vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dissabte, 17 de febrer de 2018

BARCELONA / RUBÍ - Escoles Ribas-veure fotos al final de l'article-
-ver fotos al final del artículo-
-see pictures at the end of the article-


Els germans Ribas Regordosa (Frederic, Rossend i Lluís) eren els propietaris de la fàbrica de velluts "El Vapor Nou" (Hijos de Pablo Ribas) a Rubí.

Frederic era el director de la fàbrica. Casat amb Carme Gual, no tenien fills. Recordant els orígens humils del seu pare (fundador de l'empresa familiar) i de les necessitats dels infants, en el seu testament disposà que es destinés la fortuna familiar a la construcció d'unes escoles.

En morir el darrer dels germans, en Lluís, les escoles encara no estaven construïdes, però la seva deixa testamentària ratifica l'acord original.

Així es disposà de 12.000.000 de pessetes (72.000€ de l'època) que el Patronat de la herència va destinar a  adquirí uns terrenys a Rubí i a Barcelona per tal de construir unes Escoles i un Orfenat respectivament.

Les Escoles es construïren entre 1913 i 1916, el seu arquitecte fou Emili Sala Cortés i en elles va utilitzar majoritàriament l'estil modernista. Ocupen 18.350 m2 de terreny. L'escola és un edifici d'una sola planta amb 2.917 m2.

Posteriorment, el 1919, el Patronat va adquirir un terrenys a Can Besora (a la Vall d'Hebron, Barcelona) per bastir-hi l'Orfenat. En aquest cas, l'arquitecte ja no va ser l'Emili Sala (mor el 1920), sinó un altre dels arquitectes més importants de l'època, l'Enric Sagnier. Sagnier utilitzà un llenguatge noucentista inspirat en el barroc. L'Orfenat compta amb uns 47.000 m2 de terreny, l'edifici ocupa uns 9.000 m2 i comptava amb 800 places i 500 llits. L'edifici es va construir entre 1920 i 1930. Als anys 1970's es va convertir en Escola Pública.

* * * * *

Los hermanos Ribas Regordosa (Federico, Rosendo y Luis) eran los propietarios de la fábrica de panas "El Vapor Nuevo" (Hijos de Pablo Ribas) en Rubí.

Federico era el director de la fábrica. Casado con Carmen Gual, no tenían hijos. Recordando los orígenes humildes de su padre (fundador de la empresa familiar) y de las necesidades de los niños, en su testamento dispuso que se destinara la fortuna familiar a la construcción de unas escuelas.

Al morir el último de los hermanos, Luis, las escuelas aún no estaban construidas, pero en su disposición testamentaria ratificó el acuerdo original.

Así se dispuso de 12.000.000 de pesetas (72.000€ de la época) que el Patronato de la herencia destinó a adquirió unos terrenos en Rubí y en Barcelona al efecto de construir unas Escuelas y un Orfanato, respectivamente.

Las Escuelas se construyeron entre 1913 y 1916, su arquitecto fue Emili Sala Cortés y en ellas utilizó mayoritariamente el estilo modernista. Ocupan 18.350 m2 de terreno. La escuela es un edificio de una sola planta con 2.917 m2.

Posteriormente, en 1919, el Patronato adquirió un terrenos en Can Besora (en la Vall d'Hebron, Barcelona) para edificar el Orfanato. En este caso, el arquitecto ya no fue Emili Sala (muere en 1920), sino otro de los arquitectos más importantes de la época, Enric Sagnier. Sagnier utilizó un lenguaje noucentista inspirado en el barroco. El Orfanato cuenta con unos 47.000 m2 de terreno, el edificio ocupa unos 9.000 m2 y contaba con 800 plazas y 500 camas. El edificio se construyó entre 1920 y 1930. En los años 1970 's se convirtió en Escuela Pública.

* * * * *

The brothers Ribas Regordosa (Federico, Rosendo and Luis) were the owners of the factory "El Vapor Nuevo" (Hijos de Pablo Ribas) in Rubí.

Federico was the director of the factory. Married to Carmen Gual, they had no children. In accordance with the humble origins of his father (founder of the factory) and the needs of childhood, in his will he decided to destiny the family fortune to the construction of schools.

When the last of the brothers, Luis, died, the schools were not yet built, but in his testamentary disposition he ratified the original agreement.

Thus it was available 12,000,000 pesetas (€ 72,000 at the time) that the Heritage Board allocated to acquire land in Rubí and Barcelona to build schools and an orphanage, respectively.

The Schools were built between 1913 and 1916, its architect was Emili Sala Cortés and in them he used mostly the Art Nouveau style. They occupy 18,350 m2 of land. The school is a one-story building with 2,917 m2.

Later, in 1919, the Board acquired land in Can Besora (in the Vall d'Hebron, Barcelona) to build the Orphanage. In this case, the architect was no longer Emili Sala (he died in 1920), but another of the most important architects of the time, Enric Sagnier. Sagnier used a Noucentista language inspired by the Baroque. The Orphanage has some 47,000 m2 of land, the building occupies about 9,000 m2 and had 800 places and 500 beds. The building was built between 1920 and 1930. In the 1970's it became a Public School.

GERMANS RIBAS:

germans Regordosa (Biblioteca Escoles Ribas)

 esquela Frederic Ribas (Publicidad, 15-04-1906)RUBÍ
notes de premsa a "La Vanguardia"
BARCELONA

L'Abans La Valll d'Horta
Fons Just Hiniestrosa GurpeguiVanguardia, 23-04-1952
1 comentari:

Escriu un comentari: