dimecres, 16 de febrer de 2022

BARCELONA - Casa Alemany - Rubió Bellver


façana principal

façana posterior 
fotos: Valentí Pons Toujouse

La Casa Alemany és un dels primers treballs de l'arquitecte Joan Rubió i Bellver. A l'igual que en totes les seves primeres obres (Casa Canals o dels Matons, obres a la Colònia Güell) es tracta d'un edifici on el treball decoratiu es basa en el joc i distribució del maó vist i en el recobriment ceràmic.

La casa, localitzada en l'antic poble de Sarrià, té entrada per General Vives, 29, a tocar de la Ronda de Dalt, i façana posterior a Martorell i Peña, 8. Quan es va construir el nom del carrer era Casamitjana. Pertanyia al matrimoni Alemany - Albert.

Alexandre Alemany Anglès (1871-1926) va encomanar aquesta torre d'estiueig a Rubió i Bellver a mitjans del 1900 i el 1901 estava enllestida. 

Alemany i la seva dona, Concepció Albert Sánchez, tenien el seu domicili particular al carrer Casp, 41. El matrimoni tenia set fills: Montserrat, Josep Maria, Paquita, Ramon, Concepció, Pilar i Mercedes.

Alemany va ser president de la Unió d'Antics Escolans de Montserrat (22/02/1914-24/02/1917) i posteriorment president de l'Orfeó Montserrat.

Tenia un magatzem a les Corts Catalanes, 737-739 destinat a garatge per automòbils als anys 1920's.

Tant ell com la seva muller estan enterrats al Cementiri de Sarrià.

* * * * * 

La Casa Alemany fue uno de los primeros trabajos del arquitecto Joan Rubió i Bellver. Al igual que en todas sus primeras obras (Casa Canals o dels Matons, obras en la Colònia Güell) se trata de un edificio donde el trabajo decorativo se basa en el juego y distribución del ladrillo visto y en el recubrimiento cerámico.

La casa, localizada en el antiguo pueblo de Sarrià, tiene entrada por General Vives, 29, junto a la Ronda de Dalt, y fachada posterior a Martorell y Peña, 8. Cuando se construyó el nombre de la calle era Casamitjana. Pertenecía al matrimonio Alemany - Albert.

Alexandre Alemany Anglès (1871-1926) encargó su torre de veraneo a Rubió i Bellver a mediados de 1900 y 1901 estaba terminada.

Alemany y su esposa, Concepción Albert Sánchez, tenían su domicilio particular en la calle Casp, 41 (Barcelona). El matrimonio tenía siete hijos: Montserrat, José María, Paquita, Ramón, Concepción, Pilar y Mercedes.

Alemany fue presidente de la Unió d'Antics Escolans de Montserrat (22/02/1914-24/02/1917) y posteriormente presidente del Orfeó Montserrat.

Tenía un almacén en la Gran Vía de Les Corts Catalanes, 737-739 destinado a garaje para automóviles en los años 1920's.

Tanto él como su esposa están enterrados en el Cementerio de Sarrià.

* * * * *

The Casa Alemany was one of the first works by the architect Joan Rubió i Bellver. As in all his first works (Casa Canals or dels Matons, works in the Colònia Güell) it is a building where the decorative work is based on the play and distribution of the exposed brick and the ceramic coating of the same.

The house, located in the old town of Sarrià, has entrance by General Vives, 29, next to the Ronda de Dalt, and rear facade to Martorell and Peña, 8. When the hous was built, the name of the street was Casamitjana. It belonged to the Alemany-Albert marriage.

Alexandre Alemany Anglès (1871-1926) commissioned his summer tower to architect Rubió i Bellver in mid-1900 and was completed in 1901.

Alemany and his wife, Concepción Albert Sánchez, had their private home at Casp, 41 (Barcelona). The couple had seven children: Montserrat, José María, Paquita, Ramón, Concepción, Pilar and Mercedes.

Alemany was president of the Unió d'Antics Escolans de Montserrat (22/02 / 1914-24 / 02/1917) and later president of the Orfeó Montserrat.

It had a warehouse on Gran Vía de Les Corts Catalanes, 737-739 intended for a car garage in the 1920's.

Both he and his wife are buried in the Sarrià Cemetery.


1 comentari:

Escriu un comentari: