dilluns, 13 d’abril de 2020

BARCELONA - Salses - Andreu Serra (2)


(Josep Boixadera)

Si fa un temps parlàvem de l'encara existent casa d'Andreu Serra al carrer Salses, 36


(cliqueu a l'enllaç per veure-ho)

avui ho farem de la casa veïna, ara desapareguda i que és una de les pèrdues més lamentables d'Horta.

La casa es va projectar el 1902 i es va edificar el 1903/04. Era una de les moltes cases construïdes per Andreu Serra Bonvehí per la zona, però, en aquest cas, en comptes de contractar a Frederic Farreras o a Claudi Duran, contracta un mestre d'obres gairebé desconegut, en Josep Orobitg Serra, potser era un parent seu atenent al cognom.

Josep Orobitg es va titular el 1867 i s'establí a la seva localitat natal, Cervera (La Segarra, Lleida), després tornaria al Pla de Barcelona per treballar als antics municipis de Gràcia i d'Horta. A Horta va edificar altres cases en el mateix carrer de Salses.

Aquesta va ser la única obra modernista d'Orobitg i la única vinculada a Andreu Serra, qui després contractaria a Ramon Ribera o a Josep Masdeu. També és la última obra de la que es té constància d'aquest mestre d'obres.

La casa presentava tota una profusió de decoració modernista tant en les façanes com en el mirador i en els pinacles, també comptava amb una torratxa d'influència àrab.

L'arquitecte Bonaventura Conill, com a arquitecte municipal,  dóna el vist-i-plau a la seva construcció.

També era coneguda com a Can Salvà, els darrers ocupants van ser Francesc Salvà Mas i Maria Ribas Soler.

Un magnífic edifici que es perdé lamentablement l'any 1966, quan era propietat dels Escofet.

* * * * *

(signatura del mestre d'obres)


Si en un artículo anterior hablábamos de la todavía existente casa de Andrés Serra en la calle Salses, 36


(Clicar en el enlace para leerlo)

hoy lo haremos de la contigua, desaparecida y que es una de las pérdidas más lamentables de Horta.

La casa se proyectó en 1902 y se edificó entre 1903 y 1904. Era una de las muchas casas construidas por Andrés Serra Bonvehí por la zona, pero, en este caso, en vez de contratar a Frederic Farreras o a Claudi Duran, contrata un maestro de obras casi desconocido, José Orobitg Serra, tal vez fuera pariente suyo atendiendo el apellido.

José Orobitg se tituló en 1867 y se estableció en su localidad natal, Cervera (La Segarra, Lleida), después volvería a Barcelona para trabajar en los antiguos municipios de Gràcia y de Horta. En Horta edificó otras casas en la misma calle de Salses.


Esta fue la única obra modernista de Orobitg y la única vinculada a Andreu Serra, quien después contrataría a Ramon Ribera o Josep Masdeu. También es la última obra de la que se tiene constancia de este maestro de obras.

La casa presentaba toda una profusión de decoración modernista tanto en las fachadas como en el mirador, así como en los pináculos, también contaba con una torrecilla de influencia árabe.

El arquitecto Bonaventura Conill, como arquitecto municipal, da el visto bueno a su construcción.

Un magnífico edificio que se perdió lamentablemente en 1966, cuando era propiedad de Escofet.

* * * * *
(fons Felip Capdevila)


If in a previous article we talked about the still existing Andrés Serra's house on Calle Salses, 36


(Click on the link to read it)

Today we will make it of the contiguous one, disappeared and that is one of the most unfortunate losses in Horta.

The house was designed in 1902 and was built between 1903 and 1904. It was one of the many houses built by Andrés Serra Bonvehí in the area, but, in this case, instead of hiring Frederic Farreras or Claudi Duran, he hired a buildmaster almost unknown, José Orobitg Serra, perhaps was a relative of his attending the last name.

José Orobitg graduated in 1867 and settled in his native town, Cervera (La Segarra, Lleida), later he would return to Barcelona to work in the old municipalities of Gràcia and Horta. In Horta he built other houses on the same street as Salses.

This was Orobitg's only ANt work and the only one linked to Andreu Serra, who would later hire Ramon Ribera or Josep Masdeu. It is also the last work that this master builder is aware of.

The house presented a profusion of AN decoration both on the facades and in the viewpoint, as well as on the pinnacles, it also had a turret with Arab influence.

The architect Bonaventura Conill, as municipal architect, gave the permission of its construction.

