dimecres, 1 de juny del 2011

VILAFRANCA DEL PENEDÈS - Rambla Nostra Senyora, 22


A la Rambla de Nostra Senyora de la localitat de Vilafranca del Penedès, a la província de Barcelona, hi ha una sèrie de cases edificades pel que fou durant molts anys arquitecte municipal d'aquella població, Santiago Güell. En estil modernista podem veure els números 6, 11-13, 18, 22, 24 (aquesta destruïda) i 47, a banda de les que dissenyà en altres estils.

La casa de Fèlix Martí, al número 22, la va projectar el 1914. En ella malgrat el solar era petit, construeix un edifici amb força volum cosa que es veu reforçada amb la tribuna del pis principal.
Els edificis de Güell presenten un treball molt acurat, amb els detalls molt ben cuidats. Els seus edificis són bastant diferents els uns dels altres i normalment acostuma a rematar-los amb coronaments variats que els hi dóna una identitat pròpia. En la casa Martí el coronament ens recorda els merlets dels castells medievals.

La foto mostra una petita part de la casa número 20, una obra basada en la secessió i projectada per l'arquitecte Antoni Pons el 1911.

En la Rambla de Nuestra Señora de la localidad de Vilafranca del Penedès, en la provincia de Barcelona, hay una serie de casas edificadas por el que fue durante muchos años arquitecto municipal de aquella población, Santiago Güell. Dentro del estilo modernista podemos ver los números 6, 11-13, 18, 22, 24 (esta destruida) y 47, aparte de las que diseñó en otros estilos. 
La casa de Félix Martí, en el número 22, la proyectó en 1914. En ella a pesar de tratarse de un solar pequeño, construye un edificio con mucho volumen que se ve reforzado con la tribuna del piso principal. 
 Los edificios de Güell presentan un trabajo muy cuidado, con los detalles muy esmerados. Sus edificios se diferencian bastante los unos de los otros y normalmente suele coronarlos con remates variados, lo que les da una identidad propia. En la casa Martí el coronamiento nos recuerda las almenas de los castillos medievales.
La foto muestra una pequeña parte de la casa número 20, una obra basada en la secesión y proyectada por el arquitecto Antoni Pons en 1911.

MADRID - SARAGOSSA - Ilusiorama

Madrid

Saragossa


Continuant amb els casos de duplicitats, aquestes a vegades arribaven a l'extrem que un mateix arquitecte presentava un mateix projecte en dues poblacions diferents i força distanciades.

Se solia donar en arquitectes en els quals el modernisme era molt esporàdic o gairebé nul, a vegades forçat pel propietari, per la qual cosa desembocava en una falta d'originalitat impròpia d'aquest moviment artístic.

El cas que ens ocupa fa referència al Pavelló Ilusiorama, projectat per l'arquitecte Antonio Ferreras el 1908 per a l'Exposició Hispano-Francesa de Saragossa i que el tornà a presentar, com es comprova en el plànol de l'Archivo de la Villa, a Madrid, el 1909 com a Cinematógrafo Ilusiorama, el qual es va bastir al Paseo del Prado tocant a Cervantes.

Antonio Farreras s'havia titulat el 1904 per l'Escola de Madrid.

* * * * *

Continuando con los casos de duplicidades, éstas a veces llegaban al extremo de que un mismo arquitecto presentaba un mismo proyecto en dos poblaciones diferentes y bastante distanciadas.

Se solía dar en arquitectos en los que el modernismo era muy esporádico o casi nulo,a veces solicitado por el propietario, por lo que desembocaba en una falta de originalidad impropia de este movimiento artístico.

El caso que nos ocupa se refiere al Pabellón Ilusiorama, proyectado por el arquitecto Antonio Ferreras en 1908 para la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza y que lo volvió a presentar, como se comprueba en el plano del Archivo de la Villa, en Madrid, en 1909 como Cinematógrafo Ilusiorama, el cual se construyó el Paseo del Prado junto a Cervantes.

Antonio Farreras se había titulado en 1904 por la Escuela de Madrid