vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dimarts, 5 de maig de 2015

BARCELONA - panteó Urrutia

Encara que no sigui modernista, parlarem d’aquesta tomba perquè és una de les més monumentals que es troben al cementiri barceloní de Montjuïc.

La tomba la podem trobar a la via de Sant Oleguer, a l’agrupació 5à i ocupa els solars 136 i 137.

Es va construir entre els anys 1908 i 1911 amb un disseny de l‘arquitecte Antoni Vila Palmés per a la família d’Augusto Urrutia.

Un pòrtic o loggia còncau compost per columnes d’inspiració jònica fan que la vista convergeixi en la figura d’un gran àngel desconsolat per la mort de les persones. L’àngel es va canviar amb el decurs de la construcció del panteó donat que és diferent al projectat en el plànol presentat a l’Ajuntament. Una altra figura, ara desapareguda,  estava al capdamunt  del pòrtic.

Antoni Vila s’havia titulat a Barcelona el 1888 i la major part de la seva obra es troba a Barcelona, sobretot al barri de Vallcarca i a la zona del mercat de Sant Antoni, encara que també té obres a Vilafranca del Penedès (d’on va ser arquitecte municipal poc després d’acabar la carrera), a Mataró, Terrassa i L’Albiol. També va ser arquitecte municipal de Barcelona.

Va ser l’arquitecte de la família Urrutia per a qui va construir la casa a Barcelona (1902), la casa d’estiueig (1913, casa atribuïda per l’autor d’aquest article en una entrada en el seu bloc) i la casa de la mort (1908).


Augusto Urrutia Roldán era un basc tractant de cacau a Veneçuela que es va casar amb la tarragonina Josefina Miró i Gascó, cosina del pintor Joan Miró, a l’església de la Bonanova el 3 d’octubre de 1909. La parella va tenir quatre fills.

L’escultor de l’àngel és Martínez Fortuny.
El curiós del cas és que al cementiri de Les Corts tornem a trobar el mateix àngel.

En una tomba més senzilla, la dissenyada per l’arquitecte Ignasi Adroer el 1940 per a Pilar Nogués, vídua de Sanfeliu, s’encarrega al marbrista Josep Planas la realització d’un àngel que és una còpia del de la tomba Urrutia.

Aquesta es troba al departament 5è, número 7.Josep Planas va ser un dels marbristes típics del modernisme català, juntament amb el taller Serra i Figueras, els germans Ventura, i el taller de Babot i Arjalaguet. Planas té obres al propi cementiri de Montjuïc i als altres de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, a Valladolid i a d’altres.
Aunque no sea modernista, hablaremos de esta tumba porque es una de las más monumentales que se encuentran en el cementerio barcelonés de Montjuïc.

La tumba la podemos encontrar en la vía de Sant Oleguer, en la agrupación 5A y ocupa los solares 136 y 137.

Se construyó entre los años 1908 y 1911 con un diseño del arquitecto Antoni Vila Palmés para la familia de Augusto Urrutia.

Un pórtico o loggia cóncavo compuesto por columnas de inspiración jónica hacen que la vista converja en la figura de un gran ángel desconsolado por la muerte de las personas. El ángel fue modificado en el transcurso de la construcción del panteón dado que es diferente al proyectado en el plano presentado en el Ayuntamiento. Otra figura, ahora desaparecida, estaba en lo alto del pórtico.

Antoni Vila se había titulado en Barcelona en 1888 y la mayor parte de su obra se encuentra en Barcelona, sobre todo en el barrio de Vallcarca y en la zona del mercado de San Antonio, aunque también tiene obras en Vilafranca del Penedès (de donde fue arquitecto municipal poco después de terminar la carrera), en Mataró, Terrassa y L'Albiol. También fue arquitecto municipal de Barcelona.

Fue el arquitecto de la familia Urrutia para quien construyó la casa en Barcelona (1902), la casa de veraneo (1913, casa atribuida por el autor de este artículo en una entrada en su blog) y la casa de la muerte (1908).


Augusto Urrutia Roldán era un vasco tratando de cacao en Venezuela que se casó con la tarraconense Josefina Miró y Gascó, prima del pintor Joan Miró, en la iglesia de la Bonanova el 3 de octubre de 1909. La pareja tuvo cuatro hijos.

El escultor del ángel es Martínez Fortuny.

Lo curioso del caso es que en el cementerio de Les Corts volvemos a encontrar el mismo ángel.En una tumba más sencilla, la diseñada por el arquitecto Ignacio Adroer en 1940 para Pilar Nogués, viuda de Sanfeliu, se encarga al marmolista José Planas la realización de un ángel que es una copia del de la tumba Urrutia.

Esta se encuentra en el departamento 5º, número 7.

Josep Planas fue uno de los marmolistas típicos del modernismo catalán, junto con el taller Serra y Figueras, los hermanos Ventura, y el taller de Babot y Arjalaguet. Planas tiene obras en el propio cementerio de Montjuïc y los demás de Barcelona, en Cerdanyola del Vallés, en Valladolid y en otros.Although not modernist, this tomb is interesting because it is one of the most monumental in Barcelona's Montjuïc cemetery.

The tomb can be found in the Street of Sant Oleguer in the group 5A, parcels 136 and 137.

It was built between 1908 and 1911, designed by architect Antoni Vila Palmés for the family of Augusto Urrutia.

A concave porch or loggia composed of Ionic columns make see the figure of a great angel heartbroken by the death of people. The angel was amended during the construction of the Pantheon because it is different than projected in the plane presented at City Hall. Another figure, now dissapeared, was at the top of the porch.


Antoni Vila had graduated in Barcelona in 1888 and most of his work is in Barcelona, especially in the neighborhood of Vallcarca and the area of the market Sant Antoni, but also has works in Vilafranca del Penedès (where it was municipal architect shortly after finishing the carrier),  in Mataró, Terrassa and L'Albiol. He was municipal architect of Barcelona.

Vila was the architect of the Urrutia family who built the house in Barcelona (1902) Summer House (1913, house attributed by the author of this article in a blog entry) and the last House (1908).


Augusto Urrutia Roldán was a Basque trying to cocoa in Venezuela who married  Josefina Miró Gascó, cousin of the painter Joan Miró, in the church of la Bonanova on October 3, 1909. The couple had four children.

The sculptor of the angel was Martínez Fortuny.

The odd thing is that in the cemetery of Les Corts we find the same angel.
In a simpler grave, designed by architect Ignacio Adroer in 1940 to Pilar Nogués, widow of Sanfeliu, there is a copy of this angel sculptured by Josep Planas.

This is located in the department 5, Number 7.

Josep Planas was on of the typical monumental masons of Catalan modernism, along with Serra i Figueras, Ventura brothers and Babot i Arjalaguet. Planas has works in the cemetery of Montjuïc itself and the other cemeteries in Barcelona, Cerdanyola del Vallés, Valladolid and others.


fotos: Valentí Pons
plànols: Arxiu Municipal de Barcelona


3 comentaris:

Escriu un comentari: