dissabte, 11 de juny de 2022

BARCELONA - Farmàcia Puigoriol

ADREÇA: Mallorca, 312 - Girona, 125 (Barcelona)

-veure la història després de les fotos-
-ver la historia después de las fotos-
-article after the pictures-


(fotos Valentí Pons i Victoria Iturbe)

Una de les poques farmàcies modernistes que encara romanen a l'Eixample és la Farmàcia Puigoriol que es troba al xamfrà de Mallorca amb Girona en els baixos de la casa Sofia Garcia.

La Casa Sofia Garcia va ser una obra projectada per l'arquitecte Fossas el 1912/14 i construïda per Marià Pau. Aquest darrer, en Marià Pau, constructor d'ofici, va ser l'artífex de la farmàcia, encara que no es podria descartar la possible intervenció de l'arquitecte Fossas. La farmàcia va obrir el amteix any que s'acabava l'edifici.

L'exterior de la farmàcia és una obra de fusta i marbre que s'adapta a les formes de l'edifici, Està decorat amb plafons de vidre de color verd on, en la part superior, les lletres pintades del nom de l'establiment s'adapten també a la forma de l'edifici. Les portes de vidre tenen símbols gravats a l'àcid.

L'interior manté l'estil modernista. En ell van intervenir el fuster Francesc Torres, els marbristes Nogués Hermanos i les làmpades són obra de Pere Anglés. Entre els prestatges, encara originals, es troben vitralls de pedreria txeca de colors.

La caixa registradora també és de l'època, així com molts dels pots que hi ha amb diferents productes per fer fórmules. Cal esmentar també l'anunci lluminós de "Magnèsia, efervescent, antiàcida, quelcom laxant"

El primer farmacèutic va ser Andreu Pugoriol Botey. Andreu Puigoriol era fill de Josep Puigoriol, industrial de Teià, i havia obtingut el títol de farmacèutic el juliol del 1912.

El 1953 mort Andreu Puigoriol i la farmàcia passa a mans de Salvador March Goday casat amb la filla de Puigoriol, Mercedes, la qual també hi treballà juntament amb la seva germana Irene. Rosa Maria March Puigoriol, filla de Salvador, és la continuadora d'aquesta nissaga de farmacèutics.

* * * * *

Una de las pocas farmacias modernistas que todavía permanecen en el Eixample es la Farmacia Puigoriol que se encuentra en el chaflán de Mallorca con Girona en los bajos de la casa Sofia Garcia.

La Casa Sofia Garcia fue proyectada por el arquitecto Fossas en 1912/14 y construida por Mariano Pau. Este último, Mariano Pau, constructor de oficio, fue el artífice de la farmacia, aunque no se podría descartar la posible intervención del arquitecto Fossas. La farmacia abrió el año que se acababa el edificio.

El exterior de la farmacia es una obra de madera y mármol que se adapta a las formas del edificio. Está decorado con paneles de vidrio de color verde donde, en la parte superior, las letras pintadas del nombre del establecimiento se adaptan también a la forma del edificio. Las puertas de cristal tienen símbolos grabados al ácido.

El interior mantiene el estilo modernista. En él intervinieron el carpintero Francesc Torres, los marmolistas Nogués Hermanos y las lámparas son obra de Pere Anglés. Entre los estantes, aún originales, se encuentran vitrales de pedrería checa de colores.

La caja registradora también es de la época, así como muchos de los botes que contienen diferentes productos para realizar las fórmulas. Cabe mencionar también el anuncio luminoso de "Magnesia, efervescente, antiácida, algo laxante"

El primer farmacéutico fue Andrés Pugoriol Botey. Andrés Puigoriol era hijo de Josep Puigoriol, industrial de Teià, y había obtenido el título de farmacéutico en julio de 1912.

En 1953 falleció Andrés Puigoriol y la farmacia pasó a manos de Salvador March Goday casado con la hija de Puigoriol, Mercedes, quien también trabajó en ella junto con su hermana Irene. Rosa Maria March Puigoriol, hija de Salvador, es la continuadora de esta estirpe de farmacéuticos.

* * * * *

One of the few AN pharmacies that still remain in the Eixample is the Puigoriol Pharmacy, which is located on the corner of Mallorca with Girona on the ground floor of the Sofia Garcia house.

The house of Sofia Garcia was designed by the architect Fossas in 1912/14 and built by Mariano Pau. The latter, Mariano Pau was the designer of the pharmacy, although the possible intervention of the architect Fossas could not be ruled out. The pharmacy opened the year the building was finished.

The exterior of the pharmacy is a work of wood and marble that adapts to the forms of the building. It is decorated with green glass panels where, at the top, the painted letters of the name of the establishment also adapt to the shape of the building. The glass doors have acid etched symbols.

The interior maintains the AN style. The carpenter Francesc Torres, the Nogués Hermanos marble workers and the lamps are the work of Pere Anglés. Between the still original shelves are stained glass windows with colored Czech gemstones.

The cash register is also from the time, as well as many of the jars that contain different products to make the formulas. It is also worth mentioning the illuminated advertisement for "Magnesia, effervescent, antacid, somewhat laxative"

The first pharmacist was Andrés Pugoriol Botey. Andrés Puigoriol was the son of Josep Puigoriol, an industrialist from Teià, and had obtained the title of pharmacist in July 1912.

In 1953 Andrés Puigoriol passed away and the pharmacy passed into the hands of Salvador March Goday, married to Puigoriol's daughter, Mercedes, who also worked there together with his sister Irene. Rosa Maria March Puigoriol, daughter of Salvador, is the continuator of this lineage of pharmacists.