro día pedí al grupo de Facebook "Horta-memoria del barrio"

si tenían noticias de estas casas.

Desconocía el autor y los propietarios de las mismas, sólo sabía que pertenecían a la "Colonia Veraniega de Can Quintana".

Se encuentran en la calle de Feliu i Codina de Barcelona, ​​calle que antiguamente se llamaba precisamente "Rambla de Quintana"

Las casas deben ser por su modernismo tardío y características ornamentales obra del arquitecto Josep Domènech Mansana quien construyó varias casitas en el barrio o del también arquitecto Enric Matas Ramis muy vinculado a Horta y al que, además, Domènech Mansana le firmó algún proyecto.

Ateniéndonos a la casa "grande" de la foto del Archivo Felip Capdevila, casa todavía existente, deben de ser de hacia el 1916.

Las consultas a grupos son bastante positivas. En este caso, me he enterado de la gente que ha vivido en estas casas: los Llivina, los Cuyàs, los Carbonell.

También me he enterado de un hecho más luctuoso: la violación y posterior asesinato en 1989 de una vecina de unos 30 años en el número 34. Un vecino fue incriminado, encarcelado  y posteriormente se demostró su inocencia.

Gracias a todos los que me habéis ayudado.

diumenge, 10 d’abril del 2016

BARCELONA - Sarrià - coronaments modernistes

Alguns exemples de coronaments modernistes a Sarrià (Barcelona).
La Vila de Sarrià fou un poble independent fins al 1921, any en què s'annexionà a Barcelona. Actualment forma part del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Algunos ejemplos de coronamientos de edificios modernistas de Sarrià (Barcelona).
Sarrià fué una localidad independiente hasta 1921, año en que se anexionó a Barcelona. Actualmente forma parte del distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Some examples of crown elements of buildings in Sarrià, Barcelona
Sarrià was an independent village till 1921 when was annexed in Barcelona. Today Sarrià is part of the District of Sarrià-Sant Gervasi
dissabte, 2 d’abril del 2016

PALMA DE MALLORCA - exposició Francesc Roca
Avui en comptes d'un edifici dedicaré l'article a una exposició que s'està fent a Palma de Mallorca sobre l'arquitecte Francesc Roca i Simó.

L'exposició va néixer de la necessitat i la petició de conservació del monument a Sa Feixina, erigit per Roca, juntament amb el seu fill, el també arquitecte Antoni Roca Cabanelles, en commemoració a les víctimes ("héroes") del creuer Baleares.

Es tracta d'un monument de l'època franquista i, com a tal, s'ha d'estudiar si cal conservar-lo o si s'ha de derruir. En aquest cas, l'Ajuntament de Palma el 2010 va prendre la decissió unànime d'enretirar els símbols franquistes, adaptant-lo, a més, a la Llei de la Memòria Històrica i també va afegir un rètol al voltant de l'estany amb la següent inscripció:

"Aquest monument va ser erigit l'any 1948 en record de les víctimes de l'enfonsament del creuer Baleares, durant la Guerra Civil (1936-1939). Avui és per a la ciutat un símbol de la voluntat democràtica de no oblidar mai els horrors de les guerres i les dictadures. Palma 2010"

Ara bé, l'exposició també és interessant perquè:

1.- Tracta d'un arquitecte poc conegut. Molts dels arquitectes d'aquella època són poc coneguts fora del seu àmbit d'actuació. En aquest blog, per exemple, he tractat que es coneguessin molts d'ells i no només els grans genis del modernisme. D'aquí va néixer també la idea de l'Inventari General que vaig publicar.

2.- Aquest arquitecte no tan sols va actuar a les seves Balears, sinó que té una important obra a l'Argentina (a Rosario principalment) i a Madrid. I en aquesta exposició es poden veure la majoria de les seves obres.

3.- Podem admirar les seves gran obres: Can Casasayas (Palma), el Palau Cabanelles i el Club Español (Rosario), el Mercat Tirso de Molina (Madrid), l'esmentat monument a Sa Feixina, però també les menys conegudes com ara els panteons que va projectar per als cementiris de Palma i de Sóller. Alhora també es poden veure projectes no duts a terme.