This building was unfortunately lost in 1966.

signatures d'Andreu Serra i conformitat de B. Conill


actualmentdilluns, 6 d’abril de 2020

AIGUAFREDA - Can Calixto(fotos al final)

Al carrer Sant Ramon, 1 d'Aiguafreda (Vallès Oriental, Barcelona) es troba la casa coneguda com a Can Calixto, edificada el 1928 per Calixto Fondevila Colom, empresari de la fusta.

La casa és més pròpia de l'eclecticisme que del modernisme, encara que presenta elements tardomodernistes que es poden veure en el capcer, en l'ús de columnes helicoïdals i en el paviment hidràulic d'algunes estances.

Les columnes es troben en el porxo que des de la façana principal es perllonga en les laterals i que li dóna a la casa un aire colonial, cosa que es reforça amb la tonalitat blavosa emprada en la decoració de les obertures.

Hi ha un plànol presentat pel mestre d'obres Josep Graner que devia servir de base per a la construcció. Finalment aquesta seria diferent. En el plànol no es troba l'esmentada porxada, la terrassa superior és un balcó i el capcer no està dibuixat (encara que aquestes diferències corresponen a detalls que Graner molts cops no reflectia en els seus plànols)

El plànol es va aprovar,  però la realització del projecte el deuria fer un altre mestre d'obres o arquitecte, hem de recordar que Graner moriria aquell mateix any, cosa que fa que aquesta sigui una de les seves darreres obres.

Les columnes helicoïdals, encara que no projectades, podrien estar previstes, donat que Graner ja que les havia utilitzat el 1927 en la torre d'Agustí Valentí a Montcada. (cliqueu a l'enllaç)


Per cert, Agustí Valentí era cosí de Calixto Fondevila.

Actualment la casa es pot llogar com a apartament turístic per habitacions o sencera. Us passo l'adreça


* * * * * 

En la calle San Ramón, 1 de Aiguafreda (provincia de Barcelona) se encuentra la casa conocida como Can Calixto, edificada en 1928 por Calixto Fondevila Colom, empresario de la madera.

La casa es más propia del eclecticismo que del modernismo, aunque presenta elementos tardomodernistas que se pueden ver en el hastial, en el uso de columnas helicoidales y en el pavimento hidráulico de algunas estancias.

Las columnas se encuentran en el porche que desde la fachada principal se prolonga en las laterales y que le da a la casa un aire colonial, lo cual se manifiesta también en la tonalidad azulada empleada en la decoración de las oberturas.

Existe un plano presentado por el maestro de obras Josep Graner que debía servir de base para su construcción. Finalmente esta sería diferente. En el plano no se encuentra el referido porche, la terraza superior es un balcón y el hastial no está dibujado (aunque estas diferencias corresponden a detalles que Graner muchas veces no reflejaba en sus planos)

El plano se aprobó, pero la realización del proyecto seguramente corrió a cargo de otro maestro de obras o arquitecto, debemos recordar que Graner moriría ese mismo año, lo que convierte este edificio en una de sus últimas obras.

Las columnas helicoidales, aunque no proyectadas, podrían estar previstas por Graner, dado que ya que las había utilizado en 1927 en la torre de Agustín Valentí en Montcada. (clicad en el enlace)


Por cierto, Agustín Valentí era primo de Calixto Fondevila.

Actualmente la casa se puede alquilar como apartamento turístico por habitaciones o entera.

Os paso la dirección

http://cancalixto.com/ca/la-casa-viladrau/

* * * * *

In Aiguafreda (Barcelona) you can find the house known as Can Calixto, built in 1928 by Calixto Fondevila Colom, a wood entrepreneur.

The house is more typical of eclecticism than Art Nouveau, although it has late AN elements that can be seen in the gable, in the use of helical columns and in the hydraulic paving of some rooms.

The columns are located on the porch, which extends from the main facade to the sides and gives the house a colonial air, which is also manifested in the bluish hue used in the decoration of the openings.

There is a project presented by the buildmaster Josep Graner that was to serve as the basis for its construction. Finally this would be different. In the project the referred porch is not found, the upper terrace is a balcony and the gable is not drawn (although these differences correspond to details that Graner often did not reflect in his projects)

The project was approved, but must have been carried out by another buildmaster or architect, we must remember that Graner would die that same year, making this building one of his last works.

The helical columns, although not projected, could have been planned by Graner, since he had used them in 1927 in the Agustín Valentí tower in Montcada. (click on the link)

http://vptmod.blogspot.com/2011/08/montcada-i-reixac-torre-valenti.html

By the way, Agustín Valentí was a cousin of Calixto Fondevila.

Currently the house can be rented as a tourist apartment by rooms or as a whole.

I give you the address

http://cancalixto.com/ca/la-casa-viladrau/