dimarts, 10 de maig del 2022

Aplicació "Inventari del Modernisme" a Internet


He publicat a Internet el web https://www.arquitecturamodernista.cat/, una tercera versió de l'Inventari del Modernisme amb més de 9.000 edificacions modernistes, o amb influències, (edificis, panteons, comerços, arquitectura efímera, etc) -existents i desaparegudes- de Catalunya, Espanya, Cuba.

Es pot consultar pel menú principal, per la barra de menús o pel Mapa.

Hi ha una opció de cerca per localitat, autos, anys, etc. Aquestes opcions es poden combinar

Cada obra consta d'una fitxa amb el nom del propietari, del projectista, els anys en què es va construir, si està o no desapareguda i diverses fotos de la mateixa. Des del nom dels autors es pot anar a la seva biografia.

Dels autors a la fitxa consta foto o signatura si la tenim, les dates de naeixement, titulació i defunció i d'on va ser arquitecte municipal o provincial, si és el cas.

Espero que sigui de la vostra utilitat.

Us deixo algunes pantalles de l'aplicació.

* * * * *

He publicado en Internet la web https://www.arquitecturamodernista.cat/, una tercera versión del Inventario del Modernismo con más de 9.000 edificaciones modernistas, o con influencias, (edificios, panteones, comercios, arquitectura efímera, etc) - existentes y desaparecidas- de Cataluña, España, Cuba. Se puede consultar por el menú principal, por la barra de menús o por el Mapa. Hay una opción de búsqueda por localidad, autos, años, etc. Estas opciones se pueden combinar Cada obra consta de una ficha con el nombre del propietario, del proyectista, los años en los que se construyó, si está o no desaparecida y varias fotos de la misma. Desde el nombre de los autores se puede acceder a su biografía. De los autores en la ficha consta foto o firma de los mismo, si la tenemos, las fechas de nacimiento, titulación y defunción y de dónde fue arquitecto municipal o provincial, si es el caso. Espero que sea de su utilidad. Os dejo algunas pantallas de la aplicación.

* * * * *

I have published on the Internet the web https://www.arquitecturamodernista.cat/, a third version of the Modernism Inventory with more than 9,000 modernist buildings, or with influences, (buildings, pantheons, shops, ephemeral architecture, etc) - existing and disappeared - from Catalonia, Spain, Cuba.

It can be consulted through the main menu, through the menu bar or through the Map.

There is a search option by location, cars, years, etc. These options can be combined

Each work consists of a card with the name of the owner, the designer, the years in which it was built, whether or not it is missing and several photos of it. From the name of the authors you can access their biography.

Of the authors in the file there is a photo or signature of the same, if we have it, the dates of birth, degree and death and where he was a municipal or provincial architect, if it is the case.

I hope this is useful.

I leave you some screens of the application.