4.- No tan sols es contempla una etapa, sinó que com bé diu el títol de l'exposició "Francisco Roca Simó, del modernisme al racionalisme", contempla tota la seva trajectòria . A través de les imatges podem observar l'evolució arquitectònica de Roca, l'adaptació als diferents estils, la "modernitat" en els seus dissenys segons l'època: modernista, noucentista, art déco, racionalista.

5.- Es manifesta la influència dels diferents mestres contemporanis: Antoni Gaudí, Domènech i Montaner, Otto Wagner, del seu amic Guillem Forteza, de l'exposició de les Arts decoratives ("Art déco") parisenca.

6.- No només es veu la seva vessant arquitectònica sinó també la humana i la pictòrica.

Roca és un dels referents en l'arquitectura balear i argentina del s XX

En definitiva una molt bona exposició que podeu gaudir en els locals de l'ARCA

ARCA - Carrer de Can Oliva 10 Baixos 07003 Palma.
Telèfon 971 719 531
arcainforma@arcapatrimoni.net
http://www.arcapatrimoni.net
http://arcapatrimoni.blogspot.com.es/

Aprofito per esmentar alguns dels difusors de l'obra de Roca: l'ARCA amb Blanca Castaldo (a qui li agraeixo les fotos de l'exposició), l'Àngels Fermoselle i la Concha Gallego; la historiadora argentina Laura Mallia el meu amic i coautor del blog (Arquitectos españoles en Argentina: http://arquitectos-argentina-espania.blogspot.com.es/search/label/Arq.%20Francisco%20Roca ), Alejandro Machado.
* * * * *

Hoy en vez de a un edificio dedicaré el artículo a una exposición que se puede ver en Palma de Mallorca sobre el arquitecto Francisco Roca Simó.

La exposición nació de la necesidad y la petición de conservación del monumento de Sa Feixina, erigido por Roca, junto con su hijo, el también arquitecto Antonio Roca Cabanellas, en conmemoración de las víctimas ("héroes") del crucero Baleares.

Se trata de un monumento de la época franquista y, como tal, se debe estudiar si es necesario conservarlo o si se tiene que derribar. En este caso, el Ayuntamiento de Palma el 2010 tomó la decisión unánime de retirar los símbolos franquistas, adaptándolo además a la Ley de la Memoria Histórica. También se le añadió un rótulo alrededor del estanque con la siguiente inscripción:


"Este monumento fue erigido en el año 1948 en recuerdo de las víctimas del hundimiento del crucero Baleares, durante la Guerra Civil (1936-1939). Hoy es para la ciudad un símbolo de la voluntad democrática de no olvidar nunca los horrores de las guerras y de las dictaduras. Palma 2010"

La exposición es además interesante porque:

1.- Trata de un arquitecto poco conocido. Muchos de los arquitectos de aquella época son poco conocidos fuera de su ámbito de actuación. En este blog, por ejemplo, he tratado de que se conocieran a muchos de ellos y no sólo a los grandes genios del modernismo. De ahí nació también la idea del Inventario General que publiqué en su día.

2.- Este arquitecto no sólo actuó en su Baleares natal, sino que tiene una importante obra en Argentina (en Rosario principalmente) y en Madrid. Y en esta exposición se pueden ver la mayoría de sus obras.

3.- Podemos admirar sus grandes obras: Can Cassasayas (Palma), el Palacio Cabanellas y el Club Español (Rosario), el Mercado Tirso de Molina (Madrid), el mencionado monumento de Sa Feixina, pero también las menos conocidas como pudieran ser los panteones que proyectó para los cementerios de Palma y Sóller. Asimismo también se pueden ver proyectos no realizados.

4.- No se contempla solamente una etapa, sino que como bien dice el título de la exposición "Francisco Roca Simó, del modernismo al racionalismo", contempla toda su trayectoria. A través de las imágenes podemos observar la evolución arquitectónica de Roca, la adaptación a los diferentes estilos, la "modernidad" en sus diseños según la época: modernista, novecentista, art déco, racionalista.

