dissabte, 3 d’octubre del 2009

TERRASSA - DONOSTIA - Josep Llimona


Donostia Terrassa


Continuant amb les analogies, en aquest article es presenten dues obres molt similars efectuades per l'escultor Josep Llimona, una de les figures capdavanteres del modernisme escultòric.

En elles s'observa una mateix tipologia de monument: un banc gairebé idèntic amb una columna central amb capitell jònic que serveix de suport al bust de la persona objecte de l'homenatge. El cas de Donostia (Sant Sebastià) està més treballat: la meitat del fust presenta una lira la qual dóna referència a la dedicació de l'homenatjat, la basa té una làpida amb el nom del mateix i la columna s'acompanya d'una figura femenina, possible musa.

L'estàtua de Terrassa es troba en els jardins de l'Escola Industrial (carrer Colom, 1) i es dedica a Bartomeu Amat i Brugada (Barcelona, 1879 - Terrassa, 1909), director de la mateixa entre els anys 1903 i 1908, any aquesta darrer en el que renuncià al seu càrrec. L'obra és del 1913.

La de Donostia està en els jardins de la Plaza Gipuzkoa i està dedicada al compositor basc José María Usandizaga Soraluze (Donostia, 1887-1915). És de l'any 1916.

L'obra potser més important de Josep Llimona es el grup escultòric dedicat al Doctor Robert col·locat actualment en la plaça de Tetuan de Barcelona. Llimona també va fer una gran quantitat d'obres escultòriques per a panteons i que es poden observar a Barcelona, Cadaqués, Arenys de Mar, Comillas, Granollers i altres indrets.

- - -

Continuando con analogías, en este artículo se presentan dos obras muy similares efectuadas por el escultor Josep Llimona, una de las figuras más importantes del modernismo escultórico.

En ellas se observa la misma tipología de monumento: un banco casi idéntico en ambas con una columna central con capitel jónico que sirve de soporte al busto de la persona objeto del homenaje. El caso de Donostia (San Sebastián) está más elaborado: en la mitad del fuste presenta una lira que hace referencia a la dedicación del homenajeado, la base tiene una lápida con el nombre del mismo y la columna viene acompañada de una figura femenina, posible musa.

La estatua de Terrassa se encuentra en los jardines de la Escuela Industrial (calle Colom, 1) y se dedica a Bartomeu Amat i Brugada (Barcelona, 1879 - Terrassa, 1909), director de dicha Escuela entre los años 1.903 y 1.908, año en el que renunció a su cargo. La obra es del 1.913.

La de Donostia se encuentra en los jardines de la Plaza Gipuzkoa y está dedicada al compositor vasco José María Usandizaga Soraluze (Donostia, 1887-1915). Es del año 1.916.

La obra quizá más importante de Josep Llimona es el grupo escultórico dedicado al Doctor Robert colocado actualmente en la plaza de Tetuan de Barcelona. Llimona también realizó una gran cantidad de obras escultóricas para panteones i que pueden ser vistas en Barcelona, Cadaqués, Arenys de Mar, Comillas, Granollers y otras localidades.

ZESTOA - Zubimusu Auzunea, 7

Zestoa és una localitat guipuscoana famosa pel seu balneari. El fet de la seva existència motivà que a les primeries del segle XX també anessin obrint hotels encara que no van seguir l'estètica modernista. En tota la població només es troba un edifici modernista el qual ressalta bastant entre la resta de construccions, és la casa que va fer edificar José Ramón Elorza el 1907, enllestida el 1908 i coneguda com a Elortzanekoa.

La casa la va dissenyar el mestre d'obres de Tolosa Julián Eizaguirre i en ella es juga amb les decoracions geomètriques, els tríglifs austríacs i les diferents formes decoratives de les obertures segons el nivell on es troben, essent les del darrer les que prenen més força.

A banda d'aquest edifici, Zestoa bé val una visita per veure la rèplica de les pintures rupestres de la cova d'Ekain.


Zestoa (Cestona) es una localidad guipuzcoana famosa por su balneario. La existencia del mismo motivó que a principios del siglo XX también fuesen apareciendo nuevos hoteles aunque éstos no siguieron la estética modernista. En toda la población solamente se encuentra un edificio modernista el cual resalta bastante entre el resto de construcciones, se trata de la casa que mandó edificar José Ramón Elorza el 1.907, terminada el 1.908 y conocida como Elortzanekoa.

La casa la diseñó el maestro de obras de Tolosa Julián Eizaguirre y en ella se juega con las decoraciones geométricas, los triglifos austriacos y las diferentes formas decorativas de los huecos según el nivel en el que estén, siendo los del último los que toman más fuerza.

A parte de este edificio, Zestoa es digno de visitar para contemplar la réplica de las pinturas rupestres de la cueva de Ekain.