dimecres, 16 de febrer del 2022

BARCELONA - Casa Alemany - Rubió Bellver


façana principal

façana posterior 
fotos: Valentí Pons Toujouse

La Casa Alemany és un dels primers treballs de l'arquitecte Joan Rubió i Bellver. A l'igual que en totes les seves primeres obres (Casa Canals o dels Matons, obres a la Colònia Güell) es tracta d'un edifici on el treball decoratiu es basa en el joc i distribució del maó vist i en el recobriment ceràmic.

La casa, localitzada en l'antic poble de Sarrià, té entrada per General Vives, 29, a tocar de la Ronda de Dalt, i façana posterior a Martorell i Peña, 8. Quan es va construir el nom del carrer era Casamitjana. Pertanyia al matrimoni Alemany - Albert.

Alexandre Alemany Anglès (1871-1926) va encomanar aquesta torre d'estiueig a Rubió i Bellver a mitjans del 1900 i el 1901 estava enllestida. 

Alemany i la seva dona, Concepció Albert Sánchez, tenien el seu domicili particular al carrer Casp, 41. El matrimoni tenia set fills: Montserrat, Josep Maria, Paquita, Ramon, Concepció, Pilar i Mercedes.

Alemany va ser president de la Unió d'Antics Escolans de Montserrat (22/02/1914-24/02/1917) i posteriorment president de l'Orfeó Montserrat.

Tenia un magatzem a les Corts Catalanes, 737-739 destinat a garatge per automòbils als anys 1920's.

Tant ell com la seva muller estan enterrats al Cementiri de Sarrià.

* * * * * 

La Casa Alemany fue uno de los primeros trabajos del arquitecto Joan Rubió i Bellver. Al igual que en todas sus primeras obras (Casa Canals o dels Matons, obras en la Colònia Güell) se trata de un edificio donde el trabajo decorativo se basa en el juego y distribución del ladrillo visto y en el recubrimiento cerámico.

La casa, localizada en el antiguo pueblo de Sarrià, tiene entrada por General Vives, 29, junto a la Ronda de Dalt, y fachada posterior a Martorell y Peña, 8. Cuando se construyó el nombre de la calle era Casamitjana. Pertenecía al matrimonio Alemany - Albert.

Alexandre Alemany Anglès (1871-1926) encargó su torre de veraneo a Rubió i Bellver a mediados de 1900 y 1901 estaba terminada.

Alemany y su esposa, Concepción Albert Sánchez, tenían su domicilio particular en la calle Casp, 41 (Barcelona). El matrimonio tenía siete hijos: Montserrat, José María, Paquita, Ramón, Concepción, Pilar y Mercedes.

Alemany fue presidente de la Unió d'Antics Escolans de Montserrat (22/02/1914-24/02/1917) y posteriormente presidente del Orfeó Montserrat.

Tenía un almacén en la Gran Vía de Les Corts Catalanes, 737-739 destinado a garaje para automóviles en los años 1920's.

Tanto él como su esposa están enterrados en el Cementerio de Sarrià.

* * * * *

The Casa Alemany was one of the first works by the architect Joan Rubió i Bellver. As in all his first works (Casa Canals or dels Matons, works in the Colònia Güell) it is a building where the decorative work is based on the play and distribution of the exposed brick and the ceramic coating of the same.

The house, located in the old town of Sarrià, has entrance by General Vives, 29, next to the Ronda de Dalt, and rear facade to Martorell and Peña, 8. When the hous was built, the name of the street was Casamitjana. It belonged to the Alemany-Albert marriage.

Alexandre Alemany Anglès (1871-1926) commissioned his summer tower to architect Rubió i Bellver in mid-1900 and was completed in 1901.

Alemany and his wife, Concepción Albert Sánchez, had their private home at Casp, 41 (Barcelona). The couple had seven children: Montserrat, José María, Paquita, Ramón, Concepción, Pilar and Mercedes.

Alemany was president of the Unió d'Antics Escolans de Montserrat (22/02 / 1914-24 / 02/1917) and later president of the Orfeó Montserrat.

It had a warehouse on Gran Vía de Les Corts Catalanes, 737-739 intended for a car garage in the 1920's.

Both he and his wife are buried in the Sarrià Cemetery.


dimecres, 9 de febrer del 2022

L'HAVANA / LA HABANA - Modernisme
L'Havana és una de les ciutats americanes on es troba més modernisme, molt d'ell projectat directament per mestres d'obra, arquitectes o constructors catalans. Podem esmentar a Ignasi Mas, Mario Rotllant, Joaquim Bosch, Federico de Arias, els quals també influïren en facultatius locals com ara Pedro Ituate o Alberto de Castro.
És un patrimoni molt ric que hem intentat inventariar i que caldria protegir.
És en aquest context que cal esmentar el treball de la professora de la Facultat d'Arts i Lletres de la Universitat de L'Havana, la Beatriz Laffita Menocal, qui aprofitant una borsa de treball de l'IEC (Institut d'Estudis Catalans) està mirant d'inventariar completament, fotografiar i divulgar l'empremta del modernisme al seu país, Cuba. 
No només es troba modernisme a L'Havana, sinó també a Camagüey, Pinar del Río, Santiago i esperem que es pogui difondre tot ell i, sobre tot, això ajudi a mantenir-lo.
Us deixo alguns exemples de modernisme català a L'Havana.
(fotografies: Beatriz Laffita)

* * * * *

La Habana es una de las ciudades americanas donde encontramos más modernismo, mucho de él proyectado directamente por maestros de obra, arquitectos o constructores catalanes. Cabe mencionar, entre otros, a Ignasi Mas, Mario Rotllant, Joaquín Bosch, Federico de Arias, quienes también influyeron en facultativos locales como Pedro Ituate o Alberto de Castro.
Es un patrimonio muy rico que hemos intentado inventariar y que debería protegerse.
Es en este contexto que hay que mencionar el trabajo de la profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Beatriz Laffita Menocal, quien aprovechancho una bolsa de trabajo del IEC (Institut d'Estudis Catalans) está tratando de inventariar, fotografiar y divulgar la impronta del modernismo en su país, Cuba.
No sólo se encuentra modernismo en La Habana, sino también en Camagüey, Pinar del Río, Santiago, etc. Esperamos que se todo él pueda difundir y, sobre todo, con ello se ayude a mantener.
Os dejo algunos ejemplos de modernismo catalán en La Habana.
(fotografías: Beatriz Laffita)

* * * * *

Havana is one of the American cities where we find more Art Nouveau, much of it designed directly by Catalan master builders, architects or builders. It is worth mentioning, among others, Ignasi Mas, Mario Rotllant, Joaquín Bosch, Federico de Arias, who also influenced local builders such as Pedro Ituate or Alberto de Castro.
It is a very rich heritage that we have tried to inventory and that should be protected.
It is in this context that we must mention the work of the professor at the Faculty of Arts and Letters of the University of Havana, Beatriz Laffita Menocal, who, taking advantage of a job bank at the IEC (Institut d'Estudis Catalans), is trying to inventory, photograph and publicize the imprint of Catalan modernisme in her country, Cuba.
Modernisme is not only found in Havana, but also in Camagüey, Pinar del Río, Santiago, etc. We hope that all of it can be spread and, above all, that it helps to maintain it.
I left you some examples of Catalan modernisme in Havana.
(photos: Beatriz Laffita)