dissabte, 26 de novembre del 2016

DÜSSELDORF - Schadowstr., 23

El modernisme va ser un moviment que es va donar en gairebé tots els països. Les Exposicions, Congressos, viatges d'estudis i revistes tenien molt a veure en la seva difusió.

A Alemanya s'editaven les revistes "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc i és precisament en el número del 4t any de la primera que apareix aquesta fotografia de la casa comerç dels germans Mangold a Düsseldorf.

SIgnada pels arquitectes Gottfried Wehling i Alois Ludwig va ser construïda el 1900 al carrer Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualment desapareguda

Es pot veure influències de l'Art Nouveau amb la finestra circular, de la Sezession i del Jugendstil alemany.

És notable la decoració ceràmica de la façana, la forja de la porta d'accés i del balcó superior, la representació dels personatges amb les diferents vestimentes que s'hi venien, etc.* * * * 

El modernismo fue un movimiento que se dio en casi todos los países. Las Exposiciones, Congresos, viajes de estudios y revistas ayudaron mucho en su difusión.

En Alemania se editaban las revistas "Moderne Neubauten", "Neue Architektur", etc y es precisamente en el número del 4º año de la primera que aparece esta fotografía de la casa comercio de los hermanos Mangold en Düsseldorf.

Firmada por los arquitectos Gottfried Wehling y Alois Ludwig fue construida en 1900 en la calle Schadow (Schadowstrasse, 23). Actualmente desaparecida

Se aprecian influencias del Art Nouveau en la ventana circular, de la Sezession y del Jugendstil alemán.

Es notable la decoración cerámica de la fachada, la forja de la puerta de acceso y del balcón superior, la representación de los personajes con las diferentes vestimentas que se vendían, etc.


* * * * 

Art Nouveau was a movement that occurred in almost all countries. The exhibitions, congresses, study trips and magazines helped a lot in its diffusion.

In Germany were edited the magazines "Moderne Neubauten", "Neue Architektur" and it is precisely in the number of the 4th year of the first one that appears this photograph of the Mangold brothers' trading house in Düsseldorf.

Signed by architects Gottfried Wehling and Alois Ludwig, the house was built in 1900 on Schadow Street (Schadowstrasse, 23). Currently dissapeared.

There are influences of Art Nouveau in the circular window, the Sezession and the German Jugendstil.


It is remarkable the ceramic decoration of the facade, the forge of the access door and in the upper balcony, the representation of the characters with the different clothes that were sold, etc.

dissabte, 19 de novembre del 2016

CARTAGENA - Congrés sobre Modernisme


Aquests dies s'està celebrant a Cartagena un  Congrés sobre el modernisme: "El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad" en el qual hi participo en dues conferències:

1.- "Modernismo en la ciudad de Tortosa: un siglo de inexactitudes y atribuciones equivocadas" realitzada conjuntament amb l'arquitecte Antoni López Daufí i amb l'especialista en modernisme murcià i besnét de l'arquitecte tortosí Víctor Beltrí, En Guillermo Cegarra Beltri.

i l'altre té lloc avui i és la conferència de clausura del Congrés, realitzada conjuntament amb l'esmentat Guillermo Cegarra:

2.- "El modernismo en el Arco Mediterráneo: Influencias, tipologías, localización y autores"en la qual es fa un estudi, tal com s'esmenta en el títol,  sobre les diferents variants i manifestacions del modernisme en tota la Mediterrània, les seves influències i llurs autors.

Malauradament no he pogut assistir al Congrés i les ponències seran explicades per Guillermo i l'Antoni.

Vull agrair a ells dos la seva comprensió i la bona col·laboració que hem tingut i a l'Organització del Congrés l'haver-me convidat a participar i especialment l'honor  d'haver-nos ofert al Guillermo i a mi la possibilitat de tancar el Congrés amb la conferència de clausura.* * * * *

Estos días se está celebrando en Cartagena un Congreso sobre el modernismo: "El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad" en el cual participo en dos conferencias:

1.- "Modernismo en la ciudad de Tortosa: un siglo de inexactitudes y atribuciones equivocadas"

realizada conjuntamente con el arquitecto Antoni López Daufí y con el especialista en modernismo murciano y bisnieto del arquitecto tortosino Víctor Beltrí, Guillermo Cegarra Beltri.