5.- Se manifiesta la influencia de los diferentes maestros contemporáneos: Antoni Gaudí, Domènech i Montaner, Otto Wagner, de su amigo Guillermo Forteza, de la exposición de las Artes Decorativas ( "Art déco") parisina.

6.- No sólo se ve su vertiente arquitectónica sino también la humana y la pictórica.

Roca es una referencia en la arquitectura balear y argentina del s XX

En definitiva una muy buena exposición que se puede disfrutar en los locales de la ARCA

ARCA - Calle de Can Oliva 10 Bajos 07003 Palma.
Teléfono 971 719 531
arcainforma@arcapatrimoni.net
http://www.arcapatrimoni.net
http://arcapatrimoni.blogspot.com.es/

Aprovecho para mencionar algunos de los difusores de la obra de Roca: los miembros de ARCA, con Blanca Castaldo (a quien le agradezco las fotos de la exposición), Àngels Fermoselle y Concha Gallego; la historiadora argentina Laura Mallia; mi amigo y coautor del blog ( Arquitectos españoles en Argentina: http://arquitectos-argentina-espania.blogspot.com.es/search/label/Arq.%20Francisco%20Roca), Alejandro Machado.

Otros artículos de Francisco Roca en este blog:* * * * *
Today instead of a building  I will dedicate this article to an exhibition that can be seen in Palma de Mallorca on the architect Francisco Roca Simo.

The exhibition was born from the need and the request for conservation of Sa Feixina Memorial, erected by Roca, along with his son, also architect, Antonio Roca Cabanellas, commemorating the victims of the cruise Baleares.

It is a monument of the Franco era and, as such, should consider whether it is necessary to keep it or to knock down. In this case, the City Hall of Palma took the unanimous decision in  2010 to remove Franco's symbols and to adapted to the Law of Historical Memory. He was also added a label around the pond with the following inscription:

"This monument was erected in 1948 in memory of the victims of the sinking of the cruiser Baleares, during the Civil War (1936-1939). Today is for the city a symbol for the democratic will never forget the horrors of war and dictatorships. Palma 2010 "

The exhibition is also interesting because:

1. Try a little-known architect. Many of the architects of that time are little known outside its Area. In this blog, for example, I tried to talk about many of them and not only the great geniuses of Art Nouveau. This was also the idea of ​​the General Inventory I had published.

2. This architect not only worked in his native Balearic Islands, but also has an important work in Argentina (Rosario mainly) and in Madrid. And in this exhibition you can see most of these works.

3. We can admire the great works: Can Casasayas (Palma), the Cabanellas Palace and the Spanish Club (Rosario), the Tirso de Molina Market (Madrid), Sa Feixina Memorial, but also lesser known as could be pantheons that projected for the cemeteries of Palma and Sóller. You can also see unrealized projects.

4. Do not contemplated only one style, but as  the title of the exhibition express "Francisco Roca Simo, Art Nouveau to rationalism", contemplates his entire career. Through the images we can see the architectural evolution of Roca, adaptation to different styles, "modernity" in their designs according to the yers: Art Nouveaut, Noucentista, art deco, rationalist.

5. You can see the influence of contemporary masters: Antoni Gaudí, Domènech i Montaner, Otto Wagner, his friend Guillermo Forteza, exhibition of the Paris Decorative Arts ( "Art Deco").

 6. Not only is treated his architectural aspect but also human and pictorial.
All in all a very good exhibition can be enjoyed at

ARCA - Calle de Can Oliva 10 Bajos 07003 Palma.
Telephone 971 719 531
arcainforma@arcapatrimoni.net
http://www.arcapatrimoni.net
http://arcapatrimoni.blogspot.com.es/

Take this opportunity to mention some of the diffusers of the work of Roca, the members of ARCA, including Blanca Castaldo (whom I thank photos of the exhibition), Àngels Fermoselle and Concha Gallego; Argentina historian Laura Mallia, my friend and co-author blog (Spanish architects in Argentina: http://arquitectos-argentina-espania.blogspot.com.es/search/label/Arq.%20Francisco%20Roca), Alejandro Machado.

Other articles in this blog Francisco Roca: