diumenge, 3 de desembre del 2023

SANT JOAN DESPÍ - Can Negre (abans i després)

Can Negre abans i després de la intervenció de Jospe Maria Jujol
foto: Valentí Pons


foto: cedida per Victoriano Torres Bermúdez


dissabte, 7 d’octubre del 2023

NOVA YORK - Gaudí / Brugueras - MADAGASCAR


(foto: Valentí Pons Toujouse)

TEXTOS DESPRÉS DE LES FOTOS
TEXTO DESPUÉS DE LAS FOTOS
TEXT AFTER THE PICTURES

(foto: Valentí Pons Toujouse)


Antoni Gaudí, Hotel Attraction

Ignasi Brugueras, Office Building


En observar les estranyes formes del Tsingy Vermell a Anamalera (Madagascar ) vaig recordar el projecte de l'Hotel Attraction de Gaudí per a Nova York. 

Gaudí no es va inspirar en els Tsingy, però sí en les formes que ens deixa la Natura. Com ell deia "L'originalitat és tornar als orígens i els orígens estan en la Natura".

El 1908 uns empresaris van proposar a Gaudí projectar un hotel per a Nova York i el resulatat va ser l'Hotel Attraction que en aquella època hagués estat el més alt de la ciutat, donat que havia d'arribar fins als 360 metres d'altura. No es va dur a terme.

Anys després, el 1917, l'arquitecte Ignasi Brugueras, actiu a Centreamèrica, va idear l'Office Building, de formes gaudinianes, també per a Nova York i també irrealizat.

Compareu-ne les formes.

* * * *

Al observar las extrañas formas del Tsingy Rojo en Anamalera (Madagascar) recordé el proyecto del Hotel Attraction que ideó Gaudí para Nueva York.

Gaudí no se inspiró en el Tsingy, pero sí en las formas que nos deja la Naturaleza. Como él decía "La originalidad es volver a los orígenes y los orígenes están en la Naturaleza".

En 1908 unos empresarios propusieron a Gaudí proyectar un hotel para Nueva York y el resultado fue el Hotel Attraction que en esa época hubiera sido el más alto de la ciudad, dado que debía alcanzar los 360 metros de altura. No se llevó a cabo.

Años después, en 1917, el arquitecto Ignasi Brugueras, activo en Centroamérica, ideó el Office Building, de formas gaudinianas, también para Nueva York y también irrealizado.

Comparad sus formas.

* * * *

When I was observing the strange shapes of the Red Tsingy in Anamalera (Madagascar) I remembered the Hotel Attraction project that Gaudí devised for New York.

Gaudí was not inspired by the Tsingy, but he was inspired by the shapes that Nature leaves us. As he said "Originality is returning to the origins and the origins are in Nature."

In 1908, some businessmen proposed to Gaudí to design a hotel for New York and the result was the Attraction Hotel, which at that time would have been the tallest building in the city, because it had to reach 360 meters in height. It was not done.

Years later, in 1917, the architect Ignasi Brugueras, active in Central America, devised the Office Building, with Gaudinian shapes, also for New York and also unrealized.

Compare their shapes.

dissabte, 15 de juliol del 2023

BARCELONA - Tres Torres - Villa Carmencita

El modernisme no sempre són grans manifestacions. A vegades el trobem en cases unifamiliars on podem observar elements decoratius modernistes com és el cas d'aquesta casa.

Casa o Villa Carmencita,  edificada per Pedro Pont Cases, 1903/04, projectada pel mestre d'obres Isidre Reventós.

Es troba al carrer de les Tres Torres,  42


diumenge, 4 de juny del 2023

BANYERES DEL PENEDÈS - Cal Ventosa / Cal BofillCal Ventosa o Can Bofill exemple d'arquitectura modernista d'influència austríaca (Secessió) al Penedès


diumenge, 23 d’abril del 2023

Roses per Sant Jordi

Algunes roses en edificis modernistes catalans:

Reus
Barcelona


La Garriga


Sabadell


Tortosa


Figueresdilluns, 17 d’abril del 2023

Sagnier i possibles Sagnier's

A Barcelona hi ha una obra al carrer Diputació que presenta un balcó singular, acabat per ambdós costats per una mena de lleó. L'edifici és obra de l'Enric Sagnier del 1899/1901.

A Donostia hi ha una torre que sempre s'ha adjudicat a Sagnier . La seva forma ens remet a l'arquitecte, però cal destacar que el balcó es repeteix.

A València hi ha les cases Manuel Gómez, conegudes també com a Cases Sagnier, l'arquitecte de les quals és Francesc Móra, però si ens fixem es repeteix el balcó, cosa que ha fet que molt s cops se li atribueixin a Sagnier les cases o que, com a mínim, es digui que hi va col·laborar. La resta de l'edifici també és molt Sagnier.

Continuarem amb aquest tema.

* * * *

En Barcelona hay una obra en la calle Diputació que presenta un balcón singular, en ambos extremos acaba con la figura de una especie de león. El edificio es obra de Enric Sagnier de 1899/1901.

En Donostia hay una torre que siempre se ha adjudicado a Sagnier. Su forma nos remite al arquitecto, pero cabe destacar que el balcón se repite

En Valencia están las casas Manuel Gómez, conocidas también como Casas Sagnier, cuyo arquitecto es Francisco Mora, pero si nos fijamos se repite el balcón, lo que ha hecho que muchas veces se le atribuyan a Sagnier las casas o que, como mínimo, se diga que colaboró en ellas. El resto del edificio es también muy Sagnier.

Continuaremos con este tema.

Barcelona

Donostia

Valènciadiumenge, 19 de març del 2023

Barcelona - Sant Josep de la Muntanya

Sant Josep de la Muntanya
c/ Sant Josep de la Muntanya, 25
Barcelona
Autor: Francesc Berenguer Mestres, 1895-1902

https://www.arquitecturamodernista.cat/obres/es/barcelona/tots/sant-josep-de-la-muntanya


dissabte, 14 de gener del 2023

Nules - Casa modernista

(explicació de la casa després de les fotos)
fotos: Valentí Pons Toujouse

Agraïments a Juanma Gavarra per les seves explicacions

Encara que sembli estrany encara s'estan construint algunes cases basades en el modernisme, algunes, però, semblen veritablement modernistes com és el cas de la que ens ocupa.

La casa en qüestió es troba a Nules, a la província de Castelló.

Es pot considerar més modernista que no pas neomodernista, donat que la seva concepció global, el seu "horror vacui" i el desenvolupament són més propis del modernisme.

La casa pertany a Juanma Gavarra que és també el que l'està projectant i dissenyant detall a detall des del 2008, veritable alma mater també participa activament en la seva construcció.

La casa està dedicada a la figura de Sant Jaume Apòstol, la seva vida vinculada al mar, el seu darrer viatge a Santiago de Compostel·la i les seves trobades amb la Verge Maria figura de la qual fou el seu gran difusor.

La façana presenta un blau que es va degradant cap al verd, el mar i la terra, de Judea a Galícia passant pel mar.

Presenta inspiracions en les formes de Gaudí i en les escultures d'Eusebi Arnau i Domènech i Montaner en el Palau de la Música.

Diverses roses a la façana fan referència a la Verge Maria i les seves trobades amb l'apòstol, així mateix en el balcó se la pot veure representada en les seves dues vessants o encants: "maca com la lluna" (ulls tancats)  i "brillant com el Sol" (ulls oberts). Aquest balcó  representa una barca i en el seu centre destaca la palma del martiri del sant. El balcó fa referència també en els seus ferros a la lletra M de Maria i hi ha dues flors de lliri en el tirant que recorden les dues trobades de Maria amb Sant Jaume.

Sant Atanasi i sant Teodor en un pla mitjà, a escala gairebé natural, duen l'apòstol a Santiago via marítima i se'ls representa amb els rems. Els sants estan situats dins uns arcs parabòlics que contenen cadascun sis flors laterals i una de central que representen els apòstols, les laterals, i a Jesús i Maria, les centrals. En els capitells altres dotze flors ens remeten a les dotze tribus d'Israel.

Escates de peix ens recorden el passat pescador de l'apòstol, així mateix algun monstre marí, com en la gàrgola, fa reminiscència als monstres marins amb els que es va haver d'enfrontar en la seva vida com a pescador i en la seva predicació cristiana. A les mènsules petits peixos i també es poden veure hams.

Finalment en el coronament podem veure la forma de la petxina de pelegrí.I al terrat s'observa la forma de les ones marines i la xemeneia en forma de xiprer, símbol de benvinguda.

Aquesta casa dóna un encant a la població i és un goig per als amants del modernisme.

 

* * * * *

 

Aunque parezca extraño todavía se están construyendo algunas casas basadas en el modernismo. Algunas, sin embargo, parecen verdaderamente modernistas como es el caso de la que nos ocupa.

