dimarts, 24 de juny del 2014

CORNUDELLA DE MONTSANT - Celler Cooperatiu (Martinell)


El proppassat 7 de juny s’inaugurava el celler de Cornudella després de les obres de rehabilitació que havien començat el 2011 patrocinades per l’Obra Social de “la Caixa”.

Aquest edifici es va construir entre el 1919 i el 1922 i va ser projectat per Cèsar Martinell , especialista en aquest tipus d’edificacions.

El 1919 el Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Cornudella va proposar a l’arquitecte Cèsar Martinell que fes el projecte del seu celler cooperatiu.

Aquest Sindicat no era pas una cooperativa nova ja que s’havia fundat el 1904 i des del 1909 feien destil·lació de sansa en una fàbrica de la població.

En un principi Martinell pensà en un edifici de tres naus que servís tant per a les funcions vitivinícoles com per les de l’oli, però el seu projecte patí una sèrie de canvis. Així passà de tres naus a una, tot eliminant les laterals, s’eliminà la torre dipòsit i el 1920 es decidí canviar la capacitat dels 18.000Hl inicials als 11.000Hl. Tampoc  es va construir el molí d’oli.

                            (Cèsar Martinell, aquarel·la, Arxiu Martinell, Museu de Valls)

La façana principal de l’edifici es simètrica respecte de l’eix central i verticalment es divideix en tres parts força diferenciades: una d’inferior amb sòcol de paredat i quatre finestres de ventilació; una franja delimitada per unes fileres de maó vist i en la que destaca el rètol de “Celler Cooperatiu” i una de superior amb quatre finestres romboïdals d’alçada creixent a cada banda. L’eix central està format per la porta d’accés d’arc de mig punt, una finestra triforada acabada amb gelosia de maó vist i rajola vidrada i el coronament amb joc volumètric de maó i teula àrab.

(foto: Valentí Pons)

Interiorment s’estructura en tres sales: la nau de cups, la sala transversal dedicada a l’elaboració del vi i el moll de descàrrega i recepció de les collites, amb les tremuges. El moll de descàrrega té un sostre a una vessant i la resta a dues vessants. La zona posterior està protegida amb una porxada exterior.

(foto: Gorka Martínez)

Per fer l’edifici s’aprofità el desnivell que havia entre la carretera i el camí posterior, cosa que facilità la col·locació dels cups inferiors i l’entrada directa al soterrani.  La planta subterrània té una estructura d’arcs parabòlics de maó i rajola i voltes de maó de pla mentre que la superior té encavallades i bigues de fusta.

(foto: Valentí Pons)

Els cups descansen sobre voltes de maó de pla cosa que permet la seva ventilació i evita les humitats de la capa freàtica.

(foto: Ron Conijn)

L’enginyer agrònom Isidre Campllonch, autor del llibre “Cellers cooperatius de producció i venda” premiat per la Diputació de Barcelona al 1915, en el que explicava com havien de ser aquest tipus d’edificacions, col·laborà amb Martinell en el projecte de Cornudella.

El Celler va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat en el decret de 30/07/2012.

Els dissabtes i diumenges hi ha visites guiades al migdia.

(foto: Gorka Martínez)

(foto: Gorka Martínez)

(foto: Gorka Martínez)

(foto: Gorka Martínez)

El pasado 7 de junio se inauguraba la bodega de Cornudella tras las obras de rehabilitación que habían comenzado en 2011 patrocinadas por la Obra Social de “la Caixa”

Este edificio se construyó entre 1919 y 1922 y fue proyectado por Cèsar Martinell, arquitecto especialista en este tipo de edificaciones.

En 1919 el Sindicato Agrícola y Caja Rural de Cornudella propuso al arquitecto Cèsar Martinell que hiciera el proyecto de su bodega cooperativa.

Este Sindicato no era una cooperativa nueva ya que se había fundado en 1904 y desde 1909 se dedicaban a la destilación de orujo en una fábrica de la población.

En un principio Martinell pensó en un edificio de tres naves que sirviera tanto para las funciones vitivinícolas como para las del aceite, pero su proyecto sufrió una serie de cambios. Así pasó de tres naves a una, eliminando las laterales, se eliminó la torre depósito y en 1920 se decidió cambiar la capacidad de los 18.000Hl iniciales a 11.000Hl. Tampoco se construyó el molino de aceite.

La fachada principal del edificio es simétrica respecto del eje central y verticalmente se divide en tres partes muy diferenciadas: una inferior con zócalo de mampostería y cuatro ventanas de ventilación; una franja delimitada por unas hileras de ladrillo y en la que destaca el rótulo de "Celler Cooperatiu” (Bodega Cooperativa) y una superior con cuatro ventanas romboidales de altura creciente a cada lado. El eje central está formado por la puerta de acceso de arco de medio punto, una ventana triforada acabada con celosía de ladrillo visto y baldosa vidriada y el remate con juego volumétrico de ladrillo y teja árabe.

Interiormente se estructura en tres salas: la nave de lagares, la sala transversal dedicada a la elaboración del vino y el muelle de descarga y recepción de las cosechas, con las tolvas. El muelle de descarga tiene un techo a una agua y el resto a dos aguas. La zona trasera está protegida con un porche exterior.

Para construir el edificio se aprovechó el desnivel que había entre la carretera y el camino posterior, lo que facilitó la colocación de los tinas inferiores y la entrada directa en el sótano. La planta subterránea tiene una estructura de arcos parabólicos de ladrillo y azulejo y bóvedas a la catalana mientras que la superior tiene cerchas y vigas de madera.

Los lagares descansan sobre bóvedas tabicadas lo que permite su ventilación y evita las humedades de la capa freática.

El ingeniero agrónomo Isidro Campllonch, autor del libro "Bodegas cooperativas de producción y venta", premiado por la Diputación de Barcelona en 1915, en el que explicaba cómo debían ser este tipo de edificaciones, colaboró ​​con Martinell en el proyecto de Cornudella.

La Bodega fue declarada Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat en el Decreto de 30/07/2012.

Los sábados y domingos hay visitas guiadas al mediodía.diumenge, 15 de juny del 2014

BARCELONA - casa Amadeu Maristany

Continuant amb la casa del carrer Mallorca, 273 ara presentem una altra figura curiosa.

Es tracta d’unes cares que figuren en el picaporta de la porta i on també es veu una rica ornamentació floral que presenta certes reminiscències celtes.

La casa va ser projectada per Bonaventura Bassegoda i Amigó el 1902 i enllestida el 1905. El promotor de la mateixa va ser Amadeu Maristany i Oliver.

Com moltes de les obres d’aquest Bassegoda presenta un modernisme amb molts trets inspirats en el gòtic.

Els Maristany eren clients habituals del taller dels Bassegoda.

Continuando con la casa de la calle Mallorca, 273 ahora presentamos otra figura curiosa.

Se trata de unas caras que figuran en el picaporte de la puerta, en el cual también se observa una rica decoración vegetal que presenta ciertas reminiscencias celtas.

La casa fue proyectada por Bonaventura Bassegoda Amigó en 1902 y terminada en 1905. El promotor de la misma fue Amadeo Maristany Oliver.

Como muchas de las obras de este Bassegoda presenta un modernismo con muchos rasgos inspirados en el gótico.


Los Maristany eran clientes habituales del taller de los Bassegoda.

dilluns, 9 de juny del 2014

MADRID - Feijóo, 13

L'altre dia Javier Romeu, un altre entusiasta del modernisme, em va trametre aquesta foto d'un magatzem que es troba al carrer Feijóo, 13 de Madrid. 

                                            (foto: Javier Romeu)

No hem pogut averiguar qui va ser l'arquitecte que el va projectar. Sembla construït a la dècada dels 20 del segle passat.

Però el que em va cridar l'atenció és el paregut amb l'obra que des del 1915 projectava l'arquitecte barceloní Josep Domènech i Mansana, en la que combinava el parament blanc de l'arrebossat de la façana amb el joc cromàtic del vermell del maó vist. Valguin dos fotos a tall d'exemple il·lustratiu: les antigues Escoles de Santa Maria de Palautordera (1919) i les naus industrials de les germanes Ametller a Barcelona, carrer Doctor Trueta, 127-133 (1917/18)

Se sap que com a mínim Domènech i Mansana va dissenyar un edifici a Madrid, al carrer Alberto Bosch, núms. 11-13 de l'antiga numeració, l'any 1925, ara desaparegut.
 
                                                         (foto: Valentí Pons)

Hace unos días Javier Romeu, otro entusiasta del modernismo, me envió esta foto de un almacén que se encuentra en la calle Feijóo, 13 de Madrid. 

No hemos podido averiguar quién fue el arquitecto que lo proyectó. Parece construido en la década de los 20 del siglo pasado. 

Pero lo que me llamó la atención es el parecido con la obra que desde 1915 proyectaba el arquitecto barcelonés Josep Domènech Mansana, en donde combinaba el paramento blanco del enlucido de la fachada con el juego cromático del rojo del ladrillo. Valgan dos fotos a  modo de ejemplo ilustrativo: las antiguas Escuelas de Santa Maria de Palautordera (1919) y las naves industriales de las hermanas Ametller en Barcelona, ​​calle Doctor Trueta, 127 a 133 (1917/18) 

Se sabe que al menos Domènech Mansana diseñó un edificio en Madrid, en la calle Alberto Bosch, núms. 11-13 de la antigua numeración, en el año1925 y actualmente desaparecido.

diumenge, 1 de juny del 2014

BARCELONA / TERRASSA - una coincidència

És força inusual trobar coincidències en les escultures que decoren un edifici i més si aquestes  no queden ben remarcades en els mateixos.

Per això em va sobtar quan vaig trobar aquesta escultura molt similar en un edifici de Terrassa i en un altre de Barcelona, ambdós d’arquitectes diferents que no tenien cap relació a nivell professional, en poblacions diferents, i, a més,  amb una diferència de 10 anys entre la construcció del primer edifici i el del segon.

Es tracta de la figura d’un felí, presumiblement una lleona per la forma terminal de la cua, força escanyolida, amb l’espinada molt marcada, que es troba a l’aguait , a l’espera d’una presa. En el primer edifici la figura es troba al costat de la porta d’accés i en el segon formant part del brancal de la porta també d’accés.

El primer edifici, el de Barcelona, es troba al carrer Mallorca, 273 i va ser projectat per Bonaventura Bassegoda el 1902.

El segon es troba a Terrassa, al carrer del Teatre, i és obra de Josep Ros, del 1912. És una de les poques obres que té aquest arquitecte a la ciutat vallesana, donat que la major part de la seva obra es desenvolupa per la comarca del Baix Llobregat.

Ignoro el nom de l'escultor.


Es bastante inusual encontrar coincidencias en las esculturas que decoran un edificio y más si éstas no quedan bien remarcadas en los mismos.

Por eso me sorprendió cuando encontré esta escultura, muy similar en un edificio de Terrassa y en otro de Barcelona, ambos de arquitectos diferentes que no tenían ninguna relación a nivel profesional, en poblaciones diferentes, y, además, con una diferencia de 10 años entre la construcción del primer edificio y el del segundo.

Se trata de la figura de un felino, presumiblemente de una leona por la forma terminal de la cola, muy escuálida, con el espinazo muy marcado, que se encuentra al acecho, a la espera de una presa. En el primer edificio la figura se encuentra junto a la puerta de acceso y en el segundo formando parte de la jamba de la puerta también de acceso.

El primer edificio, el de Barcelona, se encuentra en la calle Mallorca, 273 y fue proyectado por Bonaventura Bassegoda en 1902.


El segundo se encuentra en Terrassa, en la calle del Teatre, y es obra de Josep Ros, de 1912. Es una de las pocas obras que tiene este arquitecto en la ciudad vallesana, dado que la mayor parte de su obra se desarrolla por la comarca del Baix Llobregat.

Ignoro el nombre del escultor.