divendres, 1 d’abril de 2011

MAÓ - Camí des Castell, 31


A l'illa de Menorca durant el primer quart de segle només hi havia un únic arquitecte, en Francesc Femenias, al qual es deuen la majoria de les construccions d'aquella època. Femenias es va titular a Barcelona el 1901.

Algunes d'aquestes van ser dissenyades en estil modernista i dintre d'elles cal esmentar la Casa del Poble, projectada el 1912 i enllestida el 1913. En ella és notable la diferent composició de les obertures, única per cadascun dels pisos: a la planta baixa un gra arc amb dues columnes que donen pas a una porta d'accés i dos finestrals; al pis principal el balcó també amb tres obertures, la porta i dues finestres, i al capdamunt d'elles el rètol identificador de l'edifici i al segon pis una galeria correguda de finestretes.


En la isla de Menorca durante el primer cuarto de siglo hubo solamente un único arquitecto, Francesc Femenias al que se deben la mayoría de las casas construidas en aquella época. Femenias se tituló en Barcelona en 1901.

Algunas se diseñaron en estilo modernista y dentro de ellas cabe mencionar la Casa del Pueblo, proyectada en 1912 y terminada en 1913. En ella es notable la diferente composición de los huecos, única en cada uno de los pisos: En la planta baja un gran arco con dos columnas que dan paso a una puerta de acceso y dos ventanales, en el piso principal el balcón también con tres oberturas, la puerta y dos ventanas, y encima de ellas el rótulo identificativo del edificio y en el segundo piso una galería corrida de pequeñas ventanas.

BADALONA - Cases Foment de la Propietat (Artigues)


Arran de la Ley de Casas Baratas del 1912, es va crear a Barcelona la Societat Fomento de la Propiedad un dels objectius de la qual era construir cases per a persones necessitades arreu del territori.

L'arquitecte de la Societat, en Juli Maria Fossas, va dissenyar diferents conjunts de cases en els quals cadascuna de les façanes diferia de les altres. Són conjunts de cases unifamiliars d'estil modernista tardà, ja de camí cap al noucentisme.

Fossas va projectar-ne a Barcelona (carrer del Comte Güell, 1913), aquestes que aperexein en la fotografia, en el barri d'Artigues, a Badalona (1913/1919), Terrassa (1913), Madrid (1915), El Masnou (1916) i Sabadell (1919)

- - -

A raíz de la Ley de Casas Baratas de 1912, se creó en Barcelona la Sociedad Fomento de la Propiedad uno de cuyos objetivos era la construcción por todo el territorio nacional de casas para personas necesitadas.

El arquitecto de la Sociedad, Juli Maria Fossas, diseñó diferentes conjuntos de casas en los cuales cada una de ellas tenía una fachada distinta a la de las demás. Son conjuntos de casas unifamiliares de estilo modernista tardío, ya de camino hacia el noucentismo.

Fossas proyectó casas en Barcelona (calle del Comte Güell, 1913), estas que aparecen en la fotografía, en el barrio de Artigues, en Badalona (1913/1919), Terrassa (1913), Madrid (1915), El Masnou (1916) y Sabadell (1919 )