La casa en cuestión se encuentra en Nules, en la provincia de Castellón.

Se puede considerar más modernista que neomodernista, dado que su concepción global, su "horror vacui" y el desarrollo de la misma son más propios del modernismo.

La casa pertenece a Juanma Gavarra que es también quien la está proyectando y diseñando al detalle desde 2008, verdadera alma mater también participa activamente en su construcción.

La casa está dedicada a la figura de Santiago Apóstol, su vida vinculada al mar, su último viaje a Santiago de Compostela y sus encuentros con la Virgen María, figura de la que fue su gran difusor.

La fachada presenta un azul que se va degradando hacia el verde: el mar y la tierra, de Judea a Galicia pasando por el mar.

Presenta inspiraciones en las formas de Gaudí y en las esculturas de Eusebi Arnau y Domènech i Montaner en el Palau de la Música.

Varias rosas en la fachada hacen referencia a la Virgen María y a sus encuentros con el apóstol, así mismo en el balcón se la puede ver representada en sus dos vertientes o encantos: "guapa como la luna" (ojos cerrados ) y "brillante como el Sol" (ojos abiertos). El balcón representa una barca y en el centro destaca la palma del martirio del santo. El balcón refleja también en sus hierros la letra M de Maria y sobresalen dos flores de lirio que recuerdan los dos encuentros de Maria con Sant Jaume.

San Atanasio y san Teodoro en el plano superior, a escala casi natural y representados con los remos, llevan al apóstol a Santiago vía marítima. Los santos están situados dentro de unos arcos parabólicos que contienen cada uno seis flores laterales y una central que representan a los apóstoles, las laterales, y a Jesús y María, las centrales. En los capiteles otras doce flores nos remiten a las doce tribus de Israel.

Escamas de peces nos recuerdan el pasado pescador del apóstol, así mismo algún monstruo marino, como en la gárgola, nos remite a los monstruos marinos con los que tuvo que enfrentarse en su vida como pescador y en la predicación cristiana. En las ménsulas pequeños peces y también se pueden ver anzuelos.

Por último en el coronamiento podemos ver la forma de la vieira. Y en la azotea se observa la forma de las ondas marinas y la chimenea en forma de ciprés, símbolo de bienvenida.

La casa proporciona encanto a la población y es un placer para los amantes del modernismo.


 * * * *


Although it may seem strange, some houses based on Art Nouveau are still being built. Some, however, seem truly Art Nouveau, as is the case with which we are concerned.

The house is located in Nules, in the province of Castelló.

It can be considered more "modernista" for its global conception, its "horror vacui" and its development.

The house belongs to Juanma Gavarra, which is also what has been projecting and designing it detail by detail since 2008, a true alma mater also actively participates in its construction.

The house is dedicated to the figure of Apostle James, his life linked to the sea, his last trip to Santiago de Compostela and his encounters with the Virgin Mary, figure of who was the great diffuser of him.

The façade presents a blue that fades towards green: the sea and the land, from Judea to Galicia by sea.

It presents inspirations in the forms of Gaudí and in the sculptures of Eusebi Arnau and Domènech i Montaner in the Palau de la Música.

Several roses on the façade refer to the Virgin Mary and her encounters with the apostle, likewise on the balcony she can be seen represented in her two aspects or charms: "beautiful as the Moon" (eyes closed) and "bright as the Sun" (eyes open). The balcony represents a boat and in the center stands out the palm of the saint's martyrdom. The balcony also shows the letter M for Maria on its ironwork and there are two lily flowers that remind us the two encounters between Maria and Sant Jaume. In the capital, twelve other flowers refer us to the twelve tribes of Israel.

Saint Athanasius and Saint Theodore in the upper plane, on an almost natural scale, take the apostle to Santiago by sea and are seen represented with oars. The saints are located inside parabolic arches that each contain six lateral flowers and a central one that represent the apostles, the lateral ones, and Jesus and Mary, the central ones.

Fish scales remind us of the apostle's fisherman past, likewise some sea monster, as in the gargoyle, reminds us of the sea monsters he had to face in his life as a fisherman and in his Christian preaching. Small fish can also be seen on the corbels and hooks.

Finally, in the crest we can see the shape of the scallop (vieira). And on the roof you can see the shape of the sea waves and the chimney in the shape of a cypress, a symbol of welcome.

The house provides charm to the population and is a pleasure for Art Nouveau lovers.