diumenge, 27 de maig del 2012

MADRID - Cases del Fomento de la Propiedad

Continuant amb l’article que vaig publicar en el seu dia sobre les cases que va construir el Fomento de la Propiedad, adjunto una fotografia de les que Fossas, el seu arquitecte, va dissenyar per a Madrid.


Estaven entre el carrer López de Hoyos y la Carretera de Chamartín de la Rosa (Avenida de Alfonso XIII) i es van construir entre els anys 1915 a 1919.

Lamentablement ja han desaparegut.

Era un conjunt format, com era típic en Fossas, per cases unifamiliars tardomodernistes totes elles diferents.

Aquest no va ser l’únic conjunt del Fomento a Madrid. Es va realitzar un altre, la Colonia Ciudad Jardín Alfonso III, inaugurada el 17 d’octubre del 1915.

Article esmentat:
http://vptmod.blogspot.com.es/2011/04/badalona-cases-foment-de-la-propietat.html


Continuando con el artículo que publiqué en su día sobre las casas que construyó el Fomento de la Sociedad, adjunto una fotografía de las que Fossas, su arquitecto, diseñó para Madrid.

Estaban entre la calle López de Hoyos y la Carretera de Chamartín de la Rosa (Avenida de Alfonso XIII) y se construyeron entre los años 1915 a 1919.

Lamentablemente ya han desaparecido.

Era un conjunto formado, como era típico en Fossas, para casas unifamiliares tardomodernistes todas ellas diferentes.

Éste no fue el único conjunto del Fomento de la Propiedad en Madrid. Se realizó otro, la Colonia Ciudad Jardín Alfonso III, inaugurada el 17 de octubre de 1915.

Artículo citado:
http://vptmod.blogspot.com.es/2011/04/badalona-cases-foment-de-la-propietat.html

dimarts, 1 de maig del 2012

BARCELONA - Lawn Tennis Turó


El 1911 Eduard Maria Balcells va projectar aquest edifici com a seu social del Lawn-Tennis Club del Turó, entitat establerta a Sant Gervasi, al carrer d'Alfons XII.

El projecte va quedar irrealitzat.

Correspon a la fase en què Balcells treballa la Secessió austríaca en la línia que l'italià Raimondo d'Aronco establí en l'Exposició Internacional de Torí del 1902.

Balcells va ser un dels més manieristes dintre del modernisme català, després passà a l'estil més sobri i geomètric de la Secessió per acabar en el déco i el Noucentisme i, a més, rebutjant plenament el modernisme i les seves obres.En 1911 Eduard Maria Balcells proyectó este edificio como sede social del Lawn-Tennis Club del Turó, entidad establecida en Sant Gervasi, en la calle de Alfons XII.

El proyecto quedó irrealizado.

Corresponde a la fase en que Balcells trabaja la Secesión austriaca en la línea que el italiano Raimondo de Aronco estableció en la Exposición Internacional de Turín de 1902.

Balcells fue uno de los más manieristas dentro del modernismo catalán, después pasó al estilo más sobrio y geométrico de la Secesión para acabar en el déco y el Noucentismo y, además, rechazando plenamente el modernismo y sus obras.
BUENOS AIRES - Banc Basko-AsturianoL’altre dia vaig veure aquest antic edifici del Banco Basko-Asturiano i em va sorprendre. Amb l’ajut d’Alejandro Machado, gran defensor del patrimoni argentí, he pogut comprovar que ja no existeix.

La recerca sobre l’autor del mateix no ha tingut èxit, però em permeto d’atribuir-la a l’arquitecte Julián García Núñez, arquitecte nascut a Buenos Aires, de pare castellà i mare catalana que va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona on es va titular el 1900. El 1903 tornà a l’Argentina, encara que anà fent projectes posteriors per la franja costera gallego-asturiana.

Té obres a Barcelona, Ribadeo i Figueras-Castropol (la direcció de les quals les portà a terme l’enginyer militar Ángel Arbex) i a Buenos Aires i a Temperley. A Barcelona va realitzar un projecte conjunt amb l’arquitecte Salvador Valeri per a un monument a Lima (el Perú), però no resultà guanyador i, segurament, la casa Brian de la Gran Via, 439 va ser acabada per Valeri.

La majoria de les seves obres a Buenos Aires combinen el modernisme català amb un altre modernisme força més geomètric. Alguns detalls característics de Garcia Núñez que s’observen en aquest edifici  són l’ús del granulat en la decoració del parament de la façana, el coronament amb unes línies verticals que comencen a les llindes d’algunes obertures i que, a més, solen anar agrupades en grups de 4 (possible referència a la senyera?), i unes línies horitzontals als baixos. El coronament sol ser més treballat, reminiscència del modernisme català, en aquest cas hi ha un rellotge central flanquejat amb dos medallons amb figures humanes en el seu interior.

