dimarts, 7 de juliol del 2020

BARCELONA - Alcolea 55 - coronament


(fotos al final de l'article)

Al carrer Alcolea, 55 de Barcelona es troba la casa que Josep Samsó Badia va fer reformar i ampliar el 1913.


Fins fa poc el coronament es trobava escapçat, només es podien veure unes formes florals en els extrems del mateix.

No sabem com era originalment, donat que en el plànol del projecte de l'arquitecte Modest Feu el coronament es mostra pla.

Actualment s'han ajuntat les formes florals amb una línia curvilínia pròpia del modernisme i s'ha afegit el relleu amb dues cares juvenils.

Si més no, s'ha fet un acabament molt correcte d'aquest edifici.

La resta d'elements modernistes de la façana són els relleus florals de les obertures (que es repeteixien en altres edificis de la ciutat), la forma dels balcons i els falsos carreus.

Modest Feu va tornar a treballar per Josep Samsó el 1919 al proper carrer Valladolid, número 20.

* * * * *

En la calle Alcolea, 55 de Barcelona se encuentra la casa que José Samsó Badia reformó y amplió en 1913.

Hasta hace poco presentaba un coronamiento modificado en el que solamente se podían ver unas formas florales en los extremos del mismo.

No sabemos como era originalmente, dado que en el plano del proyecto del arquitecto Modest Feu el coronamiento se muestra plano.

Actualmente se han unido las formas florales con una línea curvilínea propia del modernismo y se ha añadido un relieve con dos caras juveniles en el centro del mismo.

Por lo menos, se ha hecho un acabado muy correcto en este edificio.

El resto de elementos modernistas de la fachada son los relieves florales de las oberturas (que se repeten en otros edificios de la ciudad), la forma de los balcones y los falsos sillares.

Modest Feu volvió a trabajar por Josep Samsó en 1919 en la cercana calle Valladolid, número 20.

* * * * *

On Calle Alcolea, 55 in Barcelona rises the house that José Samsó Badia reformed and expanded in 1913.

Until recently it had a modified crown in which only a few floral forms could be seen at the ends of it.

We do not know how it was originally, since in the project of the architect Modest Feu, the crown is flat.

Currently, the floral forms have been joined with a curvilinear line typical of  Art Nouveau and a relief with two youthful faces in the center of it has been added.

At least, a very correct finish has been done on this building.

The rest of the AN elements of the façade are the floral reliefs of the openings (which are repeated in other buildings in the city), the shape of the balconies and the false ashlars.

Modest Feu returned to work for Josep Samsó in 1919 at nearby Valladolid street, number 20.


estat anterior

plànol arquitecte
(Arxiu Municipal de Barcelona)

comparativa


(fotos: Valentí Pons)