dissabte, 8 d’octubre del 2022

BARCELONA - Antoni Gaudí - Quadra Santaló

Arxiu Municipal Barcelona - Districte de Gràcia - exp. 72/1888

Visita a Montserrat
1904
Antoni Gaudí - Gaudí (pare) - Dr. Pere Santaló - Rosa (neboa d'En Gaudí)

ABC, 28.08.1994

Arxiu Municipal Barcelona - Districte de Gràcia - exp. 72/1888

Arxiu Municipal Barcelona - Districte de Gràcia - exp. 72/1888

Arxiu Municipal Barcelona - Districte de Gràcia - exp. 72/1888

Arxiu Municipal Barcelona - Districte de Gràcia - exp. 72/1888

El 1888 Antoni Gaudí va projectar una quadra per al doctor Pere Santaló Castellví. El projecte es va presentar a l'Ajuntament de Gràcia, ja que estava en el seu territori, es va aprovar pel consistori, però sembla que finalment no es va dur a terme.

Joan Bassegoda va fer esment del "descobriment" del plànol en el diari ABC el 28/08/1994.

El doctor Pere Santaló va ser un dels pocs amics coneguts d'En Gaudí, a banda de ser el seu metge particular.

Havia nascut a Barcelona, en el carrer Arc del Teatre, el 1848. En l'epidèmia de còlera del 1860 van morir els seus pares i els seus vuit germans. Va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona.

El 1888 Gaudí li va projectar aquesta quadra d'arc escarser amb sostre sostingut per bigues de fusta en el carrer Còrsega (394) tocant a Girona.

Més endavant, el 1900, Santaló va abandonar el domicili familiar de l'Arc del Teatre i es va traslladar al carrer Nou de la Rambla, 32 i el propi Gaudí es va encarregar de la reforma de l'edifici; un edifici que surt poc en les obres que sempre s'esmenten de Gaudí.

Santaló va ser qui va presentar Jujol a Gaudí, a qui havia conegut en la reforma de l'Ateneu.

Santaló també va ser qui va recomanar a Gaudí que anés a Puigcerdà a recuperar-se de les febres de Malta el 1911.

Quan va morir Gaudí, Santaló estava ingressat i la seva filla li va amagar el fet. Santaló  havia estat designat el seu marmessor testamentari.  El metge va morir el 1931.

* * * * *

En 1888 Antoni Gaudí proyectó una cuadra para el doctor Pere Santaló. El proyecto se presentó en el Ayuntamiento de Gràcia, ya que el emplazamiento pertenecía a esta villa. Se aprobó por el consistorio, pero parece que finalmente no se llevó a cabo.

Juan Bassegoda hizo mención al "descubrimiento" del plano en el diario ABC el 28/08/1994.

El doctor Pere Santaló fue uno de los pocos amigos conocidos de Gaudí, además de ser su médico particular.

Había nacido en Barcelona, ​​en la calle Arc del Teatre, en 1848. En la epidemia de cólera de 1860 murieron sus padres y sus ocho hermanos. Estudió Medicina en la Universidad de Barcelona.

En 1888 Gaudí le proyectó esta cuadra de arco escarzano con techo sostenido por vigas de madera en la calle Córcega (394) junto a Girona.

Más adelante, en 1900, Santaló abandonó el domicilio familiar del Arc del Teatre y se trasladó a la calle Nou de la Rambla, 32 y el propio Gaudí se encargó de la reforma del edificio; un edificio que no suele aparecer en la relación de las obras de Gaudí.

Santaló fue quien presentó a Jujol a Gaudí, al que había conocido en la reforma del Ateneu.

Santaló fue también quien recomendó a Gaudí que fuera a Puigcerdà para recuperarse de las fiebres de Malta (1911).

Cuando murió Gaudí, Santaló estaba ingresado y su hija no se lo mencionó hasta recuperarse. Santaló había sido designado su albacea testamentario. El doctor murió en 1931.

* * * * *

In 1888 Antoni Gaudí designed a warehouse for doctor Pere Santaló. The project was presented to the Town Hall of Gràcia, since the site belonged to this town. It was approved by the council, but it seems that it was not finally carried out.

Juan Bassegoda mentioned the "discovery" of the plan in the ABC newspaper on 08/28/1994.

Doctor Pere Santaló was one of Gaudí's few well-known friends, as well as being his personal physician.

He had been born in Barcelona, ​​​​in Carrer Arc del Teatre, in 1848. In the cholera epidemic of 1860, his parents and eight brothers died. He studied Medicine at the University of Barcelona.

In 1888, Gaudí designed this square-arched building with a roof supported by wooden beams in Carrer Córcega (394) near Girona.

Later, in 1900, Santaló left the family home in Arc del Teatre and moved to Carrer Nou de la Rambla, 32, and Gaudí himself took charge of the building's reform; a building that does not usually appear in the list of Gaudí's works.

Santaló was the one who introduced Gaudí to Jujol, whom he had met during the renovation of the Athenaeum.

Santaló was also the one who recommended Gaudí to go to Puigcerdà to recover from Malta fever in 1911.

When Gaudí died, Santaló was hospitalized and his daughter did not mention it until he recovered. Santaló had been appointed his testamentary executor. The doctor died in 1931.