dilluns, 18 de maig del 2009

BARCELONA - Villarroel - SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
En aquest apartat es presenten dues cases que tenen un coronament força similar, una es troba a Barcelona, al carrer Villarroel, 159. És una casa de veïns propietat de Jaume Llacuna i projectada el 1906 per l'arquitecte Juli Maria Fossas, un dels mestres del modernisme.

La segona correspon a Cal Gimeno i es troba a l'avinguda Catalunya, 30-32 de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). Desconec qui va ser el seu autor, però cal remarcar la similitud en les obertures superiors del coronament, l'ús d'esgrafiats entre les finestres i l'ornamentació floral. També és gairebé idèntica la forma de les portes laterals dels baixos (en la foto de Barcelona no es pot veure).

La casa de Santa Margarida podria ser obra de Fossas, encara que no tenim constància d'obres seves per aquelles contrades o podria estar basada en la mateixa.

- - -

En este apartado se presentan dos casas que tienen un coronamiento muy parecido, una de ellas está en Barcelona, en la calle Villarroel, 159. Es una casa de vecinos propiedad de Jaume Llacuna y proyectada el 1.906 por el arquitecto Juli Maria Fossas, uno de los maestros del modernisme.

La segunda corresponde a Cal Gimeno y se encuentra en la avenida Catalunya, 30-32 de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona). Desconozco quién fué su autor, pero se pueden resaltar las similitudes en la forma de las ventanas superiores del coronamiento, el uso de esgrafiados entre las ventanas y la decoración floral. También es casi idéntica la forma de las puertas laterales de los bajos (en la foto de Barcelona solamente se ha puesto la parte superior del edificio).

La casa de Santa Margarida podría ser obra de Fossas, aunque de éste no constan obras por aquella zona o podria estar basada en la misma.

dissabte, 9 de maig del 2009

VILAJUÏGA - Alexandre Deulofeu, 4


Vilajuïga és un petit poble de l'Alt Empordà (Girona). Mentre que a les rodalies de l'estació hi ha la Destileria d'Alcohol obra de Cèsar Martinell, a dintre del nucli urbà es troba aquesta casa entre els carrers Alexandre Deulofeu i del Call.

És una obra que es podria datar entre els anys 1915 a 1918 i que per la seva forma es podria atribuir a l'arquitecte Joan Roca Pinet (és força similar a la que aquest va projectar al carrer Concepció de Figueres). Cal destacar l'ús del maó vis en les llindes de les finestres i les petites rajoles verdes que omplen els buits entre aquestes i l'obertura.
Vilajuïga es una pequeña poblacion situada en la comarca del Alt Empordà (Girona). Podemos destacar dos obras modernistas: cerca de la estación, la Destileria de Alcohol obra de Cèsar Martinell y dentro del núcleo urbano esta casa situada en la confluencia de las calles Alexandre Deulofeu y del Call.

Es una obra que se podría datar entre los años 1915 a 1918 y que por su forma se podría atribuir al arquitecto Joan Roca Pinet (es muy similar a la que éste proyectó en la calle Concepció de Figueres). Hay que destacar el uso del ladrillo en los dinteles de las ventanas y las pequeñas baldosas verdes que llenan el espacio existente entre éstas y los huecos.

BARCELONA / IGUALADA - josep Pujol

En aquestes dues fotografies es pot veure l'evolució en el modernisme de l'arquitecte Josep Pujol Brull (1871-1936).

Aquest arquitecte es va titular a Barcelona el 1899 i la seva activitat es desenvolupa sobretot entre Barcelona i Igualada.

El 1909 va projectar les naus industrials de Baldomero Rovira al carrer Zamora, 72-76 cantonada amb el de Pallars, 102-104 (Barcelona). És un conjunt de tres naus amb tres grans obertures cadascuna, alguna de petita, un coronament ornamentat amb ceràmica i arrebossat en forma de pedra.

El 1920 va projectar a Igualada les naus Bella, quan el modernisme ja havia deixat pas al noucentisme. Pujol en aquest cas encara conserva elements modernistes, però força apaivagats. Ara són dues naus i en elles la finestra central trilobulada ha estat substituïda per un òcul, la planta baixa té tres obertures amb emmarcaments senzills, la separació entre les naus no mostra la rotunditat de les anteriors, el parament és llis i la ceràmica és una sola línia de rajoles en el coranament i una altra entre les obertures de la planta.


En estas dos fotografías se muestra la evolución en el modernismo del arquitecto Josep Pujol Brull (1871-1936).

Este arquitecto se tituló en Barcelona en 1.899 y su actividad se desarrolló entre Barcelona e Igualada principalmente.

En 1.909 proyectó las naves industriales de Baldomero Rovira, en la calle Zamora, 72-76 esquina con la calle Pallars, 102-104 (Barcelona). Es un conjunto de tres naves con tres grandes aperturas cada una de ellas, alguna de pequeña, un coronamiento decorado con cerámica y revoque simulando piedra.

En 1.920 proyectó las naves Bella en Igualada, época en la cual el modernismo havia dado paso al noucentismo. Pujol en este caso todavía conserva elementos modernistas, pero muy atenuados. Son dos naves en las cuales la ventana central trilobulada se ha sustituido por un óculo, la planta baja presenta tres aperturas muy sencillas, la separación entre les naves no muestra la rotundidat de las anteriores, la fachada es lisa y la cerámica consta de una sola linea de baldosas en el coronamiento y otra entre los huecos de la planta.