La otra tiene lugar en el día de hoy y es la conferencia de clausura del Congreso, realizada conjuntamente con el mencionado Guillermo Cegarra:

2.- "El modernismo en el Arco Mediterráneo: Influencias, tipologías, localización y autoras"

en la que se hace un estudio, tal como consta en el título, sobre las diferentes variantes y manifestaciones del modernismo en todo el Mediterráneo, sus influencias y sus autores.

Desgraciadamente no he podido asistir al Congreso y las ponencias serán llevadas a cabo por Guillermo y Antoni.


Quiero agradecer a ellos dos su comprensión y la buena colaboración que hemos tenido y a la Organización del Congreso el haberme invitado a participar en el mismo y especialmente el honor de habernos ofrecido a Guillermo y a mi la oportunidad de concluir el Congreso con la conferencia de clausura.

dissabte, 12 de novembre del 2016

SARAGOSSA - stand "Anís del Mono" - Exposició Hispano Francesa


(revista Mercurio, 1908)

Em va sorprendre l'altre dia trobar fotos d'alguns dels stands que havia a l'Exposició Hispano-Francesa de Saragossa del 1908. Són conegudes les edificacions però no ho són els diferents estands dels participants en la mateixa.
Un d'ells em va cridar l'atenció, era el de la casa "Anís del Mono" de Badalona un  stand modernista en el que destaca el mono darwinià símbol de la casa.

No deia res del seu projectista, però l'atribuiria a l'arquitecte Joan Amigó, arquitecte de capçalera de la família de Vicenç Bosch, propietari d'Anís del Mono per qui va fer la casa a Badalona (1905), la casa d'estiueig a Arbúcies (1907), el panteó familiar (1907) i les diverses fases de la fàbrica (algunes d'elles amb plànols signats per Agustí Domingo per no poder signar Amigó en ser arquitecte municipal de la població) i la botiga del carrer Ferran a Barcelona.

Per altra banda, Amigó sí que consta com el dissenyador de  l'stand que la fàbrica d'anís va presentar a l'Exposició de Brussel·les del 1910 de la qual no he aconseguit cap fotografia.

Segurament Amigó comptà amb la col·laboració de l'escenògraf i decorador Salvador Alarma com ja va passar amb l'esmentada botiga del carrer Ferran.


* * * * * 

Me sorprendió el otro día encontrar fotos de algunos de los stands que había en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza del 1908. Son conocidas las edificaciones pero no lo son tanto los diferentes stands de los participantes.
Uno de ellos me llamó la atención, era el de la casa "Anís del Mono" de Badalona, un stand modernista en el que destaca el mono darwiniano símbolo de la casa.

No decía nada acerca de su proyectista, pero lo atribuiría al arquitecto Joan Amigó, arquitecto de cabecera de la familia de Vicente Bosch, propietario de Anís del Mono para quien proyectó la casa en Badalona (1905), la casa de veraneo en Arbúcies (1907), el panteón familiar (1907) y las diversas fases de la fábrica (algunas de ellas con planos firmados por Agustín Domingo por no poder firmar Amigó por ser el arquitecto municipal de la población) y la tienda de la calle Ferran en Barcelona.

Por otra parte, Amigó sí que consta como el diseñador del stand que la fábrica de anís presentó en la Exposición de Bruselas de 1910, del que no he conseguido ninguna fotografía.

Seguramente Amigó contó con la colaboración del escenógrafo y decorador Salvador Alarma como ya ocurrió en la mencionada tienda de la calle Ferran.


(cartells de Ramon Casas per a la publicitat de la marca)

* * * * * 

The other day I was surprised to find photos of some of the stands of the Hispano-French Exhibition of Zaragoza (1908). The buildings are known but not so much the different stands of the participants.

In this post you can see one of them: the one of the house "Anís del Mono" of Badalona, ​​an Art Nouveau stand with the figure of Darwinian monkey symbol of the factory.

He did not say anything about his designer, but I attributed it to the architect Joan Amigó, architect of  the family of Vicente Bosch, owner of Anís del Mono for whom he designed the house in Badalona (1905), the summer house in Arbúcies (1907) ), the family grave (1907) and the different phases of the factory (some of them with plans signed by Agustin Domingo for not being able to sign Amigó for being the municipal architect of the town) and the Ferran street store in Barcelona.

On the other hand, Amigó does appear as the designer of the stand that the anise factory presented at the Brussels Exhibition of 1910.

Surely Amigó had the collaboration of the decorator Salvador Alarma as it already happened in the above-mentioned store on Ferran Street.