Un altre tret em permet identificar-lo amb Garcia Núñez és aquest: el 1909 Ángel Román Cartavio, secretari honorari de la “Cámara Oficial Española de Comercio” era un dels comissaris encarregats de la Conferència Comercial que es duria a terme amb motiu de l’Exposició del Centenari de la Independència de l’Argentina del 1910. En aquesta Exposició el Pavelló Espanyol va ser dissenyat per Garcia Núñez i va causar gran admiració.

Doncs  bé, al 1910 el Banc Basko-Asturiano (noteu la grafia B i K euscàres en basko en comptes de Vasco) decideix traslladar-se des del carrer Chacabuco al carrer Maipú i un dels consellers del Banc és Ángel R. Cartavio. El Banc el desembre del 1908 havia dirigit una carta als Industrials espanyols perquè s’interessessin per l’Exposició.

Blog sobre Garcia Núñez:

  

El otro día vi este antiguo edificio del Banco Basko-Asturiano y me sorprendió. Con la ayuda de Alejandro Machado, gran defensor del patrimonio argentino, hemos podido comprobar que ya no existe.

La investigación sobre el autor del mismo no ha tenido éxito, pero me permito atribuirla al arquitecto Julián García Núñez, arquitecto nacido en Buenos Aires, de padre castellano y madre catalana que estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona donde se tituló en 1900. En 1903 volvió a la Argentina, aunque realiza algunos proyectos posteriormente para la franja costera galaico-asturiana.

Tiene obras en Barcelona, ​​Ribadeo y Figueras-Castropol (la dirección de las cuales las llevó a cabo el ingeniero militar Ángel Arbex) y en Buenos Aires y Temperley. En Barcelona realizó un proyecto conjunto con el arquitecto Salvador Valeri para un monumento en Lima (Perú), pero no resultó ganador y, seguramente, la casa Brian de la Gran Vía, 439 fue terminada por Valeri.

La mayoría de sus obras en Buenos Aires combinan el modernismo catalán con otro modernismo bastante más geométrico. Algunos detalles característicos de García Núñez que se observan en este edificio son el uso del granulado en la decoración del paramento de la fachada, el coronamiento a base de líneas verticales que comienzan en los dinteles de algunas aberturas y que, además, suelen ir agrupadas en grupos de 4 (¿posible referencia a la bandera catalana?), y unas líneas horizontales en los bajos. El coronamiento suele ser más trabajado, reminiscencia del modernismo catalán, en este caso hay un reloj central flanqueado con dos medallones con figuras humanas en su interior.

Otro rasgo que me permite identificarlo con García Núñez es este: en 1909 Ángel Román Cartavio, secretario honorario de la "Cámara Oficial Española de Comercio" era uno de los comisarios encargados de la Conferencia Comercial que se llevaría a cabo con motivo de la Exposición del Centenario de la Independencia de Argentina de 1910. En esta Exposición el Pabellón Español fue diseñado por García Núñez y causó gran admiración.

Pues bien, en 1910 el Banco Basko-Asturiano (nótese la grafía B y K euskera en Basko en vez de Vasco) decide trasladarse desde la calle Chacabuco a la calle Maipú y uno de los consejeros del Banco es Ángel R. Cartavio. El Banco en diciembre de 1908 había dirigido una carta a los Industriales españoles para que se interesaran por la Exposición.

Blog sobre Garcia Núñez:

ALZIRA - Major de Sant AgustíA Alzira es troba en la confluència dels carrers Major de Sant Agustí, 32 amb Concòrdia aquesta casa modernista, una de les diverses que hi ha en aquella localitat valenciana.

El curiós és la gran quantitat de cares de dona / fada que es poden veure: en el coronament, en les mènsules del balcons, en les llindes i en la part alta de les falses pilastres. La majoria duen el pentinat típic modernista, però la central sembla portar l’iber.

Ignoro qui va ser l’arquitecte o mestre d’obres que va dissenyar aquesta casa a l’igual que la majoria de les que hi han a Alzira donat que no he pogut anar a consultar-ho al seu Arxiu Municipal, només conec que aquesta en el coronament presenta les inicials E.S. del propietari de la mateixa, correponents a Enrique Sifre, comerciant, pare de l'actual notari.

En Alcira se encuentra en la confluencia de las calles Mayor de San Agustín, 32 con Concordia esta casa modernista, una de las varias que hay en esa localidad valenciana.

Lo curioso es la gran cantidad de caras de mujer / hada que se pueden ver: en la parte superior del edificios, en las ménsulas de los balcones, en los dinteles y en la parte alta de las falsas pilastras. La mayoría llevan el peinado típico modernista, pero la central parece llevar el íbero.

Ignoro quién fue el arquitecto o maestro de obras que diseñó esta casa al igual que la mayoría de las que hay en Alcira dado que no he podido ir a consultarlo a su Archivo Municipal, sólo conozco que ésta en el coronamiento presenta las iniciales E.S. del propietario de la misma, correponden a Enrique Sifre, comerciante, padre del actual notario.