divendres, 24 de maig del 2019

CAMPRODON - Can Roig - la decadència modernista
(veure reportatge fotogràfic al final de l'article)
(ver fotos al final del artículo)
(more pictures at the bottom)


Una de les manifestacions modernistas a Camprodon (El Ripollès, Girona) és la torre de Can Roig.

Va ser edificada entre 1900 i 1901, època de gran afluència d'estiuejants barcelonins que establiren a la localitat llur segona residència, entre els quals cal esmentar el doctor Bartomeu Robert i, ja més tard, el seu cunyat Emerencià Roig.

Emerencià Roig Bofill es doctorà en medicina el 1869 a Barcelona, havia nascut el 1848 a Santiago de Cuba de pare sitgetà i mare jamaicana. De Barcelona passà a París i després tornà a Barcelona on
treballà a l'Hospital del Sagrat Cor. Fou vicepresident i president de l'Acadèmia de Medicina.

L'arquitecte Simó Cordomí, del que ja em parlat en altres articles (cliqueu damunt l'enllaç)


fou l'encarregat, el 1900,  de projectar la seva casa d'estiueig.

La casa s'enllestí el 1901. però el doctor moria aquell mateix any, el 26 de novembre, a Barcelona, per al qual cosa no va poder gaudir gaire de la mateixa.

Durant la Guerra Civil va estatjar un hospital de campanya i al final de la mateixa va quedar sense ús.

La degradació s'ha anat apoderant de l'edifici, del qual gairébé només es manté l'estructura i alguns elements decoratius.

Emerencià Roig està enterrat a Barcelona en una tomba doble projectada pel propi Simó Cordomí a Montjuïc (1903/04) per a les famílies del Dr. Robert i del Dr. Roig.

* * * 

Una de las manifestaciones modernistas en Camprodon (Girona) es la torre de Can Roig.

Fue edificada entre 1900 y 1901, época de gran afluencia de veraneantes barceloneses que establecieron en la localidad su segunda residencia, entre los que cabe mencionar el doctor Bartolomé Robert y, ya más tarde, su cuñado Emerenciano Roig.

Emerenciano Roig Bofill se doctoró en medicina en 1869 en Barcelona. Había nacido en 1848 en Santiago de Cuba de padre sitgetano y madre jamaicana. De Barcelona pasó a París y luego volvió a Barcelona para trabajar en el Hospital del Sagrado Corazón. Fue vicepresidente y presidente de la Academia de Medicina.

El arquitecto Simón Cordomí, del que ya hemos hablado en otros artículos (pulsad sobre el enlace)


fue el encargado, en 1900, de proyectar su chalé de veraneo.

La casa se terminó en 1901, pero el doctor murió ese mismo año, el 26 de noviembre, en Barcelona, ​​por lo que no pudo disfrutar mucho de la misma.

Durante la Guerra Civil la casa alojó un hospital de campaña y al final de la misma quedó sin uso.

La degradación ha ido haciendo mella en el edificio, ya casi solamente se mantiene la estructura y algunos elementos decorativos.

Emerenciano Roig está enterrado en Barcelona en una tumba doble proyectada por el propio Simón Cordomí en Montjuïc (1903/04) para las familias del Dr. Robert y del Dr. Roig.

* * * 

One of the AN examples in Camprodon (Girona) is Can Roig.

It was built between 1900 and 1901, a time of great influx of Barcelona holidaymakers who established their second home in the town, including Dr. Bartomeu Robert and, later, his brother-in-law Emerenciano Roig.

Emerenciano Roig Bofill received his doctorate in medicine in 1869 in Barcelona. He was born in 1848 in Santiago de Cuba to a Catalan father and a Jamaican mother. From Barcelona he went to Paris and then returned to Barcelona to work at the Hospital del Sagrado Corazón. He was vice president and president of the Academy of Medicine.

The architect Simón Cordomí, of whom we have already spoken in other articles (click on the link)


he was commissioned, in 1900, to design his summer cottage.

The house was finished in 1901. but the doctor died that same year, on November 26, in Barcelona, ​​so he could not enjoy much of it.

During the Civil War the house housed a field hospital and at the end of it was left without use.

The degradation is actuying on the building, and almost only the structure and some decorative elements are maintained.

Emerenciano Roig is buried in Barcelona in a double tomb designed also by Simón Cordomí (1903/04) for the families of Dr. Robert and Dr. Roig.

fotos actuals: Valentí Pons
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu un comentari: