dilluns, 21 de juny del 2021

BARCELONA - Casa Alesan

(veure història després de les fotos)


fotos: Valentí Pons Toujouse

Avantporojecte 2016
projecte Bach Arqs.


Al passeig de Sant Joan, número 110, s'està duent a terme la restauració amb remunta inclosa de la Casa Alesan. Una remunta més a afegir a l'actual govern municipal que recorda les dutes a terme en l'època de l'alcalde Porcioles.

La Casa Alesan va ser promoguda per Dolors Alesan Claparols, esposa de Francesc Xavier  Gibert Pla, la qual també va erigir la casa contigua en el número 112, posterior a aquesta.

L'arquitecte de la casa va ser Enric Fatjó Torras (1862-1907), arquitecte diocesà i que havia estat arquitecte municipal de Sabadell, Badalona, Sant Pere de Terrassa i La Garriga.

Es tracta d'una obra modernista en la que destaquen el tractament de les obertures amb les seves tribunes, balconades i balcons amb balustrada de pedra o de metall i una mena de galeria superior amb vuit portes balconeres. La casa és decorada amb una extensa ornamentació vegetal i damunt la porta es poden veure les inicials de la propietària.

El 2016 l'equip d'arquitectes CMS (Joan Maria Muixí - Lluís Codony) va presentar un avantprojecte i el 2019 l'Ajuntament va aprovar el projecte de Bach Arquitectes que és el que s'ha començat a dur a terme en una promoció que inclou 19 habitatges de luxe.

Esperem que la remunta respecti l'edifici actual, el qual, cal recordar, està catalogat en el Patrimoni.

 * * * * *

En el paseo de Sant Joan, número 110, se está llevando a cabo la restauración con remonta incluida de la Casa Alesan. Una remonta más a añadir al actual gobierno municipal que recuerda las llevadas a cabo en la época del alcalde Porcioles.

La Casa Alesan fue promovida por Dolores Alesan Claparols, esposa de Francisco Javier Gibert Pla, quien también edificó la casa contigua, número 112, posterior a esta.

El arquitecto de la casa fue Enric Fatjó Torras (1862-1907), arquitecto diocesano y que había sido arquitecto municipal de Sabadell, Badalona, ​​Sant Pere de Terrassa y La Garriga.

Se trata de una obra modernista en la que destacan el tratamiento de las oberturas con sus tribunas, balcones con balaustrada de piedra o de metal y una especie de galería superior con ocho puertas balconeras. La casa está decorada con una extensa ornamentación vegetal y sobre la puerta podemos distinguir las iniciales de la propietaria.

En 2016 el equipo de arquitectos CMS (Joan Maria Muixi - Lluís Codony) presentó un anteproyecto para la  y en 2019 el Ayuntamiento aprobó el proyecto de Bach Arquitectes que es el que se ha empezado a llevar a cabo en una promoción que incluye 19 viviendas de lujo.

Esperamos que la remonta respete al edificio actual, el cual, hay que recordar, está catalogado en el Patrimonio.

 * * * * *

At Passeig de Sant Joan, number 110, the Casa Alesan restoration is being carried out with an enlargment included.

Casa Alesan was promoted by Dolores Alesan Claparols, wife of Francesc Xavier Gibert Pla, who also built the adjoining house, number 112, after this one.

The architect of the house was Enric Fatjó Torras (1862-1907), a diocesan architect who had been the municipal architect of Sabadell, Badalona, ​​Sant Pere de Terrassa and La Garriga.

It is an Art Nouveaut work in which the treatment of the openings with their stands, balconies with stone or metal balustrades and a kind of upper gallery with eight balcony doors stand out. The house is decorated with extensive vegetal ornamentation and on the door we can make out the initials of the owner.

In 2016 the CMS team of architects (Joan Maria Muixi - Lluís Codony) presented a preliminary project for the restoration of the house and in 2019 the City Council approved the Bach Arquitectes project, which is the one that has begun to be carried out in a promotion that includes 19 luxury apartments.

dissabte, 5 de juny del 2021

SANT ANTONI DE VILAMAJOR - Ca l'Auferil

Una de les cases que destaca a Sant Antoni de Vilamajor és la torre coneguda com "Ca l'Auferil", bastida per la família Auferil de Mataró entre els anys 1911-1912.

El parament és estucat en color grogós llevat de les obertures i dels merlets superiors on es mostra el maó vist i els guardapols de rajola verda. Les finestres tenen reminiscències medievals però de forma parabòlica.

Es desconeix qui va ser l'arquitecte que la va projectar, podria ser de Mataró, potser el Melcior de Palau. La paret de tanca té influències de Manuel J. Raspall.

Cal esmentar que durant la construcció de l'edifici varen morir dos treballadors del mateix Sant Antoni en desprendre's unes bastides a causa d'un fort aiguat.

A veure si aconseguim esbrinar el nom de l'autor.

* * * * *

Una de las casas que destaca en Sant Antoni de Vilamajor es el chalé conocido como "Ca l'Auferil", construida por la familia Auferil de Mataró entre los años 1911 a 1912.

La fachada está estucada en color ocre salvo las oberturas y las almenas superiores en donse se muestra el ladrillo con guardapolvo de cerámica verde. Destacan las ventanas con reminiscencias medievales pero de forma parabólica.

Se desconoce quién fue el arquitecto que la proyectó, podría proceder, como los propietarios,  de Mataró, quizás fuera Melcior de Palau. El muro exterior tiene influencias de Manuel J. Raspall.

Cabe mencionar que durante la construcción del edificio murieron dos trabajadores del mismo Sant Antoni al ceder unos andamios debido a un fuerte aguacero.

* * * * *

One of the houses that stands out in Sant Antoni de Vilamajor is the villa known as "Ca l'Auferil", built by the Auferil family from Mataró between 1911 And 1912.

The façade is stuccoed in a yellowish color except for the openings and the upper battlements where the brick is shown as the green ceramic dust cover. The windows with medieval reminiscences but parabolic in shape stand out.

It is unknown who was the architect who designed it, it could come, like the owners, from Mataró, perhaps it was Melcior de Palau. The outer wall has influences from Manuel J. Raspall.

(fotos: Valentí Pons Toujouse)