vitpons@gmail.com

Si algú vol que tracti d'alguna edificació en concret, m'ho pot suggerir a aquest correu.
Si algú té alguna fotografia antiga d'algun edifici, encara que sigui desaparegut, s'agrairia.


Si alguien quiere que trate de algún edificio en concreto, me lo puede sugerir a este correo.
Si alguien tiene alguna fotografia antigua de algún edificio, aunque esté desaparecido, se agradecería.

dijous, 25 de juliol de 2019

SABADELL - casa Marcos Manich
(fotos: Valentí Pons Toujouse)

El 1912 Joaquim Manich projectava un rengle de quatre cases per al seu pare, Marcos Manich, de les quals només en resta una, la que correspon al número 58 del carrer Blasco de Garay.

No sabem si les altres tres es van arribar a construir o no.

Deuria ser una de les seves primeres obres, ja que Joaquim Manich va obtenir el títol d'arquitecte el 1911 i per això, és lógic, que el seu pare li encarregués l'obra el 1912.

Mostra influències de Josep Renom, l'arquitecte més habitual fins aleshores a Sabadell. Joaquim era fill de Marcos Manich Parera i de Rosa Comerma Torrella i amb el temps esdevindria l'arquitecte municipal de Sabadell. L'edifici destaca per l'estucat de la façana, el maó vist de l'arc de les obertures i les bandes ondulades de la Sezession en els baixos.

* * * * 

En 1912 Joaquín Manich proyectaba una fila de cuatro casas para su padre, Marcos Manich, de las que sólo queda una, la que corresponde al número 58 de la calle Blasco de Garay.

No sabemos si las otras tres se llegaron a construir o no.

Debería ser una de sus primeras obras, puesto que Joaquín Manich obtuvo el título de arquitecto en 1911 y por ello, es lógico, que su padre le encargara la obra en 1912.

Muestra influencias de Josep Renom, el arquitecto más habitual hasta entonces en Sabadell. Joaquín era hijo de Marcos Manich Parera y de Rosa Comerma Torrella y con el tiempo se convertiría en arquitecto municipal de Sabadell.

El edificio destaca por el estucado de la fachada, el uso de ladrillo visto en el arco de las oberturas y las bandas onduladas de la Sezession en los bajos.

* * * *

 In 1912 Joaquín Manich planned four houses for his father, Marcos Manich, of which only one remains, which corresponds to number 58 of Blasco de Garay street.

We do not know if the other three were built or not.

It should be one of his first works. Joaquín Manich obtained the title of architect in 1911 and therefore, it is logical that his father commissioned the work to him in 1912.

It shows influences of Josep Renom, the most common architect until then in Sabadell.

Joaquín was the son of Marcos Manich Parera and Rosa Comerma Torrella and will become the municipal architect of Sabadell.

The building stands out for the coating of the facade, the use of brick in the arch of the overtures and the wavy bands of the Sezession in the ground floor.

2 comentaris:

Escriu un comentari: